Kies op maat

Inloggen Menu

International Arts

De minor International Arts biedt je een uitzonderlijke voorbereiding op cultureel werken en onderzoekend denken in de geglobaliseerde wereld van nu. Samen met studenten van uiteenlopende studierichtingen vertrek je naar het buitenland om oplossingen te ontwerpen voor een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie. 

De culturele wereld waarin we ons dagelijks bewegen, is een geïnternationaliseerde wereld bij uitstek: van de programmering van festivals en de vertaalde boeken in de boekhandels tot de series die we bingen op de bank en de liedjes die we fluiten onder de douche.

Die internationalisering neemt veel kansen met zich mee voor kunstenaars en cultureel werkers, maar confronteert hen ook met nieuwe artistieke, interculturele en ecologische uitdagingen. In deze minor leer je te anticiperen op zulke uitdagingen en je op een geïnformeerde en kritische wijze te verhouden tot een internationaal en intercultureel krachtenveld. Dit doe je door in multidisciplinaire groepen oplossingen te ontwerpen voor een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie.


Wat ga je doen?
Deze minor bestaat uit twee delen. In de eerste vijf weken van de minor volg je intensief college in o.a. interculturele communicatie, ontwerpgericht onderzoek en culturele internationalisering.

In de twaalf weken daarop ga je onder begeleiding van een coach in multidisciplinaire groepen een ontwerpgericht onderzoek naar een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie (zie hieronder voor meer informatie).

In de twaalf weken daarop ga je onder begeleiding van een coach in multidisciplinaire groepen een ontwerpgericht onderzoek naar een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie uitvoeren. (Zie hieronder voor meer informatie)

-------------------------------------------

Een culturele organisatie is bijvoorbeeld een festival, ambassade, residentie, biënnale, ensemble of andersoortige organisatie in een van de volgende sectoren: muziek, beeldende kunst, design, mode, theater, media, events of crossovers tussen deze disciplines. Organisaties waarmee de minor heeft samengewerkt zijn bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event, What Design Can Do, Manifesta, de Nederlandse ambassade in Italië en UNESCO.

Het internationale vraagstuk van de organisatie ligt op het snijvlak van cultuur en samenleving. Het is een werkelijk bestaand probleem binnen een complexe internationale context met culturele verschillen die niet onderschat kunnen worden.

Het vraagstuk vraagt om een ontwerpgericht onderzoek waarin je op creatieve en kritische wijze toewerkt naar een bepaald ‘ontwerp’ (e.g. een product, installatie, interventie, oplossing of advies). Dat onderzoek kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld: je ontwerpt voor een Nederlandse club een talentontwikkelingsproject met Indonesische dj’s; je zoekt naar zakelijke kansen en netwerken in China voor een Amerikaanse platenmaatschappij; je doet inhoudelijke voorstellen voor een internationale programmering van een dansfestival; je ontwikkelt een uitwisselingsprogramma tussen Nederlandse en Braziliaanse ontwerpers; je bedenkt een applicatie waarmee green mobility gestimuleerd kan worden in de internationale theatersector. In het ontwerpgerichte onderzoek zijn een kritische, creatieve en zelfstandige houding telkens de belangrijkste deugden.

Je doet dit onderzoek in multidisciplinaire teams met ontwerpers, kunstenaars en managers. Je zit in een groep met vier of vijf studenten van andere studierichtingen. Doel van de minor is onder andere om die multidisciplinariteit in te zetten om een zo origineel mogelijk resultaat neer te zetten. De uiteindelijke ontwerpoplossing van je groep kan daarom ook in vele vormen worden uitgedrukt zoals presentaties, websites, teksten, films, animaties, installaties of objecten - afhankelijk van de aanwezige expertises binnen het team.

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:

 1. binnen een internationale context en in samenwerking met betrokkenen relevante onderzoeksvragen formuleren en aanscherpen op basis van bronverzameling en analyse; 
 2. inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethodes inzetten en kritisch reflecteren op de gemaakte keuzes in iedere fase van het ontwerpgerichte onderzoek;
 3. een ontwerp (e.g. oplossing, product, advies) ontwikkelen dat logisch voortvloeit uit het onderzoeksproces en waarvan de waarde getoetst is bij betrokkenen;
 4. zichzelf en het project op een professionele wijze presenteren aan betrokkenen;
 5. kritisch reflecteren op het eigen handelen, de samenwerking met betrokkenen en de samenwerking en rollen binnen het team, zodat de eigen professionaliteit verder ontwikkelt;
 6. kritisch reflecteren op verworven interculturele competenties aan de hand van concrete praktijksituaties. 

