Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeid en Gezondheid

ARBEID EN GEZONDHEID.
WAT KAN EEN ARBO-COACH BETEKENEN IN HET WERKVELD?

Vanuit verschillende perspectieven leer je kijken naar het snijvlak van arbeid en gezondheid: wat is de invloed van werk op gezondheid en hoe beïnvloedt gezondheid de mogelijkheid om te kunnen (blijven) werken? In de minor worden de studenten opgeleid tot arbo-coach waarbij er inzicht ontstaat in de facetten van gezond werken. Enkele belangrijke thema's zijn: multidisciplinaire samenwerking, preventie, wetgeving, ergonomie, re-integratie, arbeid en levensloop, gedragsverandering, bedrijfsculturen, psychosociale arbeidsbelasting, ondernemerschap en assessments en interventies op het gebied van fysieke en mentale arbeidsbelasting. 

Je leert kijken vanuit verschillende niveau's, de veranderingen in de samenleving (macroniveau), organisatie (mesoniveau) en individueel niveau (micro) zijn uitdagend. Het vergroten van arbeidsparticipatie is een aandachtspunt voor zowel overheid, bedrijfsleven als gemeenten. Wet- en regelgeving, financiële prikkels en een veranderende rol voor zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten zijn hierin belangrijk. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker, net zoals preventie van verzuim en een voorspoedige terugkeer naar werk wanneer iemand ziek is gemeld. Als arbo-coach kun je een rol spelen in het voorkomen van uitval en kun je bijdragen om mensen weer duurzaam aan het werk helpen. Dit doe je op organisatieniveau door bedrijven te adviseren en doe je op individueel niveau door werknemers te coachen en begeleiden.

Arbo-coaches kunnen dus een goede bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie. Er werken verschillende professionals binnen het veld van arbeid & gezondheid: denk aan medische en paramedische professionals, psychologen, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, HR-functionarissen en preventiemedewerkers. Daarom staat in deze minor de arbo-coach als deskundige en als organisator centraal. Deze rollen komen samen in verschillende opdrachten die je gaat uitvoeren binnen het werkveld van arbeid en gezondheid, onder andere de arbo-opdracht en de re-integratieopdracht. 

De arbo-opdracht is een groepsopdracht op organisatieniveau waarbij je in een groep interdisciplinair werkt aan een vraag vanuit het werkveld. Een voorbeeld van een dergelijke opdracht zou kunnen zijn: "Hoe kunnen we verzuim door fysieke belasting terugdringen bij onze medewerkers?" Je voert bij het bedrijf een risicoinventarisatie uit en analyseert de factoren die mogelijk het verzuim beinvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen, -voorwaarden. Je schrijft na de analyse een advies en/of je geeft een workshop bij het bedrijf zelf.

De opdracht op individueel niveau voer je individueel uit: de re-integratieopdracht. Je interviewt iemand uit je netwerk die reïntegreert of dat ooit heeft gedaan. Het kan zijn dat die persoon is uitgevallen door werkgerelateerde klachten of door gezondheidsproblemen die niet door het werk ontstaan zijn, maar het werk wel beïnvloeden. Doel is om, met de in de minor opgedane kennis, een analyse te maken over het re-integratietraject en advies te geven over verbeterpunten.

Leerdoelen

INHOUD
Per week komen er verschillende thema's aan de orde in hoor- en werkcolleges, weekopdrachten, verdiepingsopdrachten, workshops en presentaties. Enkele belangrijke thema's zijn: multidisciplinaire samenwerking, preventie, wetgeving, ergonomie, re-integratie, arbeid en levensloop, gedragsverandering, bedrijfsculturen, psychosociale arbeidsbelasting, ondernemerschap en assessments en interventies op het gebied van fysieke en mentale arbeidsbelasting. Zowel gastsprekers, als studenten en docenten verzorgen de colleges en workshops. Door als student in kleine groepjes een onderwerp te werken kun je eigen accenten leggen in deze minor. Ook heb je ruimte voor je eigen interesse in het kiezen van een uitdagende arbo-opdacht en de workshops.

COMPETENTIES
De competenties “organisator” en “deskundige” zijn de kerncompetenties die je gaat ontwikkelen binnen de minor. Als deskundige werk je aan deelcompetenties als screenen, preventie en re-integratie, je kunt denken aan kennis en vaardigheden zoals taakanalyse en werkplekonderzoek, beïnvloeden van gedrag bij individuen én groepen. Als organisator werk je aan deelcompetenties als samenwerken en ondernemend handelen.

Ingangseisen

De minor is primair ontwikkeld voor studenten van Faculteit Gezondheid: ergotherapeuten, fysiotherapeuten en studenten oefentherapie. Ook studenten van de opleiding HRM, Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sport en Management, Diëtetiek en Voeding, Toegepaste Psychologie en Hogere Veiligheidskunde vinden hun weg naar deze minor. Studenten van andere opleidingen kunnen worden toegelaten na toestemming van de minorcoördinator en na toestemming van de examencommissie van de eigen school, mits de student in het bezit is van de propedeuse en tenminste 40 ECTS uit de hoofdfase. Er is geen specialistische kennis nodig voor het volgen van deze minor.

Literatuur

Er zijn 2 verplichte boeken, welke je vóór de start van de minor aanschaft: Inhoudelijk werken we vanuit het "Handboek Arbeid & Gezondheid" (Heerkens, Y., Bieleman, A., Miedema, H., Engels, J., & Balm, M. (2019). Handboek Arbeid and Gezondheid. Bohn Stafleu en van Loghum.)    Verder maken we gebruik van literatuur om projectmatig aan je arbo-opdracht te werken, we gebruiken hiervoor "Zo doe je een onderzoek" (Grit, R. & Julsing, M. (2021). Zo doe je een onderzoek (Vierde druk.). Noordhoff Uitgevers.)

Rooster

Het lesrooster wordt op een later moment vastgesteld. 

De minor is een voltijd minor, de lessen staan verdeel over 4 of 3 dagen. Op woensdag worden geen lessen geroosterd.

Contacturen

Wisselend van intensiever bij de start tot meer zelfstandig aan het eind van de minor, zie bovenstaande tekst.

Toetsing

ONDERWIJSVORM & OPDRACHTEN

Er zijn diverse praktijkopdrachten die je als groep uitvoert. Een ervan is de Arbo-opdracht die je bij een opdrachtgever uitvoert. Je zoekt zelf een opdrachtgever of kiest een opdracht uit lopende projecten vanuit de HvA met een vraag of probleem binnen het brede terrein van arbeid en gezondheid. Je onderzoekt, analyseert, concludeert en geeft advies in de vorm van een rapport en/of praktische toepassing zoals een workshop op locatie. De weekopdrachten en verdiepingopdracht worden ook in groepjes gedaan. Voor de verdiepingsopdracht zoeken jullie een onderwerp, wat jullie interessant vinden, je vertaalt de literatuur naar de praktische toepasbaarheid binnen het werkveld en geeft op basis hiervan een inspirerende workshop aan je medestudenten. Voor weekopdrachten zoomen jullie met een groepje in op het onderwerp van die week, de vorm is wisselend. 

Naast deze groepsopdrachten zijn er twee individuele opdrachten: het maken van een re-integratieplan nadat je iemand uit je eigen omgeving hebt geinterviewd en het portfolio & assessment gericht op je ontwikkeling. Hiervoor maak je in het begin van de minor een plan voor de ontwikkeling van je eigen competenties. Aan het einde van de minor beschrijf je wat voor jou belangrijke leermomenten zijn geweest en hoe je je hebt ontwikkeld op diverse deelcompetenties binnen deze minor. Deze beschrijving komt in je portfolio, waar je ook het bewijsmateriaal verzamelt, waar onder andere je actieve participatie en de kennistoetsen je proces en niveau van ontwikkeling laat zien. De kennis, opgedaan tijdens de minor, is op toepassingsniveau terug te vinden in de kwaliteit van de eindopdrachten. In een assessment licht je, aan de hand van je portfolio, je ontwikkeling toe. 

Klik hier voor de film over de minor Arbeid en Gezondheid

Elke toets kan binnen het semester worden herkanst.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Anke Boumans, a.w.boumans@hva.nl en Kitty Jacobs, k.jacobs2@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Meer lezen: Flyer Minor Arbeid en Gezondheid

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.