Kies op maat

Inloggen Menu

Sport Coaching

Het doel van de Minor Sport Coaching is de deelnemers kennis te laten maken met zoveel mogelijk facetten van het werkveld van de trainer-coach binnen de sportwereld in de context van talentontwikkeling en de (top)sport. De deelnemer maakt hierbij zelf de keuze in welke sport de verdieping plaats vindt. Deze minor biedt een veelzijdig programma, waarbij de deelnemers na het voltooien over competenties beschikken die hen in staat stellen (top)sporters te begeleiden, wedstrijden te coachen en talent te herkennen en ontwikkelen.

Leerdoelen

Aan het eind van de minor heb je de volgende leerdoelen bereikt; de deelnemer kan:

 • een meerjarenplan ontwerpen,
 • een geperiodiseerd jaarplan uitwerken en onderbouwen,
 • trainingsprincipes benoemen,
 • trainingsprogramma’s ontwerpen, uitvoeren en evalueren op het gebied van techniek, tactiek & fysiek,
 • interventiemethoden (in het motorisch leerproces) benoemen en verantwoorden en zelf trainingen samenstellen waarin deze interventiemethoden toegepast worden,
 • de trainingen evalueren en analyseren,
 • een sporter adviseren met betrekking tot herstelvoeding,
 • een wedstrijdplan voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
 • prestatiegedrag binnen een veilige leeromgeving formuleren a.d.h.v. mentale tools (zoals visualiseren, doelen stellen, ontspanning en zelfspraak) en de sporter hierin adviseren,
 • een groei- en statische mindset herkennen, vergelijken en toepassen bij jezelf en de sporter,
 • een krachtige leeromgeving herkennen en creëren voor jezelf en de sporter,
 • een veilig pedagogisch sportklimaat creëren en hierover kunnen adviseren,
 • plannen ten aanzien van talentherkenning en talentontwikkeling herkennen en beoordelen
 • een visie formuleren en kunnen beargumenteren,
 • bronnen vinden, herkennen, beoordelen en uitleggen passend bij jouw eigen ontwikkeling als trainer-coach
 • het dopingreglement en matchfixing voor jouw sporters analyseren,
 • trainingen voorbereiden, uitvoeren en evalueren in de stage

Ingangseisen

Minimaal 2 jaar ervaring in het trainen / coachen van (een groep) sporters op minimaal regionaal niveau.

Literatuur

 • Wormhoudt, R., Teunissen, J.W. & Salvelsbergh, G. (2014). Athletic Skills Model (2e ed.). Arko Sports Media
 • Heuvingh, B. & van der Heide, M.(2017). Talent van morgen; groeimindset als basis voor talentontwikkeling. Arko Sports Media
 • Koning, T. & van Schagen, M. (2021). De talentformule. Arko Sports Media
 • Vet, B. (2020) Trainingsfysiologie
 • Artikelen uitgereikt tijdens de cursus:

              - o.a. de artikelenreeks ‘motorisch leren van Peter Beek gepubliceerd in Sportgericht.
              - podcasts en filmpjes
              - inhoud presentaties en opdrachten

Rooster

2 lesdagen
420 uur stage (15 EC)

Toetsing

De toetsvormen die bij deze minor worden gehanteerd zijn presentaties, podcasts, schriftelijke opdrachten, stage-opdrachten en een (eind)assessment.  Bij een voldoende beoordeling levert dit 30 ECTS op.

Alle opdrachten moeten met een voldoende zijn beoordeeld,

Per opdracht is maximaal 1 herkansing mogelijk. Indien de deelnemer zonder opgaaf van reden de herkansingsdatum overschrijdt, resulteert dit in een onvoldoende. Als de herkansing niet leidt tot een voldoende oordeel, dient de deelnemer de minor te verlaten. Er kunnen dan geen studiepunten aan de deelnemer worden toegekend. De deelnemer kan ervoor kiezen om de minor een jaar later opnieuw te volgen.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Ben Vet, b.vet@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Yvonne Reuvecamp-van Zijl, sisfbsv@hva.nl

Kosten:

PVB examen kosten bij de sportbond en kosten van extra bijeenkomsten bij de bond, wanneer deze verplicht worden gesteld.

Aanschaf werkboeken & reader

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.