Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeid en Gezondheid (kort programma)

Wil jij later aan het werk met preventie, duurzame inzetbaarheid of mensen coachen tijdens het re-integreren? Dan is de minor Arbeid en Gezondheid mogelijk iets voor jou! Vanuit verschillende perspectieven leer je kijken naar het snijvlak van arbeid en gezondheid: wat is de invloed van werk op gezondheid en hoe beïnvloedt gezondheid de mogelijkheid om te kunnen (blijven) werken? 

Er werken verschillende professionals binnen het veld van arbeid & gezondheid: denk aan medische en paramedische professionals, psychologen, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, HR-functionarissen en preventiemedewerkers. Soms hebben zij een functie of rol als arbo-coach, met een specifieke focus op werk & gezondheid en hun verdiepende kennis kunnen zij een goede bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie. In deze minor ga je vanuit je eigen discipline de diepte in om je als arbo-coach te ontwikkelen zodat je deze rol na je opleiding wellicht kunt oppakken in het werkveld!

De minor Arbeid & Gezondheid bestaat twee delen (2 x 15 ECTS) en kun je dus als kort programma (de eerste 10 weken van het semester, (alleen deel 1)) of lang programma (één semester: deel 1 & 2) volgen. Het korte programma start in februari en september, wanneer je het lange programma volgt, loopt de minor door tijdens de tweede 10 weken van dat semester.  

Deel 1 (kort programma)

In deel 1 leer je de basis over werk en gezondheid en staat het individu in zijn werkomgeving centraal (microniveau). Je krijgt inzicht in de facetten van gezond werken en de mogelijkheden bij uitval en re-integratie. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: risicofactoren gerelateerd aan de persoon, waaronder veelvoorkomende ziektebeelden (zoals burn-out, rugklachten, kanker) en risicofactoren gerelateerd aan de werkplek, waaronder fysieke- en psychosociale arbeidsbelasting en ergonomie. Je leert de basis wat betreft de wetgeving, modellen van gezondheid en gedragsverandering, assessments en interventies om aan de slag te kunnen met belasting-belastbaarheid, preventie en re-integratie gericht op het individu. 

In de lessen werk je interdisciplinair samen, de eindopdracht van deel 1 doe je individueel. De focus van deze eindopdracht van deel 1 is gericht op de individuele werknemer (microniveau): je interviewt iemand uit je eigen netwerk die vanwege ziekte of door omstandigheden op het werk is uitgevallen en een re-integratietraject heeft doorlopen. Je gebruikt de kennis die je in de minor hebt opgedaan om een analyse te maken van het re-integratietraject waarna je advies geeft over verbeterpunten.

Leerdoelen

INHOUD

De thema's zijn terug te lezen in de bovenstaande beschrijving en worden aangevuld met actuele thema's uit het nieuws. Daarnaast geven gastsprekers je een goed beeld van de laatste stand van zaken vanuit het werkveld. Docenten verzorgen de colleges en workshops, maar ook als student deel je veel kennis bijvoorbeeld door een workshop of presentatie te geven aan je medestudenten. In de minor is er ruimte om je eigen accenten te leggen door de keuzeruimte in verschillende opdrachten.

COMPETENTIES
In de minor ontwikkel je je kennis, vaardigheden en houding die als beginnend beroepsprofessional in het werkveld van arbeid & gezondheid passend is. je werkt aan diverse competenties centraal die je ondersteunen als arbo-coach straks in het werkveld, denk bijvoorbeeld aan inventariseren & analyseren, adviseren, samenwerken en onderzoeken. In deel 1 zijn deze gericht op de individuele werknemer.

Ingangseisen

Studenten van andere opleidingen kunnen worden toegelaten na toestemming van de minorcoördinator en na toestemming van de examencommissie van de eigen school, mits de student in het bezit is van de propedeuse en tenminste 40 ECTS uit de hoofdfase. Er is geen specialistische kennis nodig voor het volgen van deze minor.

Literatuur

Graag vóór de start van de minor onderstaande verplichte literatuur aanschaffen: Inhoudelijk werken we vanuit het "Handboek Arbeid & Gezondheid" (Heerkens, Y., Bieleman, A., Miedema, H., Engels, J., & Balm, M. (2019). Handboek Arbeid and Gezondheid. Bohn Stafleu en van Loghum.)

Rooster

Het lesrooster wordt op een later moment vastgesteld. De minor is een voltijd minor en vindt op locatie plaats. De lessen staan verdeeld over 4 of 3 dagen, waarbij er op woensdag geen lessen zijn geroosterd.

Contacturen

De minor is een voltijd minor. De eerste weken van de minor staan er in verhouding wat meer lessen op de HvA gepland, de laatste weken staan er minder lessen gepland en heb je de tijd om, in groepen of individueel, aan je opdrachten te werken, soms ook op locatie bij een opdrachtgever. 

De lessen zijn verdeeld over 3 of 4 dagen, op woensdag worden geen lessen geroosterd.

Toetsing

STUDIEPUNTEN
Deel 1 bestaat uit 15 ECTS. Naast je professionele ontwikkeling wordt deel 1 getoetst door de eindopdracht "Het re-integratieverslag" (zie beschrijving bij deel 1). Dit is een individuele opdracht en is gericht op de individuele werknemer (microniveau).

VORM
Per week komen er verschillende thema's aan de orde in verschillende werkvormen, denk aan gastcolleges, hoor- en werkcolleges, verdiepingsopdrachten, workshops en presentaties. Bij de start van de minor denk je na over de doelen die je in de minor wil behalen, je maakt een plan voor de ontwikkeling van je competenties en beschrijft aan het einde van de minor wat voor jou belangrijke leermomenten zijn geweest en hoe je je hebt ontwikkeld op diverse deelcompetenties binnen deze minor. Deze beschrijving komt in je portfolio, waar je ook het bewijsmateriaal verzamelt, waar onder andere je actieve participatie (we verwachten dat je aanwezig bent en een actieve houding hebt) en de kennistoetsen je proces en niveau van ontwikkeling laat zien. De kennis, opgedaan tijdens de minor, is op toepassingsniveau terug te vinden in de kwaliteit van de eindopdrachten. De lessen van de minor vinden op locatie plaats, daarnaast werk je individueel of met een groepje aan opdrachten, workshops of je eindopdracht.

Elke toets kan binnen het semester worden herkanst.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Anke Boumans, a.w.boumans@hva.nl en Paul Keessen, p.keessen@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Meer lezen: Flyer Minor Arbeid en Gezondheid

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.