Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeid en Gezondheid

ARBEID EN GEZONDHEID.
WAT KAN EEN ARBO-COACH BETEKENEN IN HET WERKVELD?

De ontwikkelingen in het werkveld van arbeid en gezondheid gaan snel en zijn veelomvattend. De duurzame inzetbaarheid van de werknemer krijgt steeds meer aandacht, net zoals preventie van verzuim. Het wordt belangrijker om te voorkomen dat werknemers zich ziek melden. Bij (dreigend) verzuim zal er actie moeten worden ondernomen, hier kan de arbocoach een rol in spelen. In de minor worden de studenten opgeleid tot arbocoach waarbij er inzicht ontstaat in de facetten van gezond werken. De arbocoach kan medewerkers begeleiden bij werkgerelateerde klachten én als er gezondheidsproblemen ontstaan die geen directe relatie met het werk hebben, maar het werk wel beïnvloeden.

Het vergroten van arbeidsparticipatie is een aandachtspunt voor overheid, bedrijfsleven en gemeenten. Nieuwe regelgeving, financiële prikkels en een veranderende rol voor zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten zijn hierin belangrijk. Arbocoaches kunnen een goede bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie. In het veld van arbeid en gezondheid werken verschillende professionals: denk aan medische en paramedische professionals, psychologen, arbo-artsen, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, HR-functionarissen en preventiemedewerkers. Daarom staat in deze minor de arbocoach als deskundige en als organisator centraal. Deze rollen komen samen in verschillende opdrachten die je gaat uitvoeren voor het werkveld van arbeid en gezondheid. Een voorbeeld van een dergelijke opdracht zou kunnen zijn: Voer een risicoinventarisatie uit bij een bedrijf waar het verzuim onder medewerkers hoog is. Wat zijn de factoren die mogelijk het verzuim beinvloeden? Je brengt de arbeidsinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen, -voorwaarden in kaart en schrijft na de analyse een advies of je geeft een workshop.

In de reïntegratie-opdracht interviewt de student een persoon uit zijn/haar netwerk die reïntegreert of dat ooit heeft gedaan. Doel is om, met de in de minor opgedane kennis, een analyse te maken over het reintegratietraject en advies te geven over verbeterpunten.

Leerdoelen

INHOUD
 Per week komen er verschillende thema's aan de orde in hoor- en werkcolleges, weekopdrachten, verdiepingsopdrachten, workshops en presentaties. Enkele belangrijke thema's zijn: arbeid en levensloop, multidisciplinaire samenwerking, wetgeving, ergonomie, re-integratie, gedragsverandering, bedrijfsculturen, psychosociale arbeidsbelasting, ondernemerschap en assessments en interventies op het gebied van fysieke en mentale arbeidsbelasting. Zowel gastsprekers, als studenten en docenten verzorgen de colleges en workshops. Door als student in kleine groepjes een onderwerp uit te werken kun je eigen accenten leggen in deze minor. Ook heb je ruimte voor je eigen interesse in het kiezen van een uitdagende arbo-opdacht en de workshops.  

COMPETENTIES

De competenties “organisator” en “deskundige” zijn de kerncompetenties die je gaat ontwikkelen binnen de minor. Als deskundige werk je aan deelcompetenties als screenen, taakanalyse en werkplekonderzoek, preventie, re-integratie, beïnvloeden van gedrag bij individuen én groepen. Als organisator werk je aan deelcompetenties als samenwerken en ondernemend handelen.

 

Klik hier voor de film over de minor Arbeid en Gezondheid    

Ingangseisen

De minor is primair ontwikkeld voor studenten van Faculteit Gezondheid. Maar ook studenten van de opleiding HRM, Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sport en Management, Diëtetiek en Voeding, Toegepaste Psychologie en Hogere Veiligheidskunde vinden hun weg naar deze minor. Studenten van andere opleidingen kunnen worden toegelaten na toestemming van de minorcoördinator en na toestemming van de examencommissie van de eigen school, mits de student in het bezit is van de propedeuse en tenminste 40 ECTS uit de hoofdfase. Er is geen specialistische kennis nodig voor het volgen van deze minor.

Literatuur

Er zijn 2 verplichte boeken, welke je vóór de start van de minor aanschaft: Inhoudelijk werken we vanuit het "Handboek Arbeid & Gezondheid" (Heerkens, Y., Bieleman, A., Miedema, H., Engels, J., & Balm, M. (2019). Handboek Arbeid and Gezondheid. Bohn Stafleu en van Loghum.)    Verder maken we gebruik van literatuur om projectmatig aan je arbo-opdracht te werken, we gebruiken hiervoor "Zo doe je een onderzoek" (Grit, R. & Julsing, M. (2021). Zo doe je een onderzoek (Vierde druk.). Noordhoff Uitgevers.

Rooster

Het lesrooster wordt op een later moment vastgesteld. 

Contacttijd

Contacttijd is gemiddeld 14 uur per week, de overige tijd besteed je aan het werken in kleine groepen aan diverse opdrachten.
Op woensdag worden geen lessen geroosterd.

Hoorcolleges, werkcolleges, workshops, journal club, gastcolleges en begeleiding aan kleine groepen.

Toetsing

Onderwijsvorm en opdrachten

Er zijn diverse praktijkopdrachten die je als groep uitvoert. Een ervan is de Arbo-opdracht die je bij een opdrachtgever uitvoert. Je zoekt zelf een opdrachtgever of kiest een opdracht uit lopende projecten vanuit de HvA met een vraag of probleem binnen het brede terrein van arbeid en gezondheid. Je onderzoekt, analyseert, concludeert en geeft advies in de vorm van een rapport en/of praktische toepassing zoals een workshop op locatie. In de verdiepingopdracht worden praktische toepassingen in artikelen gevonden die passen bij vraagstukken uit het werkveld. Hier vind je tevens de inspiratie om een workshop te geven.

Naast deze groepsopdrachten zijn er twee individuele opdrachten: Het maken van een re-integratieplan nadat je iemand uit je eigen omgeving of uit HvA project hebt geinterviewd. En je schrijft een individueel competentieverslag op basis van je toolbox die je vult met de leeropbrengsten uit de minor.


De kennis die is opgedaan tijdens de minor moet op toepassingsniveau terug te vinden zijn in de kwaliteit van de eindproducten van de diverse opdrachten.
Actieve aanwezigheid is het eerste onderdeel van de toetsing en dat hangt samen met Professioneel gedrag. De arbo-opdracht, de gegeven workshops en colleges zijn groepopddrachten. Het reïntegratieplan is een individuele opdracht. In het begin van de minor maak je een plan voor de ontwikkeling van je eigen competenties. Aan het einde van de minor beschrijf je wat voor jou belangrijke leermomenten zijn geweest en hoe je je hebt ontwikkeld op diverse deelcompetenties binnen deze minor. Deze beschrijving komt in je portfolio, waar je ook het bewijsmateriaal verzamelt. In een assessment licht je je ontwikkeling toe.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Anke Boumans, a.w.boumans@hva.nl en Kitty Jacobs, k.jacobs2@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Meer lezen: Flyer Minor Arbeid en Gezondheid

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.