Kies op maat

Inloggen Menu

Dyslexie: signalering en begeleiding

Helaas, deze minor zit vol in periode CD

Voor wie

Ga jij later in het onderwijs werken? Of studeer je logopedie of (orhto-) pedagogiek? Dan kom jij in je toekomstige beroep waarschijnlijk veel in aanraking met dyslexie en laaggeletterdheid. Deze minor is dan zeer interessant voor jou. In ‘Dyslexie: signalering en begeleiding’ ontwikkel je kennis en vaardigheden om dyslexie in je (beroeps-) praktijk te kunnen signaleren. En leerlingen, cliënten of ouders te kunnen begeleiden.

De minor is ook interessant voor studenten van bijvoorbeeld maatschappelijk werk en dienstverlening of optometrie en orthoptie.

Deze minor is geschikt voor deeltijdstudenten.

Inhoud

Ongeveer 4% van de schoolpopulatie is dyslectisch. Daarnaast telt Nederland naar schatting 1,5 miljoen laaggeletterden, waarvan tweederde autochtoon is. Niet goed kunnen lezen of schrijven heeft grote gevolgen voor het functioneren in onze geletterde maatschappij.

In deze minor maak je kennis met het fenomeen dyslexie. Je leert kenmerken te signaleren, krijgt inzicht in preventieve maatregelen en behandelingen, en in effectieve begeleiding. Ook komt de sociaal-emotionele kant van dyslexie aan de orde; de boosheid en onmacht die veel mensen ervaren en de gevolgen die dit heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld.

In de minor is er niet alleen aandacht voor de aanpak en begeleiding op school. Je krijgt ook zicht op de rol die externe deskundigen kunnen spelen, net als het belang van multidisciplinaire samenwerking.

Naast dyslexie is er in deze minor ook aandacht voor laaggeletterdheid, een probleem dat groter is dan je denkt.

Cursussen

Dyslexie, een complex probleem
In deze cursus gaan we vanuit de theorie in op het verschijnsel dyslexie: wat is het? En wat is het niet? Wat zijn de kenmerken? Hoe zijn lees- en spellingproblemen te onderscheiden van de stoornis dyslexie? Hoe volgen we de ontwikkeling van het lezen en spellen? En welke rol speelt de omgeving?

Portfolio Vaardigheden
Naast theoretische kennis over dyslexie is het belangrijk om gedurende de minor competenties en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van signaleren en begeleiden. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij je eigen beroepspraktijk.

Begeleiding en behandeling
In deze cursus behandelen we de algemene uitgangspunten van de begeleiding. Een aantal veelvoorkomende interventies die bewezen effectief is komen aan de orde. Net als laaggeletterdheid.

Praktijkoriëntatie
Tijdens de minor ‘Dyslexie’ leg je 3 keer een praktijkbezoek af, waarbij je nagaat hoe een instelling of persoon omgaat met laaggeletterdheid of dyslexie.

Leerdoelen

Het algemene doel is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om dyslexie in je (beroeps-) praktijk te kunnen signaleren. En leerlingen, cliënten en ouders te kunnen begeleiden.

Na deze minor:

  • kun je de signalen en risicofactoren voor dyslexie benoemen en herkennen
  • weet je welke evidence-based behandelmogelijkheden er in Nederland zijn
  • heb je inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij de begeleiding van mensen met dyslexie
  • kun je een analyse maken van de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de specifieke situatie van iemand met dyslexie
  • weet je welke factoren in de (onderwijs-) leeromgeving van iemand met dyslexie van belang zijn om de achterstand in het leerproces zo klein mogelijk te laten zijn
  • ben je op de hoogte van actuele ontwikkeling rondom de behandeling van dyslexie in Nederland

Let op: het volgen van deze minor geeft geen bevoegdheid tot dyslexiebehandelaar. Dit is voorbehouden aan bijvoorbeeld GZ-psychologen.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten kunnen tot en met 5 juli (voor periode AB) en tot en met 6 december 2019 (voor periode CD) naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 5 juli of 6 december 2019 worden ontvangen, zullen niet in behandeling genomen worden.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Ingangseisen

De minor ‘Dyslexie: signalering en begeleiding’ is toegankelijk voor studenten van alle bacheloropleidingen.

Toetsing

Je kennis en het kunnen toepassen van je kennis wordt op verschillende manieren getoetst. In beide periodes krijg je een kennistoets. En lever je verslagen en een portfolio in.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

  • Leij, A. van der. (2016). Dit is dyslexie, achtergronden en aanpak. Tiel: Uitgeverij LannooCampus
  • Smits, A. & Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezenIndividuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen. Amsterdam: Uitgeverij Boom
  • Verrips, M., & Dekkers, R. (2002). Kindertaal in Beeld. Bussum: Coutinho

Rooster

De lessen zijn op maandag en dinsdag.