Kies op maat

Inloggen Menu

Oriëntatie op het Primair Onderwijs

Voor wie

Houd jij van kinderen en vraag je je af of het iets voor je zou kunnen zijn: juf of meester op de basisschool? Overweeg je om je om te scholen tot leraar in het basisonderwijs? In deze minor kun je proeven van het vak leerkracht basisonderwijs. De minor is bedoeld voor voltijd- en deeltijdstudenten die zich willen oriënteren op het basisonderwijs en de HU Pabo; je bent een semester lang student van de Pabo.  

Inhoud

Het steeds nijpender tekort aan leerkrachten ontwikkelt zich in hoog tempo tot een groot maatschappelijk probleem. Vooral in de Randstad bestaat een enorm tekort aan leerkrachten. Daarom is er op korte termijn veel behoefte aan meer bevoegde leerkrachten. In het basisonderwijs kun je dus volop aan het werk. In deze minor kun je proeven van het vak leerkracht basisonderwijs, zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch. Je loopt bovendien stage bij een van de opleidingsscholen van IvOO/HUpabo. De focus ligt op de thema’s Leren lesgeven en Onderwijs ontwerpen. Je volgt minimaal een dag per week onderwijs aan het IOO en leert minimaal een dag per week op de werkplek, dat wil zeggen op een van de opleidingsscholen van het IvOO. De overige tijd (ongeveer 2 dagen) besteed je aan zelfstudie en het voorbereiden van je stage.  

Vanuit het opleidingsinstituut Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (voorheen Instituut Theo Thijssen) bestaat een duidelijke verbinding met de HU-opleidingen van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek (IEP), Instituut voor Social Work (ISW), Instituut Archimedes (IA) en Instituut voor Gebarentaal en Dovenstudies (IGTD).  

Cursussen

Periode A Leren lesgeven in het primair onderwijs 
Onderwijskunde & Pedagogiek 
Leren lesgeven valt of staat met het goed voorbereiden van je stagelessen. We gaan daarom aan de slag met alle onderdelen van een effectieve lesvoorbereiding, zoals de beginsituatie van je leerlingen, goede en stimulerende lesdoelen formuleren, de lesopbouw zelf voorbereiden en de lesdoelen evalueren. Daarnaast werken we nauw samen met je stageschool, zodat de schoolopleider jou het meest passende lesvoorbereidingsformulier kan toewijzen.  

Rekenen-Wiskunde 
Je maakt kennis met de domeinen meten, meetkunde en hele getallen en met het vak rekenen-wiskunde. Je geeft een methodeles (instructieles met verwerking), gebaseerd op de leerlijn hele getallen. Deze rekenles werk je uit op een lesvoorbereidingsformulier.  

Taal 
Je maakt kennis met de verschillende taaldomeinen en koppelt de theorie aan de onderwijspraktijk. Je geeft een taalles uit de gebruikte methode. Deze les werk je uit op een lesvoorbereidingsformulier.  

ICT 
Je ontwerpt in digibordsoftware een instructie, waarbij je rekening houdt met vakdidactiek en multimediale principes.  

Periode B Rekenen-Wiskunde en Taalonderwijs Ontwerpen  

Dit beroepsproduct is een verdieping op het beroepsproduct van fase 1: Lesgeven in Rekenen-Wiskunde & Taal. Ook in dit beroepsproduct staat bij alle vakken het proces van lesvoorbereiden, de lesuitvoering in de praktijk en het evalueren van en reflecteren op de uitgevoerde les centraal. Daarnaast ondersteun je het leerproces van de kinderen door het juiste gebruik van ICT. Gefocust wordt op effectieve leerkrachtvaardigheden, omdat uit onderzoek blijkt dat effectieve leraren bij leerlingen betere resultaten bereiken. Het is daarom van belang om met eigen ontworpen reken- /wiskunde-en taalactiviteiten goed aan te sluiten bij wat leerlingen nodig hebben. In dit beroepsproduct leer je een activerende en gedifferentieerde activiteit voorbereiden op een lesvoorbereidingsformulier (Tas, 2021) en hoe klassenmanagement deze activiteit kan ondersteunen. Door middel van dit beroepsproduct krijg je ervaring met het voorbereiden en geven van een activiteit in een cyclus van feedup, feedback & feedforward (Hattie & Timperley, 2007). Het maken van een video-opname en (peer)feedback verwerken, is een belangrijk onderdeel. 

Leerdoelen

Het doel van deze minor is om je als student te laten proeven van het vak leerkracht basisonderwijs op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied. Na de minor heb je een realistisch beeld van de inhoud van het beroep leerkracht basisonderwijs én het studeren aan de HU Pabo.  

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor voltijd- en deeltijdstudenten van alle HU-bachelor-opleidingen die hun propedeuse behaald hebben, behalve voor pabo-studenten (Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (IvOO), voorheen Instituut Theo Thijssen). Dit geldt tevens voor studenten van andere hogescholen.   

Literatuur

  • Bakx, A., Cyclisch onderwijs ontwerpen (2017). Uitgeverij Coutinho. 
  • Brom-Snijders, P. van den, J. van den Bergh, O. Hutten & M. van Zanten (2014). Hele getallen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. 
  • Huizinga, H. (2018). Basiskennis taalonderwijs. Noordhoff  

Een volledig overzicht van literatuur kun je vanaf juli vinden op studystore. Een concept-boekenlijst wordt gedeeld met de ingeschreven studenten tijdens de kennismakingsbijeenkomst voor de zomervakantie.  

Rooster

Dit is nog niet bekend. De lesdag is (onder voorbehoud) vrijdag, de stagedag(en) spreek je in overleg met je stageschool af. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Toetsing

De toetsing bestaat uit zeven onderdelen:  

  • Beroepsproduct ‘Leren lesgeven’ (taal, rekenen, ICT, O&P)  
  • Instaptoets Rekenen-Wiskunde (CITO)  
  • Beroepsproduct ‘Onderwijs ontwerpen’ (taal, rekenen, ICT, O&P)  
  • Kennistoetsen Taal en Rekenen 1 
  • Kennistoetsen Taal en Rekenen 2 
  • Stagebeoordeling optioneel 

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 28 juni 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 28 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.  

Let op: Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende: 
* De minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode 
* De student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie) 
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld