Kies op maat

Login Menu

Event crowd management

Helaas, deze minor zit vol. 

Evenementen zijn in trek. Kleine, middelgrote en grote evenementen. Op de evenementenjaarkalenders staan allerlei publiekstrekkers, van muziekfestivals tot voetbalwedstrijden, van stadionconcerten tot grote themamanifestaties, en van herdenkingsbijeenkomsten tot congressen. Het gaat bij (grote) evenementen om organisatie, advies en management, om vergunningenbeleid, maar vooral ook om veiligheidsbeleid. Wanneer (grote) groepen mensen bij elkaar komen, kunnen zich verschillende problemen aandienen.
De minor ‘Event Crowd Management’ geeft inzicht in de diverse elementen uit de wereld van organisatoren van evenementen, waar het gaat om de veiligheid van groepen,  bezoekersaantallen en samenwerking met verschillende actoren. Door het vooraf analyseren en daarbij het toepassen van gerichte maatregelen wordt geanticipeerd op de voorstelbare en voorspelbare risico’s van het evenement. Door tactische en strategische onderdelen in te zetten, wordt er inzicht verschaft in alle voorkomende aspecten, om zo Crowd Management succesvol te kunnen toepassen.


De minor biedt daardoor een brede kijk op veiligheid bij grootschalige evenementen. Door vanuit verschillende invalshoeken een overkoepelend geheel te schetsen, worden alle actoren en aspecten binnen het krachtenveld van evenementen geschetst. Zoals het activiteitenprofiel, het bezoekersprofiel, het ruimtelijk profiel, en alle dynamiek rond voorbereiding, risico’s, scenario’s en maatregelen, ervaringen en lessen. Naast theoretische kennis over het onderwerp vindt ook de praktische toepassing van deze kennis plaats. Tijdens de minor wordt er onder meer gewerkt met beroepsgerichte praktijkcases, trainingen, leeropdrachten en praktijkopdrachten.

Leerdoelen

Het minorprogramma traint een aantal kennisgebonden en algemene (persoonlijke) competenties.
Kennisgebonden competenties:
·     Het thuis raken in het theoretische en methodologische kennisdomein van meerdere wetenschapsdisciplines.
·     Het kennen en toepassen van een multi-perspectief: verschillende kennisdomeinen op elkaar betrekken en integreren, verschillende patronen en praktijken onderkennen en evalueren.
·     Een interdisciplinaire houding: inzichten en vaardigheden opdoen die de scheiding tussen verschillende kennisdomeinen en toepassingsgebieden overstijgen.
·     Beschikken over voldoende wetenschappelijke en andere kennis om adequaat te kunnen redeneren en handelen bij typische problemen van het vak (ontwerp, onderzoek, management).
 
Algemene (persoonlijke) competenties:
·     Zelfstandig, systematisch en doelgericht werken aan het oplossen van problemen.
·     Vaardigheden met betrekking tot projectmanagement.
·     Goede denk- en redeneervaardigheden: abstraheren, analyseren en interpreteren van feiten, zich zelfstandig een oordeel vormen, argumenteren, denken in alternatieven, creatief genereren van ideeën.
·     Sociale en communicatieve vaardigheden; verantwoordelijkheidsbesef.
·     Zelfmanagement, maar ook het vermogen om werk van een groep te organiseren.
·     Zelfbewustzijn en kritische reflectie; maatschappelijke betrokkenheid.
 
De leerdoelen staan in verband met deze competenties en zijn verder gespecificeerd per minorcursus en te vinden op de SharePoint site en studiehandleidingen. Voor meer informatie over de leerdoelen, kan contact opgenomen worden met de minorcoördinator.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2017 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Ingangseisen

In bezit van propedeuse
3/4e jaars bachelorstudent

Toetsing

De minor kent verschillende vormen van toetsing: schriftelijk tentamen, individuele (dossier)opdracht, groepsopdracht en een individueel conceptueel verslag.

Literatuur

De literatuur wordt voor aanvang van de minor bekendgemaakt via informatie per mail, de SharePoint sites en in de studiehandleiding.

Rooster

Het rooster zal bekend worden gemaakt op mijnrooster.hu.nl