Kies op maat

Inloggen Menu

Technologie voor Huidzorg

In deze minor verbeter je in teamverband het gebruik van technologie voor huidzorg. Enerzijds door bij de implementatie te sturen op hoe de technologie volgens de literatuur moet worden toegepast om de gewenste effecten te bereiken en de ongewenste effecten te vermijden. Anderzijds door de implementatie af te stemmen met de eindgebruikers van die technologie binnen een individuele praktijk. Je start daarbij met het maken van een plan voor het onderzoeken van de problemen bij het bereiken van gewenste effecten en vermijden van ongewenste effecten en risico's, het inventariseren van de behoeften en voorkeuren van de opdrachtgever en eindgebruikers en de beperkingen en mogelijkheden binnen de praktijk waarvoor de implementatie verbeterd moet worden en het gebruiken van de technologie op een verantwoorde wijze rekening houdend met patient specifieke kenmerken. Je doet dat door de opdrachtgever (en eindgebruikers) te interviewen, relevante informatie op te zoeken en de technologie in de praktijk te testen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stel je een protocol op. De stappen die uitgevoerd dienen te worden volgens het protocol bij het gebruik van de huidzorg technologie verwerk je in een activiteitenschema op een poster. Aan de hand hiervan geef je een demonstratie tijdens een event waar je de belangrijkste handelingen van het gebruik van de technologie toont aan het publiek. De vragen en feedback die je daarbij verzamelt verwerk je in een trainingsvideo over de juiste uitvoering van het protocol bij de implementatie van de huidzorg technologie in de praktijk met als doel de gezondheid van huidpatiënten te verbeteren en risico's te vermijden.

 

In de minor ga je projectmatig te werk en lever je zes met elkaar samenhangende deelproducten / diensten op, te weten een plan, een protocol (naar aanleiding van je praktijkgericht onderzoek), een poster met activiteitenschema met praktijkhandelingen, een logboek waarin alle verzamelde gegevens in detail zijn gedocumenteerd, een demonstratie van het protocol tijdens een event en de trainingsvideo over de juiste uitvoering van het protocol. Deze zes deelproducten vormen samen het beroepsproduct dat een onderdeel is van de cumulatieve toets. Bij het opleveren van deze deelproducten zet je competenties in uit de competentiegebieden kennis delen en wetenschap beoefenen, TOWIN (technologie/ondernemen/wereldburgerschap/internationalisering/netwerken), communiceren en samenwerken. Of je het competentiegebied op voldoende niveau beheerst, wordt getoetst door middel van STARR formulier. Bij ieder beroepsproduct lever je daartoe een STARR formulier op waarin je reflecteert op je eigen individuele competentie-ontwikkeling. De cumulatieve toets bestaat daarmee uit de team-beoordeling van het beroepsproduct (verdeeld in zes deelproducten) en de beoordeling van je eigen beheersing van de competentiegebieden (op basis van een door jouw geselecteerd STARR formulier). 

 

Het minor programma is zeer intensief. De uitvoering die het kost om de cursusactiviteiten uit te voeren is gelijk aan de studiebelasting, namelijk 40 uur per week. Naast verplichte bijeenkomsten (kick-off, intervisie, bedrijfsbezoek, event) en facultatieve bijeenkomsten (project, patiënt/organisatie bezoek) werk je als team ook zelfstandig aan activiteiten buiten de ingeplande bijeenkomsten om. Voor de eerste vier weken zijn die activiteiten tot in detail per dag vastgelegd. In week 5 tot en met 8 maak je daartoe zelf een dagplanning met het team op basis van de weekprogramma's en de deadlines van op te leveren deelproducten. Deelproducten lever je in de loop van de minor op, dus de cumulatieve toetsing is uitgesmeerd over de cursus. Dit betekent dat je voortdurend bezig moet zijn met op te leveren werk, maar heeft ook als voordeel dat je je eigen voortgang beter kunt monitoren. In week 9 werk je als team geheel zelfstandig aan het laatst op te leveren deelproduct dat ingeleverd wordt op maandag van week 10. Omdat je elke dag met minoractiviteiten aan de slag moet, is het niet mogelijk het onderwijs te combineren met andere (onderwijs)verplichtingen.

Leerdoelen

    • TOWIN: De student kan open en respectvol met anderen communiceren. De student kan ondernemen en verbetering initiëren vanuit een internationaal en intercultureel perspectief. De student kan netwerken benutten om huidzorg uit te voeren en te ontwikkelen. De student kan omgaan met technologie en heeft een duidelijke visie ten aanzien van het gebruik van technologie voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. De student doet dit om het verschil te maken.

     

    • Organiseren: De student kan binnen een praktijk, onderneming en/of samenwerkingsverband werken en bijdragen aan en verantwoordelijkheid tonen voor de ontwikkeling van zorgbeleid en de kwaliteit van geboden zorg. De student kan eigen werk doelmatig en doeltreffend organiseren in het kader van individuele patiëntenzorg en dagelijkse praktijkvoering.
    • Samenwerken: De student kan, indien nodig, samenwerken met betrokken professionals, zorgverzekeraars, maatschappelijke en overheidsinstanties, en kan in een netwerk van samenwerkingsrelaties participeren. De student kan optimaal gebruik maken van beschikbare expertise om te komen tot een hoge kwaliteit van zorg.
    • Kennis delen en wetenschap beoefenen: De student kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van klinische expertise van zichzelf en van anderen en kan hierbij handelen volgens Evidence Based Practice. De student kan een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek, kan nieuwe inzichten implementeren en kan werken aan de eigen ontwikkeling.   

Aanvullende informatie

Hou rekening met extra reiskosten voor bedrijfsbezoeken en verplichte minor onderdelen waarbij aanwezigheid verplicht is zoals intervisielessen, bedrijfsbezoeken als onderdeel van het zelfstandig werken en het event in week 8 van de minor.

Aan de start van de minor dien je expliciet toestemming te geven voor openbaarmaking en gebruik van alle opgeleverde (deel)producten van het team binnen het onderwijs en binnen de praktijk van een eventuele opdrachtgever. De (deel)producten dienen publiekelijk beschikbaar te worden gemaakt en er dient te zijn toegestemd met het verdere gebruik van de (deel)producten al dan niet na aanpassing.

Ingangseisen

Voorkennis van het CanMeds beroepsprofiel zoals dat gebruikt wordt bij paramedische opleidingen, bijvoorbeeld dat van de huidtherapeut.

- Basiskennis van gezondheid en basiskennis van de werkingsmechanismen van meet- en behandeltechnologie

- Kennis van de informatie in deze minor beschrijving, de informatie op de website van het event Technologie voor huidzorg (https://sites.google.com/view/technologie-voor-huidzorg/homepage ) en begrip van wat het intensieve cursusprogramma betekent voor de eigen organisatie. 

- Goede motivatie ten aanzien van deelname aan alle cursusactiviteiten en commitment aan cursusopzet en cursusorganisatie met de daarin voorkomende werkvormen en samenwerkingsverbanden.

Bovenstaande ingangseisen worden beoordeeld aan de hand van een ingevuld motivatieformulier. Je dient dit formulier uiterlijk te hebben ingevuld en verzonden op

19-5-2020 om 17:00

Indien de motivatie onvoldoende is bevonden of indien het formulier niet voor de deadline is ingevuld, dan word je automatisch uitgeschreven voor de minor in OSIRIS.

 

Hierbij de link naar het formulier:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m2tYomf4PEuTY1tDXF28RfxnSIgei-ZEpdSFv2rm-YxUMkpRU0lNMzFIV0VPNzFZSkg0RlU1UTZESC4u

Toetsing

De toetsing gebeurt aan de hand van het portfolio met teamproducten, de eigen bijdrage daaraan en de kwaliteit van de deelname aan verplichte bijeenkomsten zoals intervisie en bedrijfsbezoeken. De toetsing is gespreid over de cursus. De weging van deze summatieve toets bedraagt 100%. Het inlevermoment van het eindproduct is maandag van week 10 van het betreffende blok. De waarderingssystematiek voor de ingeleverde tussen- en eindproducten wordt bij de start van de cursus gepubliceerd op Blackboard. Het inlevermoment voor de herkansing is maandag van week 9 van het daaropvolgende blok.

Literatuur

Noodzakelijke digitale informatie en leerhulpmiddelen worden voorafgaand aan de bijeenkomsten via Blackboard beschikbaar gesteld. Overige leerhulpmiddelen worden gedurende de bijeenkomsten verstrekt.

Studenten dienen te beschikken over een eigen laptop of tablet en dienen deze mee te nemen naar bijeenkomsten. Studenten hoeven zelf geen overige leerhulpmiddelen aan te schaffen voorafgaand aan de cursus. Wel dienen studenten diverse activiteiten op te nemen op video, waartoe zij zo nodig een camera dienen te reserveren bij de ICT desk.

Rooster

De studielast van 15 studiepunten (overeenkomend met 420 studie-uren) is verdeeld over 66 contacturen en 354 uur zelfstandig werkenmet het team.