Kies op maat

Inloggen Menu

De Cirkel van Leren - Levenlang Ontwikkelingsmanagement

Helaas deze minor gaat niet door en zal niet plaatsvinden in studiejaar 24-25

Wil je meer inzicht krijgen in je eigen leerpotentieel en dat van anderen? Mensen leren altijd en overal, en lang niet altijd in een bewuste of zelfgekozen context. Maar liefst 90% van al het leren in Nederland is informeel, maar deze leerervaringen blijven vaak buiten beschouwing. Door te focussen op het totale leerpotentieel kun je jezelf én anderen op een efficiënte manier een leven lang helpen ontwikkelen. Als je als lerende zelf je volledige potentieel kunt definiëren, waarderen en ontwikkelen, word je zelfsturender, flexibeler en beter inzetbaar in je werkende leven. Je kunt een effectief advies geven én krijgen over passende ontwikkelingsrichtingen en loopbaanstappen. Zo kun je onnodig onderwijs en scholing voorkomen, jezelf en andere mensen ondersteunen in de loopbaan en je bijdrage aan ‘de lerende samenleving’ versterken. 

Inhoud 

De Cirkel van Leren geeft de levenslange leercyclus weer van elke burger in de lerende samenleving. Iedereen is een lerende persoon, met een eigen leerstijl, motivatie, ervaringen en ambitie. Informeel leert iedereen elke dag in het leven. Formeel (geaccrediteerd onderwijs) en niet-formeel leren (niet-geaccrediteerd onderwijs) zijn slechts een klein onderdeel van die persoonlijke ontwikkeling. De mate waarin je als lerend individu zelf mede-eigenaar kunt worden van je eigen ontwikkeling past goed bij een meer holistische leercultuur. Daarin leveren formeel, non-formeel en informeel leren de inhoud voor dialogen met professionals in alle leersystemen over de inhoud, vorm en betekenis van je eigen dynamische ontwikkelingsproces. 

Met deze minor op zak ben je toegerust om binnen je eigen beroepsdomein alle vormen van maatschappelijke participatie in te vullen en vorm te geven, voor jezelf en voor anderen, op een gepersonaliseerde wijze. Met name in beroepsdomeinen met veel mensgerichte taken, zoals in het onderwijs, zorg & welzijn, HRM en personeelswerk, counseling en advieswerk. 

Cursussen

Leereenheid 1 Leren & Waarderen. Introductie De Cirkel van Leren 

Je leert in een groepstraining hoe je je eigen leercultuur en die binnen organisaties kunt versterken, zodat iedereen zich kan richten op ontwikkeltrajecten die passen bij de ontwikkeling van de lerende samenleving. Hoe kun je individuen aanspreken en motiveren op hun eigen verantwoordelijkheid hierin? Hoe zorg je voor voldoende ondersteuning en faciliteiten vanuit de organisatie? Naast de bouwstenen voor zelfstandige portfoliovorming presenteer je ook een persoonlijk actieplan voor de volgende stap in je carrière. 

Leereenheid 2 Kennisbank van management van levenlang ontwikkelen 

Hoe heeft het beleidskader voor levenlang ontwikkelen zich sociaal ontwikkeld? Hoe heeft de methodologie van het herkennen en valideren van iemands leerervaringen zich ontwikkeld? Stelt het beleid het lerende individu in staat om mede-eigenaar te worden van zijn of haar eigen levenslange leerproces, waardoor gepersonaliseerd leren een realiteit wordt? Je leest literatuur, neemt deel aan een bijeenkomst, subgroep- en/of intervisiesessies en schrijft een essay over een aspect van de veranderende leercultuur. 

Leereenheid 3 Leren reflecteren 

Je leert te reflecteren op basis van portfoliomanagement en een holistische beoordelingsmethodologie. Je maakt kennis met een ‘practice what you preach’ benadering door persoonlijke kwaliteiten te herkennen en beoordelen. De training legt de basis voor het zelf managen van je persoonlijke loopbaan in leren, werken en leven. Ook motiveert de training je om een persoonlijk portfolio bij te houden, een koers uit te zetten voor persoonlijke doelen in leren en voor werk- en levensloopbaanoriëntatie, en om een actieve burger te zijn of worden in de maatschappij en in het persoonlijke leven. Je krijgt een inleiding in competenties en leerresultaten in een holistische leercultuur, stelt je persoonlijke levensdocumentatie samen, maakt een persoonlijk portfolio en een persoonlijk actieplan, en presenteert je persoonlijke standaard. Zelfstudie, bijeenkomst, subgroepen en intervisiesessies.  

