Kies op maat

Inloggen Menu

Sociale Innovatie in stad en wijk

Dichtbevolkt en superdivers
Een steeds groter deel van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden. Ook in Nederland zet de trend van verstedelijking door. Den Haag is met zesenhalfduizend mensen per vierkante kilometer zelfs de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland. Dit zet druk op de ruimte en het samen leven in de stad. Niet gek dat in veel steden strijd om de invulling van de openbare ruimte plaatsvindt. In de dichtstbevolkte wijken van de stad komen ook hardnekkige problemen samen. Problemen die je niet vanuit één vakgebied kunt oplossen. De stad biedt tegelijk ook kansen en grond om te experimenteren en een groot arsenaal aan sociaal en cultureel kapitaal. De stad is vaak de frontlinie van maatschappelijke vernieuwing. Hoe zorg je dat in een veranderende omgeving mensen prettig en duurzaam kunnen (blijven) wonen, in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien, zich door de stad bewegen en zich veilig voelen in de buitenruimtes?


Sociale innovatie en de stad van morgen
Innovaties in de stad: ruimtelijk, sociaal, economisch, digitaal en logistiek, krijgen vorm in tal van netwerken. Professionals, bestuurders, (sociaal) ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, actieve burgers en studenten, ontwikkelen in vernieuwende coalities oplossingen voor de stad van morgen. Hierbij wordt bij uitstek discipline overschrijdend gedacht én gewerkt.
Sociale innovatie is zowel een proces als een product dat een belangrijke rol speelt bij de actuele zoektocht om als samenleving beter om te gaan complexe opgaven. Sociale innovatie verwijst enerzijds naar het ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende strategieën, manieren en organisatievormen om maatschappelijke problemen aan te pakken; anderzijds gaat het om op een nieuwe en vernieuwende manier van samenwerking. De zoektocht naar nieuwe manieren van kijken, aanpakken en sturen in de stad is in volle gang. De stad is in transitie, zoals we dat zo mooi zeggen.
Met deze minor nodigen we je uit deze transitie actief te volgen en er mede vorm aan te geven. Wil jij leren om met verschillende brillen naar het leven in de stad en stedelijke vraagstukken te kijken? Doe je dat bij voorkeur door in de praktijk op onderzoek uit te gaan en verdieping te zoeken, en met studenten van verschillende studierichtingen en mensen uit de praktijk aan innovatieve oplossingen te werken? Dan is deze minor zeker iets voor jou.

Sociale innovatie in praktijk
We gaan in de minor aan de hand van praktijkcases zelf aan de slag. Gedurende de hele minor ben je elke week drie dagdelen onderdeel van een sociale innovatie bij een externe opdrachtgever (in Den Haag, Delft of Zoetermeer). In de eerste tien weken van de minor, het zogenoemde basisdeel, maak je onder meer een documentaire en ontwerp je een oplossing voor een wicked problem uit de praktijk. In dat eerste deel verbinden we op de maandagen theorie en praktijk aan de hand van praktijkopdrachten die je een beter beeld geven van het sociaal functioneren van steden en wijken, de innovaties die hier vorm krijgen en hoe vernieuwend samen te werken in een grootstedelijke context. Elke donderdag staat in het teken van sociale innovatie in de praktijk en bezoeken we een wijk in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Rotterdam. Je ontmoet politici, professionals, (sociaal) ondernemers, bewoners, observeert zelf en brengt ook lokale netwerken en oplossingen in kaart. Het eerste deel van de minor sluiten we af met een meerdaagse in Antwerpen.

Zelf vorm geven aan stedelijke vernieuwing
Het verdiepende deel van de minor (laatste 10 weken) staat in het teken van ‘meesterschap’. Je verdiept je werkzaamheden bij de opdrachtgever en daarnaast richt je je op waar jij, als persoon en professional, een bijdrage kan leveren met betrekking tot praktijkgerichte sociale innovatie. Je maakt en presenteert een TED-talk waarin je jouw persoonlijke en professionele visie op een van de thema’s uit de minor uitwerkt en schrijft een artikel over een relevant thema (bijvoorbeeld experimentele gebiedsontwikkeling, bottom-up energietransitie, vernieuwend kijken naar schulden en laag-geletterdheid, slimme sensoren in de stad, circulaire en impact economy, sociaal veilige ruimtes), met als doel een publicatie in een vakblad. Het sluitstuk van de minor is een conferentie, waar jouw werk voor de opdrachtgever en individuele expertise centraal staan.

 

Leerdoelen

· Het verbinden van kennis en kunde uit verschillende vakgebieden om samen te kunnen werken over de grenzen van de eigen professionele domein en organisatie(onderdeel) heen.

· Toepassen van de beginselen van gebiedsgericht en wijkgericht werken in praktijkgerichte casus.

· Maken van multi-factor en multi-actor analyses van zogenoemde wicked problems in stad en wijk in een regionale, nationale en internationale context.

· Vertalen van kwantitatieve en kwalitatieve data naar multimediale eindproducten. · Participatief en ontwerpgericht onderzoeken en creëren.

· Toepassen van kennis over politieke, bestuurlijke en maatschappelijke innovatie op een praktijkcasus in een stadslab.

· Werken vanuit een kritische beroepshouding, methodisch kunnen improviseren, experimenteren en verbinden van en snel kunnen schakelen tussen de geleefde en de geplande stad.

Aanvullende informatie

De focus in de minor ligt op:

Het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden die je nodig hebt om je te ontwikkelen tot een streetwise urban professional die op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses zogenoemde wicked problems op wijk- en stadsniveau kan aanpakken en       effectief  kan samenwerken over de grenzen van eigen vakdiscipline en organisatie heen.
Kennis, -houding en -vaardigheden om tot een concrete politieke, beleidsmatige en/of maatschappelijke innovatie in een stadslab te komen.

De minor is specifiek geschikt voor studenten van Bestuurskunde/ Overheidsmanagement, Ruimtelijke Ontwikkeling, Social Work, Integrale Veiligheidskunde en Communication & Multimedia Design. Ook studenten Facility Management, Bedrijfskunde/MER, HBO V en Pabo/Pedagogiek kunnen aansluiting vinden. Voor de andere opleidingen zal het aan de specifieke ervaring en leervragen van de student liggen in hoeverre aansluiting gevonden kan worden.

Ingangseisen

Ben je gemotiveerd om complexe stedelijke vraagstukken beet te pakken en nieuwe mogelijkheden voor oplossingen te verkennen en vorm te geven?
Durf je het aan om over de grenzen van je eigen opleiding en toekomstig vakgebied te denken en handelen en het conceptuele en praktische in denken en doen met elkaar te verbinden?
Ben jij in staat zelfstandig sturing te geven aan leerprocessen en kun je goed samenwerken?
Dan is deze minor geschikt voor jou.

We hanteren geen formele ingangseisen, maar we gaan er wel vanuit dat je in de hoofdfase van je studie zit. Op basis van een intakeformulier geven we je (een niet bindend) advies over wat je nodig hebt om de minor met succes af te ronden.

Toetsing

Schriftelijke toets (10%)

Portfolio basis (20%)

Portfolio verdieping (25 %)

Project wijkverkenning (20 %)

Project stadslab (25 %)

Alle deeltoetsen dienen met ten minste een 5,5 te worden afgesloten.

Literatuur

Reader via blackboard

Rooster

Lessen op maandag en donderdag. Gedurende de hele minor ben je daarnaast elke week drie dagdelen onderdeel van een sociale innovatie bij een externe opdrachtgever