Kies op maat

Inloggen Menu

Actief Inclusief. Constructief Omgaan met Diversiteit

Helaas deze minor gaat niet door in periode AB. Voor periode CD kun je je wel aanmelden!

Voor wie

Welke opleiding je ook doet, als student, professional of burger, als persoon met een eigen geschiedenis en verhaal, allemaal hebben we te maken met diversiteit. Hoe ga je daar mee om?   

Inhoud

In deze minor onderzoek je met medestudenten en docenten je bewuste en actieve bijdrage aan een inclusieve werkvloer en een inclusieve maatschappij. Of je nu student Accountancy, Werktuigbouwkunde, Social Work of Fysiotherapie bent, alle toekomstige professionals komen straks in hun werk diversiteit tegen. Die neemt in de komende jaren nog verder toe, en daarom spreken we ook wel van superdiversiteit. Het is een nieuwe werkelijkheid waarin je als professional en burger je weg moet vinden. In deze minor word je daarvoor toegerust.   

Je leert jezelf positioneren, bewust te verhouden tot diversiteit en tot variabelen die diversiteit bepalen, zoals bijvoorbeeld taal(vaardigheid), culturele, etnische en religieuze achtergrond, sociaal-economische status en gender. Diversiteit en inclusie vormen voor de HU een belangrijk thema. Er is nog veel werk te doen op dit gebied. Diversiteit is een gegeven, inclusie bepaald niet vanzelfsprekend. 

Cursussen

De minor is verdeeld in zes cursussen van 5 ECTS. Per periode worden drie cursussen (15 ECTS) aangeboden. 

In periode A (en C):  

Diversiteit-mozaïek 
In deze cursus maak je kennis met centrale begrippen rond diversiteit: superdiversiteit, intersectionaliteit, cultuur, identiteit, sociaal kapitaal. Verder doe je kennis op over wet en recht rond diversiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheden, democratisch burgerschap, veiligheid, justitie en openbaar bestuur. 

Groepsdynamica en polarisatie 
Op basis van groepsdynamische processen, leer je specifieke, concrete en haalbare aanbevelingen te formuleren voor depolarisatie in een kwestie waarin diversiteit een rol speelt. Daarnaast sta je stil bij eigen mogelijkheden en kwaliteiten voor bijdragen aan inclusie rond deze kwestie.   

Verhalen en positionering 
Vanuit een narratief perspectief ga je na hoe je je verhoudt tot het thema Diversiteit & Inclusie en geef je je ontwikkeling daarin vorm. Je leert zowel je eigen verhaal te openen voor nieuwe betekenis, als ook het verhaal van ‘de ander’. In deze verhalen neem je ook de inbedding mee in ‘grotere’ verhalen. 

In periode B (en D):   

Argumenteren en ethiek 
Vanuit verschillende perspectieven kijk je naar ethische vraagstukken en dilemma's rondom diversiteit. Je eigen visie wordt hierbij kritisch onderzocht en aangescherpt. Een dialoog met jezelf en de ander helpt je om argumenten te formuleren en te wegen. Hierbij leer je je eigen visie te vertalen naar concrete keuzes over diversiteit. 

Taal, beeldvorming en media 
Je richt je op het in kaart brengen van taal die beeldvorming bepaalt en machtsverhoudingen in stand houdt, rond een zelfgekozen vorm van diversiteit. Dat kan bijvoorbeeld zijn sociaal-economische status, religie, gender, seksualiteit, leeftijd, cultuur/migratie, gezondheid, voeding of politiek. Je leert alternatieven te benoemen richting een inclusieve samenleving. Je gebruikt daarvoor voorbeelden uit de media, je eigen taal en taal uit je familie, werkkring, sportclub, buurt en dergelijke.   

Diversiteitsbeleid 
Je leert wat de waarde is van beleid gericht op diversiteit en inclusie vanuit verschillende perspectieven (individu, organisatie, maatschappij). Je leert inspirerende voorbeelden kennen van organisaties die diversiteit en inclusie als speerpunt hanteren en daardoor succesvol zijn. Het gaat erom dat je diversiteitsbeleid van een organisatie – een school, club, bedrijf of overheidsorgaan – onderbouwd kunt beoordelen en zelf de uitgangspunten kunt schrijven voor een diversiteitsbeleid dat de doelstellingen van de organisatie ondersteunt.  