Leereenheid 4 Dialogisch valideren 

De begeleidings- en beoordelingsrol bij leven lang leren houdt in het vaststellen en toetsen van iemands competenties in relatie tot kwalificaties, certificaten, curricula, beroepsstandaarden en functietaken. Je leert de lerende te begeleiden en beoordelen door middel van dialogisch valideren. Dit is een leerwegonafhankelijke beoordeling van persoonlijke leerervaringen en begeleiding bij verder leren, in een vorm die geschikt is voor de lerende, met gewenste inhoud en afgestemd op persoonlijke leerbehoeften. Je leert een kwaliteitsbestendige, transparante en ondubbelzinnige gids en beoordelaar te worden voor de erkenning, accreditatie en validatie van eerdere leerresultaten van mensen. Zelfstudie, bijeenkomst, subgroepen en intervisiesessies.  

Leereenheid 5 Train de trainer 

Nooit eerder in de geschiedenis hebben lerenden (burgers) de kans gekregen om zo veel controle te krijgen over het sturen van hun eigen loopbaan door middel van leren. Leren in de 21e eeuw is gebaseerd op leerresultaten, verenigt formeel, informeel en niet-formeel leren, zet leersystemen op hun kop en verbindt individuele betrokkenheid met de mogelijkheden van de organisatie. Je ontwikkelt een eigen training voor een doelgroep, past deze toe en evalueert deze. Zo bekwaam je jezelf als trainer op het gebied van portfoliomanagementsystemen, zodat je ook in je eigen organisatie systemen voor een leven lang ontwikkelen op maat kunt opzetten, beheren en onderhouden. Je verbindt door middel van portfoliomanagement je persoonlijke kwaliteiten in een portfolio met een persoonlijk actieplan voor duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke participatie. Zelfstudie, studiebijeenkomsten, subgroepen en intervisiesessies.  

Leereenheid 6 Actie-onderzoek (casestudy) 

Je doet actie-onderzoek naar een casus waarin het ‘waarderen van het leren en het leren van het waarderen’ wordt uitgevoerd in gepersonaliseerde leertrajecten in een specifieke context, partnerschap en doelgroep. Je analyseert hoe waarderen en leren binnen ‘de lerende driehoek’ uitpakt in Leven Lang Ontwikkelen-strategieën. Bijvoorbeeld voor de upgrade en/of update van werknemers, zij-instromers op sectorniveau, of een waarderende persoonlijke ontwikkeling binnen vrijwilligerscontexten. Als student kun je je eigen context van werk, vrijwilligerswerk, burgerschapsactie of anderszins benutten als onderzoeksgebied voor je casestudy. 

Extra kosten 

Geen. 

Leerdoelen

  • Je krijgt een stevige basis om de uitdagingen van een leven lang ontwikkelen persoonlijk aan te gaan. Je kunt zelfstandig werken aan ontwerp- en toepassingsvragen met betrekking tot het stimuleren, faciliteren en adviseren van medewerkers, stafleden en collega’s.  
  • Je kunt de relevante literatuur en theorieën voor je eigen context over een leven lang ontwikkelen begrijpen, analyseren en synthetiseren. Met name over het historische ontwikkelingsverloop van beleid, de sociologische en economische variabelen in lopende beleidsvorming en de opeenvolging van leerparadigma’s. 
  • Je hebt je bekwaamd in de magie van het leren (formeel onderwijs, niet-formele training, begeleiding) en van het werken (personeelsdiensten, human resource management), en in de methodologie van het management van persoonlijke hulpbronnen in een gegeven sociaaleconomische context. 
  • Je bent in staat een gestructureerd persoonlijk portfolio of dossier te maken, met beschrijvingen van alle relevante persoonlijke leerervaringen tot nu toe, en het bewijs of de documentatie van de waarde van deze ervaringen. Je bent met behulp van je portfolio ook in staat een persoonlijk actieplan te schrijven, waarin je het volgende doel voor jouw persoonlijke leertraject beschrijft en koppelt aan een carrièrepad. 
  • Je bent in de rol van begeleider en assessor in staat om het proces van portfolio-assessment te managen, portfolio’s te beoordelen, andere assessment-instrumenten te gebruiken, transparante rapporten te schrijven over de resultaten van het assessment van volwassen lerenden en optioneel advies te geven aan de volwassen lerende over verdere ontwikkeling.  
  • In de rol van begeleider en beoordelaar heb je inzicht in het concept van dialogische validatie (begeleiding + beoordeling) in persoonlijke leertrajecten. Je kunt lerenden helpen met studie-, werk- en loopbaanplanning, studievoorbereiding, beoordeling en de keuze van de beste leeromgeving. Je kunt docenten, beoordelaars en managers helpen bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van een leerprogramma gebaseerd op leerresultaten, en bij het implementeren van normen in specifieke leeromgevingen voor volwassen lerenden. Je kunt competentiegerichte begeleiding en beoordelingsmethoden en reflectieve hulpmiddelen toepassen. Je kunt normen opstellen en deze koppelen aan de portfolio’s van mensen. Je hebt kennis van het competentieprofiel en de verantwoordelijkheden van de begeleider en de beoordelaar. Je hebt zelf ondervonden wat het betekent om begeleid en beoordeeld te worden en bent je bewust van begeleidings- en beoordelingsstijlen en valkuilen. Je weet wat de criteria zijn voor het schrijven van een competentiegericht beoordelingsrapport en in staat om een beoordelingsrapport met een lerende te bespreken.  
  • Je bent in staat om systematisch inzicht te tonen in het management van gepersonaliseerde systemen en programma’s voor een leven lang ontwikkelen. Je kunt gebruikmaken van leertheorieën en -strategieën, portfoliomanagementsystemen kritisch valideren, en strategieën voor portfoliomanagement ontwikkelen en toepassen in de context van een leven lang ontwikkelen. Je kunt portfoliotrainingen en portfoliomanagementinstrumenten implementeren en managen en een certificeringsprogramma voor VPL-opleiders ontwikkelen. Je kunt peer-assessmentprocedures ontwikkelen binnen gepersonaliseerde systemen voor een leven lang ontwikkelen. 

Ingangseisen

De minor staat open voor alle opleidingsdomeinen. Je moet in het bezit zijn van je propedeuse-diploma. 

Literatuur

Duvekot, R.C. (2022). The Valuing Learning Manifesto. Integrating the Voice of the Learner in the Worlds of Learning and Working. In: PLAIO – Prior Learning Assessment Inside Out, International Journal on Theory, Research and Practice in Prior Learning Assessment. Special Issue 2023: 4th Validation of Prior Learning Biennale, May 2022, Iceland. New York, Empire State University. https://plaio.org/index.php/home  

Faure, E., Herrera, F., Kaddoura, A., Lopes, H., Petrovsky, A.V., Rahnema, M. & Champion Ward, F. (1972). Learning to be. The world of education today and tomorrow. Paris: UNESCO. 

Jarvis, P. (2009). Learning to be a person in society. London, Routledge. 

UNESCO Institute for Lifelong Learning (2020). Embracing a culture of lifelong learning. Hamburg, UIL. https://www.unesco.de/sites/default/files/2020/embracing_a_culture_of_lifelong_learning_uil_2020.pdf 

Rooster

De zes leereenheden worden gedurende twee blokken (AB en CD) aangeboden. De startmodule betekent dat je twee achtereenvolgende dagen in Utrecht wordt verwacht. Daarna moet je een vaste dag in de week vrijhouden voor de overige vijf modulen. Op zo’n cursusdag volg je studiebijeenkomsten, lezingen, workshops, subgroepen (leerteams) en is er intervisie. Uiterlijk begin juli (voor de september-instroom) en begin december (voor de februari-instroom) worden de lesdagen voor de minorperiode definitief gemaakt. De les- en toetsroosters worden vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode bekendgemaakt, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september). 

Afhankelijk van de context waarin je je (al) bevindt en de mate waarin die context benut kan worden voor ‘werkend leren’ is ook een gepersonaliseerd programma mogelijk. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Toetsing

Je wordt per module beoordeeld door middel van individuele presentaties, assessments, een persoonlijk portfolio, een persoonlijk actieplan en intercollegiale beoordeling. De rapportage van je case-study wordt beoordeeld. Je krijgt bovendien een ontwikkelingsgericht advies naar aanleiding van de presentatie van je eigen actieonderzoek, door middel van een peer-assessment van de collega-studenten. 

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 28 juni 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 28 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.  

Let op:
Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende: 
* De minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode. 
* De student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie). 
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld.