Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeid en Gezondheid

ARBEID EN GEZONDHEID. DE PARAMEDICUS ALS ARBOCOACH

De ontwikkelingen in het werkveld van arbeid en gezondheid zijn groot. De duurzame inzetbaarheid van de werknemer krijgt steeds meer aandacht. Het wordt belangrijker om te voorkomen dat werknemers zich ziek melden en dat bij (dreigend) verzuim de arbocoach actie onderneemt. Mensen krijgen werkgerelateerde klachten of gezondheidsproblemen zonder directe relatie met het werk maar die het werk beïnvloeden. In de minor leer je als arbocoach hoe je hierin iets kunt betekenen.

Het vergroten van arbeidsparticipatie is een aandachtspunt voor overheid, bedrijfsleven en gemeenten. Nieuwe regelgeving, financiële prikkels en een veranderende rol voor zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten spelen een belangrijke rol. Paramedici kunnen een goede bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie. In het veld van arbeid en gezondheid werken verschillende professionals: denk aan medische en paramedische professionals, psychologen en arbocoördinatoren, arbo-artsen, jobcoaches, arbeidsdeskundigen en preventiemedewerkers.  Daarom staat in deze minor de arbocoach als deskundige en als organisator centraal.

Als voorbeeld kun je een risicoinventarisatie maken in een woonzorgcentrum waar zorgprofessionals verzuimen en aangeven veel lage rug klachten te hebben. Wat zijn de factoren die mogelijk deze klachten en verzuim beinvloeden? Je brengt de arbeidsinhoud, omstandigheden, verhoudingen, voorwaarden in kaart en maakt na de analyse een advies.

Leerdoelen

INHOUD
Per week komt een centraal thema aan de orde in hoorcolleges, weekopdrachten, workshops en presentaties. Enkele belangrijke thema's zijn: arbeid, levensloop, multidisciplinaire samenwerking, wetgeving, ergonomie, re-integratie, gedragsverandering, bedrijfsculturen, ondernemerschap en assessments op het gebied van fysieke en mentale arbeidsbelasting. Een deel van de workshops wordt verzorgd door de studenten zelf. Daarmee kun je eigen accenten leggen in deze minor.

COMPETENTIES
In de minor staat de arbocoach als deskundige en als organisator centraal. Als deskundige werk je aan deelcompetenties als screenen, taakanalyse en werkplekonderzoek, preventie, re-integratie, beïnvloeden van gedrag bij individuen én groepen. Als organisator werk je aan deelcompetenties als samenwerken en ondernemend handelen.   Klik hier voor de film over de minor Arbeid en Gezondheid    

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Bart Brouwer, b.p.c.m.brouwer@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Flyer Arbeid en Gezondheid

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

De minor is primair ontwikkeld voor studenten van Faculteit Gezondheid. Maar ook studenten van de opleiding HRM, Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sport en Management en Hogere Veiligheidskunde vinden hun weg naar deze minor. Studenten van andere opleidingen kunnen worden toegelaten na toestemming van de minorcoördinator en na toestemming van de examencommissie van de eigen school, mits de student in het bezit is van de propedeuse en tenminste 30 ECTS uit de hoofdfase. Er is geen specialistische kennis nodig voor het volgen van deze minor. 

Toetsing

Onderwijsvorm en opdrachten
Er zijn diverse praktijkopdrachten die je als groep uitvoert. Een ervan is de Arbo-opdracht die je bij een opdrachtgever uitvoert, deze heeft de fysieke en cognitieve ergonomie als focus. Je zoekt zelf een opdrachtgever, die een probleem op een breed terrein van arbeid en gezondheid aangeeft. Je onderzoekt, analyseert, concludeert en geeft advies op het probleem in de vorm van rapport en praktische toepassing. 
In 'de journalclub' worden kritisch onderzoeksartikelen besproken om te bepalen of deze evidence relevant is voor het werken als arbocoach. Hieruit vind je inspiratie om een workshop te geven aan de medestudenten. Naast deze groepsopdrachten zijn er twee individuele opdrachten: het schrijven van een re-integratieplan, waar je vooraf een interview afneemt van iemand uit je omgeving. En een verslag van de competenties waarin je je leerdoelen beschrijft en evalueert.

Toetsing
De kennis die is opgedaan tijdens de minor moet op toepassingsniveau terug te vinden zijn in de kwaliteit van de eindproducten van de diverse opdrachten.
Door middel van een accreditatiekaart toon je aan dat je een aantal workshops, journalclubs en presentaties van weekopdrachten hebt bijgewoond. Er vindt een groepsbeoordeling plaats van de ergonomie-opdracht en de arbo-opdracht. Het reïntegratieplan wordt individueel beoordeeld. In het begin van de minor maak je een plan voor de ontwikkeling van je eigen competenties. Aan het einde van de minor beschrijf je wat voor jou belangrijke leermomenten zijn geweest en hoe je je hebt ontwikkeld op diverse deelcompetenties binnen deze minor. Van daaruit kun je een vertaalslag maken naar het competentieprofiel van je eigen beroepsopleiding.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Rooster

Het lesrooster wordt op een later moment vastgesteld. 

Contacttijd
​Per week zijn er gemiddeld 14 uur contacttijd verdeeld over 3 dagen.

Hoorcolleges, werkcolleges, workshops, journal club, gastcolleges en begeleiding aan kleine groepen.