Kies op maat

Inloggen Menu

Agressie en Huiselijk Geweld

Voor wie

Wil jij agressie en huiselijk geweld leren aanpakken in de omgang met cliënten, patiënten en/of leerlingen? Deze minor biedt je een praktisch kader om mogelijkheden en instrumenten te leren benutten voor de preventie en de bestrijding van agressie en huiselijk geweld. De aanpak van agressie en huiselijk geweld vraagt altijd om zowel een intersectorale samenwerking als om beleid. In deze minor leer je hoe je dit kunt aanpakken/opzetten, onderwijl samenwerkend met studenten van verschillende opleidingen: naast studenten Social Work zijn er studenten uit de werkvelden Educatie, Zorg, Pedagogiek, Recht en Veiligheid.

Deze minor kun je ook in deeltijd volgen. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Inhoud

Huiselijk geweld komt veel voor, maar wordt nog te vaak niet op tijd gesignaleerd en effectief aangepakt. De afgelopen jaren heeft de overheid actief beleid gevoerd om hier verbetering in te brengen. Onder andere door invoering van de Wet Meldcode inzake huiselijk geweld en kindermishandeling (2013, de invoering van Veilig Thuis (2015) en de verplichting tot melding (2019).

De minor biedt een praktisch kader om mogelijkheden en instrumenten te benutten voor preventie en bestrijding van agressie en huiselijk geweld, zowel in de omgang met cliënten, patiënten en/of leerlingen, als in het vormgeven aan intersectorale samenwerking en beleid. De aanpak van agressie en huiselijk geweld vraagt altijd om samenwerking, hoe ingewikkeld dat soms kan zijn. Bij het werken aan minoropdrachten wordt de diversiteit in de herkomst van de studenten die deelnemen aan de minor benut. Het vertrouwd raken met elkaars taal, werkwijzen en inzichten blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor samenwerking in de praktijk.

In de minor ‘Agressie en huiselijk geweld’ werken we met een brede invulling van het begrip ‘geweld’ omdat er bijna altijd samenhang is tussen verschillende vormen van geweld, bijvoorbeeld tussen agressie op straat en huiselijk geweld. In deze minor komt er een breed scala van onderwerpen op het terrein van agressie/geweld aan de orde.

Aan de slag gaan met de aanpak van agressie en huiselijk geweld vraagt moed. Dit is een onderwerp dat niemand ongemoeid raakt. Naast aandacht voor theorie en vaardigheden wordt er ook aandacht besteed aan professionele moed en professionele draagkracht. Het werken in de minor is intensief, omdat werken aan de thema’s agressie en huiselijk geweld een appèl doet op studenten die professionele nabijheid kunnen en durven inzetten.

Cursussen

Werk in uitvoering! Theorie VT-DT
Je leert over de oorzaken, dynamiek en gevolgen van huiselijk geweld. En je ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om huiselijk geweld te signaleren en te bestrijden.

Beleid VT en DT en Positioneren VT

Je maakt kennis met de ‘werking’ van beleid: hoe komt het tot stand, hoe is het te beïnvloeden en wat zijn de effecten?

Recht en Moraliseren VT en DT
Je leert meer over van de juridische kaders die horen bij de aanpak van agressie en huiselijk geweld. En we staan stil bij de normen en waarden die (bewust of onbewust) een rol spelen bij het beoordelen van situaties van huiselijk geweld.

Keuzevakken:

1. Traumaverwerking en zingeving na huiselijk geweld
Je krijgt theorie over traumatisering en leert slachtoffers begeleiden.

2. Seksuele opvoeding en seksueel geweld
Je leert hoe je seksueel geweld bespreekbaar maakt met collega’s en (getraumatiseerde) cliënten en krijgt kennis over daderschap.

3. Jeugd, geweld en criminaliteit
We bekijken geweld als maatschappelijk probleem, onderzoeken daarin groepsprocessen bij jongeren.

4. Geweld in gezinnen

Je krijgt zicht op het werken met alle gezinsleden en met hun netwerk, wat werkt constructief en wat destructief en wat kun je hoe inzetten. Speciale aandacht is er voor de contextuele benadering van Nagy.

Leerdoelen

In deze minor leer je wat nodig is om huiselijk geweld tegen te kunnen gaan. Dat betekent dat je:

  • huiselijk geweld leert signaleren en analyseren;
  • je een eigen visie op de problematiek ontwikkelt;
  • veiligheidsmaatregelen leert treffen voor slachtoffers;
  • methodisch leert denken en handelen;
  • beleid leert ontwikkelen en beïnvloeden;
  • binnen en buiten je sector leert samenwerken met de partijen die je nodig hebt.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 25 juni 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

Alleen studenten die een jaar stage hebben doorlopen op Hbo-niveau en deze stage met een voldoende hebben afgerond (of twee keer een half jaar) kunnen deze minor volgen. Je zult dan ook het bewijs dat je de praktijkstage met een voldoende hebt afgerond toe moeten voegen.

Toetsing

Er worden verschillende typen toetsen gebruikt. Denk daarbij aan tentamens met open vragen, performancetoetsen, verslagen en presentaties, waarin je je kennis en vaardigheden laat zien.

Literatuur

Je ontvangt de definitieve literatuurlijst voor de start van de minor.

Rooster

Het rooster is nog niet bekend.