Kies op maat

Inloggen Menu

Ethiek en bewustzijnsontwikkeling

Vanuit een theoretisch kader kunnen kijken naar een beoordeling op morele dilemma’s en vraagstukken vanuit een brede bewustzijnscontext.

Het aanbieden van theoretische instrumenten gebaseerd op filosofische redeneringen van oa: Kant (handelingsethiek), Aristoteles (deugdenethiek), Bentham en Mill (gevolgenethiek), een zo’n objectief mogelijk oordeel te geven over de moraal van beslissingen inzake dilemma’s. Daarnaast zal een bewustzijn ontwikkeltraject worden ingezet die zal leiden tot het kijken naar problemen, dilemma’s en paradoxen  vanuit een bredere context. De onderliggende wetenschappelijke onderbouwing komt vanuit de ontwikkelstadia (ontwikkelingspsychologie) van Robert Kegan en algemeen aanvaard model van Ken Wilber. Ook wordt gewerkt met de Rationeel Emotieve Training van Ellis en het kernkwadrant van Ofman.  Verder  komen er begrippen naar voren als relativisme, absolutisme, wetenschappelijke waarheid en spiritualiteit. MVO en MVB (Maatschappelijk Verantwoord Bewustzijn). Ten slotte wordt de filosofie van Spinoza behandeld waarin aan de orde is: de relatie tussen gevoel en verstand en waarin tevens een visie op de werkelijkheid wordt ontvouwd.

Leerdoelen

Bewustzijnsstadia zijn bepalend voor de mate waarin een competentie kan worden gemeten en zijn dan ook overstijgend aan de competenties. Competenties zijn te meten in gedragscriteria maar zeggen niet alles over de bewustzijnscontext van de student. Daarom zal een combinatie van een subject-object interview (mate waarin het bewustzijn is ontwikkeld) en competentie meting (gedragscriteria) worden opgeleverd. We gaan hierbij uit van het (HER)KENNEN van bewustzijnsstadia (5 ordes/fases, Professor Robert Kegan) in combinatie met de competentie van zelfsturing.

Aanname is hierbij is dat de meeste voltijdstudenten zich hebben ontwikkeld tot orde 3 (psychologisch afhankelijk van hun omgeving) en van een aantal deeltijdstudenten hebben ontwikkeld tot orde 4 (psychologisch in staat het ego te zien in interactie met omgeving, zelfsturend).

Uit het competentieprofiel van Bedrijfskunde wordt aan het volgende gewerkt:

 

De student kent en/of kan:

• Kan een probleem onderkennen, mogelijke oorzaken en dwarsverbanden identificeren (RET en kernkwadrant Ofman). Kan ter zake doende informatie inventariseren en uitwerken en relevante procedures hanteren. Heeft oog voor het niveau waarop een beslissing moet worden genomen. (TC1)

• Bij ethisch dilemma de kern van het probleem benoemen, de belangen van de betrokkenen weergeven en daarover een gefundeerde analyse geven. (TC1)

• Kan handelen volgens algemeen aanvaarde of professionele sociale en ethische normen en waarden los van het eigen referentiekader. Voert afgesproken werkzaamheden volgens richtlijnen uit, ook al komen die niet overeen met de eigen -   belangen, ideeën of opvattingen. Gaat zorgvuldig en discreet om met informatie over personen en/of de organisatie. Kent de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid. (GC7).

• Kan zijn eigen handelen verantwoorden vanuit bewustzijnsperspectief. Is in een continu proces bezig te reflecteren op zijn eigen handelen en zich verder te ontwikkelen op bewustzijnsniveau.(GC8)

Aanvullende informatie

Voor meer informatie neem contact op met MO-Minors@hhs.nl

Ingangseisen

3e en 4e jaars studenten. Dit vanwege een basisontwikkeling gerelateerd aan deze minor.

Toetsing

Individueel rapport: take-hometentamen ethiek (1/5), individueel rapport: essay vrijheid (1/5), individuele presentatie bewustzijn (1/5), uitgewerkt spectrum Kegan/ Zollner (1/5),  assessment portfolio (1/5)

Voor elk deelresultaat moet tenminste een 5.5 zijn behaald.

Literatuur

Literatuur, Robert Kegan (in over our heads) (ISBN 9780674445888), studiemap Ethiek met uitleg en achtergronden van diverse filosofen en bijbehorende theorieën. Trainingen en zelfbeschouwing. Leiderschapscirkel van Manfred van Doorn.

Roderik Bender, Controlfreaks, alleswillers en andere druktemakers.
Jan Knol, En je zult spinazie eten.
Anne de Ruiter, De koele waarheid van Spinoza, Volzin, december 2012.
Aanvullende literatuur op blackboard.

Livet, landelijk instituut voor Ethiektraining. Tom Luken en het instituut voor wereldleiderschap.