Leerdoelen

Je versterkt in deze minor je mogelijkheden om autonoom en in samenwerking met anderen vanuit een onderbouwde visie bij te dragen aan een inclusieve werk- en leefomgeving.  

Daartoe ontwikkel je kennis over: 

 • centrale begrippen, dynamiek, dilemma’s en ontwikkelingen op het gebied van diversiteit in Nederland in historische en internationale context
 • verschillende vormen van diversiteit en samenhang daartussen 
 • wet en recht rond diversiteit, in Nederland in historische en internationale context
 • maatschappelijke verantwoordelijkheden, democratisch burgerschap, veiligheid
 • conformisme en polarisatie
 • ethische kwesties rond diversiteit vanuit verschillende filosofische strominge
 • de rol van taal, beeldvorming en media op het gebied van diversiteit
 • diversiteit in organisaties
 • eigen identiteitsontwikkeling – vanuit waarden, normen en idealen – in context van afkomst, gekozen vakgebied en woon- en werksituatie
 • de gevolgen van ‘anders’ zijn en van bepalende gebeurtenissen; de impact daarvan op de ontwikkeling. 

Je ontwikkelt vaardigheden om: 

 • inclusie te bevorderen: in- en aansluiten in plaats van buitensluiten; 
 • diversiteit waarderend, open, nieuwsgierig en vanuit empathie tegemoet te treden; 
 • diversiteit in privé-, onderwijs- en werksituatie en in de openbare ruimte te (h)erkennen en benoemen, evenals de eigen positionering en die van de ander daarin; 
 • vanuit diverse perspectieven verhalen rond diversiteit te (h)erkennen en verder te vertellen;
 • met diverse argumenten en met inzicht in ethiek dialogen en confrontaties over diversiteit aan te gaan;
 • taal te herkennen die beeldvorming rond diversiteit bepaalt en machtsverhoudingen in stand houdt;
 • initiatieven te nemen om beleid op het gebied van diversiteit onderbouwd en vanuit eigenheid te initiëren of ondersteunen. 

Je ontwikkelt een attitude om: 

 • verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, de ander, vorige en volgende generaties;
 • jezelf en de ander vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid te bejegenen en waar nodig te confronteren, maar ook te (h)erkennen waar dat moeilijk is;
 • de impact van eigen overtuigingen te (h)erkennen in interacties, zeker waar machtsverschillen bestaan;
 • op te komen voor veiligheid en vrijheid van jezelf en de ander;
 • ruimte te maken voor fouten en falen, ruimte voor herstel en samen leren. 

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Omdat diversiteit in alle opleidingen en werkcontexten speelt, is deze minor breed opgezet. 

Literatuur

In de cursussen wordt onder meer de volgende literatuur gebruikt:  

 • Bouma, M. (2018). Het verhaal van je leven. Storytelling en de zoektocht naar een zinvol bestaan. Balans.  
 • Brandsma, B. (2016). Polarisatie. Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken. 
 • Knegtmans, R. (2015). Diversiteit als uitdaging. De zin en onzin van divers talent. Boom.  
 • Rubio Repáraz, L., S. Ardjosemito-Jethoe & E. Rousseau (red.) (2020). Diversiteit in de samenleving. Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional. Koninklijke Van Gorcum.  

Rooster

Het gaat om een fulltime minor. Contactdagen zijn dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 15.30u. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Toetsing

De toetsing is divers en afgestemd op de doelen van de specifieke cursus. Dit varieert van een kennistoets tot het uitwerken van een kwestie, een verhaal, beleid en het reflecteren op ontwikkeling in je eigen positie en vaardigheden.   

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten voor minoren in periode AB of Lint kunnen tot en met 28 juni 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 28 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.  


Ondertekende leerovereenkomsten voor minoren in periode CD kunnen tot en met 6 december 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 6 december worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen. 

Let op: Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende: 
* De minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode. 
* De student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie). 
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld.