Kies op maat

Login Menu

FLOW: het creëren van optimale leer-en werkervaringen

Helaas, deze minor zit vol!

Context
De hedendaagse complexe samenleving vraagt veel van (jonge) professionals. Een zelfbewuste levenshouding, waarbij professionals zich kunnen committeren aan dat waar hun hart naar uit gaat, zal een positief effect hebben op hun maatschappelijk functioneren.
De minor draagt bij aan de persoonlijke en professionele groei van studenten, waarbij zij specifiek eigenaar zijn van hun eigen ontwikkelproces en leren om daar bewust sturing aan te geven. De coaches stimuleren studenten in deze minor hun rolneming als professional in hun eigen werkveld cq stage-omgeving te verkennen en de professionele koppeling te maken met het toekomstige werk. Zelfsturing om te kunnen werken en te leven vanuit Flow is een zeer waardevolle competentie voor een HBO professional die moet kunnen functioneren in onze complexe veeleisende participatiesamenleving.

Hoe draagt de minor hieraan bij?
De minor FLOW richt zich op het creëren van de optimale leer- en werkervaring, gekoppeld aan theorie uit onder andere de positieve psychologie (Seligman en Csikszentmihaly). De minor zet actief in op ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht leren. Met zijn specifieke accent op individuele ontplooiing en een leven vanuit voldoening, is FLOW bijzonder geschikt voor studenten die aan het eind van hun studie opnieuw keuzes willen maken voor hun beroepspraktijk.
Vrijwel alle HBO opleidingen kennen een sociale component: het omgaan met of het begeleiden van cliënten, leerlingen, klanten. Met de kennis en ervaring die studenten opdoen in de minor Flow, zullen zij ook in het beroepenveld en in hun begeleiding van bijvoorbeeld leerlingen en cliënten bewust een bijdrage kunnen leveren aan hun welbevinden.

Wat ga je doen?
De minor is in twee delen vormgegeven, ieder deel wordt afgesloten met de presentatie van een individueel portfolio in een peerassessment.
Deel 1 van de minor Flow richt zich op kennis van de theorieën en commentaren m.b.t. positieve psychologie in het algemeen en het concept Flow in het bijzonder. Centraal staat daarin het onderzoek naar de eigen vaardigheden, talenten, kwaliteiten en belemmeringen, om randvoorwaarden voor Flow te kunnen ontwikkelen (Flow bij jezelf). Theorie en praktijk gaan in deze minor hand in hand. Ervarend leren en reflecteren, werken in kleine subgroepen en werken met een vast maatje zijn kenmerkende werkvormen in de hele minor. Wekelijks worden twee leerarrangementen uitgewerkt.
Deel 2 richt zich op inzicht in rolmodellen in het kader van Flow. Mentorfuncties en vormen van appreciërend onderwijs benadrukken de coachingsaspecten van Flow (Flow bij de ander). In een afsluitende meesterproef wordt een voorbeeldtraject van Flow gepresenteerd.

Leerdoelen

​Je kunt benoemen wat het psychologische begrip flow betekent. Je kunt voorbeelden geven uit eigen ervaring en waarneming. Je kent de verschillende benaderingen en concepten die met Flow verbonden zijn. 

Je hebt zicht op je attituditionele competenties en incompetenties. Op basis hiervan kun je een plan van aanpak ontwikkelen en voor jou de randvoorwaarden creëren om flow te kunnen laten ontstaan.
Je bent in staat om te leren via intervisie en reflectie, je beheerst vraag- en gesprekstechnieken om een critical friend te zijn.
Je kunt  benoemen hoe het proces van het creëren van flow concreet gestalte krijgt en kunt daar zowel mondeling als schriftelijk over rapporteren. Je hebt hiervoor de juiste  methoden en technieken verworven.
In de meesterproef toon je aan dat je in staat bent om voor je zelf FLOW te creëren en anderen daarop aan te sturen.
In je dossier en tijdens het peerassessment toon je aan dat je, volgens de criteria van het creëren van flow, in staat bent om jezelf naar flow te sturen. Je kunt een krachtige leer- en werkomgeving creëren die deze mogelijkheden voor jou biedt, en in je meesterproef mogelijk ook voor anderen.

De minor is gericht op zelfstandig handelen en denken oftewel inschatten in de complexe praktijk van alledag. In de piramide van Miller liggen bovengenoemde competenties daarom op niveau 3 en 4 (shows how, does), waarbij  onderliggende niveaus altijd het fundament voor de bovenliggende niveaus vormen.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2018 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

​Geen.

Toetsing

In elk blok is er een portfolio-assessment, voorafgegaan door een peerassessment. Aan het eind van blok B is er een presentatie van de 'meesterproef'.

Literatuur

​De literatuurlijst wordt ieder jaar geactualiseerd en is voor studenten vanaf juni beschikbaar.

Rooster

De minor wordt op dinsdag of op donderdag aangeboden.