Kies op maat

Inloggen Menu

Dyslexie: signalering en begeleiding

Voor wie

Ga jij later in het onderwijs werken? Of studeer je logopedie of (ortho-) pedagogiek? Dan kom jij in je toekomstige beroep waarschijnlijk veel in aanraking met dyslexie en laaggeletterdheid. Deze minor is dan zeer interessant voor jou. In ‘Dyslexie: signalering en begeleiding’ ontwikkel je kennis en vaardigheden om dyslexie in je (beroeps-) praktijk te kunnen signaleren. En leerlingen, cliënten of ouders te kunnen begeleiden.

De minor is ook interessant voor studenten van bijvoorbeeld maatschappelijk werk en dienstverlening of optometrie en orthoptie.

Deze minor is geschikt voor deeltijdstudenten. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Inhoud

Ongeveer 4% van de schoolpopulatie is dyslectisch. Daarnaast telt Nederland naar schatting 1,5 miljoen laaggeletterden, waarvan tweederde autochtoon is. Niet goed kunnen lezen of schrijven heeft grote gevolgen voor het functioneren in onze geletterde maatschappij.

In deze minor maak je kennis met het fenomeen dyslexie. Je leert kenmerken te signaleren, krijgt inzicht in preventieve maatregelen en behandelingen, en in effectieve begeleiding. Ook komt de sociaal-emotionele kant van dyslexie aan de orde; de boosheid en onmacht die veel mensen ervaren en de gevolgen die dit heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld.

In de minor is er niet alleen aandacht voor de aanpak en begeleiding op school. Je krijgt ook zicht op de rol die externe deskundigen kunnen spelen, net als het belang van multidisciplinaire samenwerking.

Naast dyslexie is er in deze minor ook aandacht voor laaggeletterdheid, een probleem dat groter is dan je denkt.

Cursussen

Dyslexie, een complex probleem
In deze cursus gaan we vanuit de theorie in op het verschijnsel dyslexie: wat is het? En wat is het niet? Wat zijn de kenmerken? Hoe zijn lees- en spellingproblemen te onderscheiden van de stoornis dyslexie? Hoe volgen we de ontwikkeling van het lezen en spellen? En welke rol speelt de omgeving?

Portfolio Vaardigheden
Naast theoretische kennis over dyslexie is het belangrijk om gedurende de minor competenties en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van signaleren en begeleiden. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij je eigen beroepspraktijk.

Begeleiding en behandeling
In deze cursus behandelen we de algemene uitgangspunten van de begeleiding. Een aantal veelvoorkomende interventies die bewezen effectief is komen aan de orde. Net als laaggeletterdheid.

Praktijkoriëntatie
Tijdens de minor ‘Dyslexie’ leg je 3 keer een praktijkbezoek af, waarbij je nagaat hoe een instelling of persoon omgaat met laaggeletterdheid of dyslexie.

Leerdoelen

Het algemene doel is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om dyslexie in je (beroeps-) praktijk te kunnen signaleren. En leerlingen, cliënten en ouders te kunnen begeleiden.

Na deze minor:

  • kun je de signalen en risicofactoren voor dyslexie benoemen en herkennen;
  • weet je welke evidence-based behandelmogelijkheden er in Nederland zijn;
  • heb je inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij de begeleiding van mensen met dyslexie;
  • kun je een analyse maken van de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de specifieke situatie van iemand met dyslexie;
  • weet je welke factoren in de (onderwijs-) leeromgeving van iemand met dyslexie van belang zijn om de achterstand in het leerproces zo klein mogelijk te laten zijn;
  • ben je op de hoogte van actuele ontwikkeling rondom de behandeling van dyslexie in Nederland.

Let op: het volgen van deze minor geeft geen bevoegdheid tot dyslexiebehandelaar. Dit is voorbehouden aan bijvoorbeeld GZ-psychologen.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten voor minoren in periode AB kunnen tot en met 25 juni 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Ondertekende leerovereenkomsten voor minoren in periode CD kunnen tot en met 19 november 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 19 november worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten van alle bacheloropleidingen.

Toetsing

Je kennis en het kunnen toepassen van je kennis wordt op verschillende manieren getoetst. In beide periodes krijg je een kennistoets en lever je verslagen en een portfolio in.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Naast onderstaande boeken zullen we gebruik maken van downloads en internetbronnen.

  • Leij, van der, A. (2016). Dit is dyslexie, achtergrond en aanpak.  Houten: Uitgeverij LannooCampus.
  • Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces (2edruk).Leuven/Den Haag: Acco.
  • Smits, A. & Braams, T. (2019). Dyslectische kinderen leren lezen. Werkvormen voor de behandeling van leesproblemen.  Amsterdam: Uitgeverij Boom. 

Rooster

De lessen zijn op maandag van 10.00 uur tot 13.00 uur en op dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.