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je:
• een propedeuse hebben behaald;

Toelatingsprocedure

Voor de toelatingsprocedure vragen we je om een aantal dingen aan te leveren:

 • Een korte motivatiebrief
 • Een bondig cv
 • Daarna voer je een telefonisch toelatingsgesprek met de coördinator van de minor. Na afloop hoor je of je bent toegelaten.

Voor wie is deze minor geschikt?

Ben jij geïnteresseerd in de internationale cultuursector of wil je meer weten over werken in een interculturele context? Dan is deze minor echt wat voor jou.

Deze minor is relevant voor zowel voor kunsthogeschoolstudenten als studenten van andere hogescholen en universiteiten die geïntresseerd zijn in de internationale cultuursector ofwillen werken in een interculturele context

Denk aan studenten van culturele, maatschappelijke of economische opleidingen, bijvoorbeeld communicatie, journalistiek, Europese studies, erfgoed, economie, bestuurskunde of event management.

Literatuur

 • Boon, Errol (2020). Translocality: artistic internationalisation after the corona crisis. Online beschikbaar. Amsterdam: DutchCulture.
 • Doorman, Maarten (2019). Ver weg en dichtbij. Over het translokale in de kunsten. Online beschikbaar. Amsterdam: Nieuw Dakota.
 • Graan, Mike van (2018). Beyond Curiosity and Desire: Towards Fairer International Cooperation in the Arts. Online beschikbaar. IETM, On the Move en Dutchculture.
 • Janssens, Joris (2018). (Re)framing the international. Over het nieuwe internationale werken in de kunsten. Online beschikbaar. Brussel: Flanders Arts Institute.
 • Klaic, Dragan (2007). Mobility of Imagination: A Companion Guide To International Cultural Cooperation. Budapest: Central European University Press.
 • Mulder, Nicoline & Kolsteeg, Johan (2019). Chaordisch projectmanagement voor de creatieve sector. Amsterdam: Boom.
 • Nunez, Carlos & Nunez-Mahdi, Raya (2017). Interculturele communicatie: van ontkenning tot wederzijdse integratie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Rooster

Verplichte contacturen
In de eerste vijf weken 10 tot 20 uur per week. Daarna alleen wekelijkse coachingsessies.

Zelfstudie
In de eerste vijf weken: 20 tot 30 uur. Daarna 40 uur (waaronder teamwerk).

Onderwijsvorm
Je krijgt een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges als introductie op een verder in groepsvorm uit te voeren project. Ook verzorg je presentaties. Daarnaast is er (online) coaching ter ondersteuning van het project.

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een groepsportfolio en een individueel reflectiegesprek.

In het groepsportfolio laat je zien hoe je grotendeels zelfstandig een onderzoek in een complexe internationale context hebt voorbereid en uitgevoerd, en wat de resultaten zijn. Ook laat je als groep zien hoe je op een professionele manier kennis hebt ontwikkeld en gedeeld met betrokkenen.

In het individuele reflectiegesprek reflecteer je op je eigen handelen en de samenwerking met het projectteam en stakeholders. Daarbij spelen ook interculturele competenties een rol.

Aanvullende informatie

Over reizen naar het buitenland
Als onderdeel van je onderzoek is het gebruikelijk om 4 tot 12 weken met je groep naar het buitenland te gaan. Je doet dit op eigen initiatief. Die buitenlandreis is een onderzoeksproject, geen stage of uitwisseling. Vanuit HKU kan er praktische ondersteuning worden geboden, maar je bent zelf (met je projectgroep) verantwoordelijk voor de organisatie van de reis.

De kosten van de reis (accommodatie, ticket, etc.) worden niet vergoed door HKU. Voor HKU-studenten is er wel een bescheiden tegemoetkoming beschikbaar uit het Jan van Scorel fonds (afhankelijk van de bestemming en duur 100 tot 400 euro). Houd dus rekening met bijkomstige kosten. Deze buitenlandervaring is een gebruikelijk en zeer waardevol, maar geen verplicht of noodzakelijk onderdeel van deze minor.

Taal
Al het onderwijs is Nederlandstalig en alle opdrachten dienen in het Nederlands opgeleverd te worden. Het kan zijn dat je voor een organisatie werkt waar de voertaal Engels is. In dat geval kan in overleg met de module-eigenaar het groepsportfolio in het Engels worden ingeleverd.

Ter inspiratie
Lees in dit interview over de persoonlijke ervaringen van student Noor tijdens het volgen van deze internationale minor.
Bekijk deze minor op de website van HKU

Meld je aan voor de minoren nieuwsbrief van HKU