Kies op maat

Inloggen Menu

Klimaatbestendige Stad

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen en hitte geeft gezondheidsproblemen. De noodzaak van klimaatbestendige inrichting is duidelijk op nationaal niveau. 

De minor richt zich op het omgaan met klimaatontwikkelingen in relatie tot de inrichting van het stedelijk gebied op zowel grote als kleine schaal. Studenten leren in deze minor gebieden, steden en gebouwen climateproof in te richten, zodat niet alleen nu maar ook in de toekomst prettig in steden kan worden geleefd.

In het eerste deel van de minor wordt, door middel van het uitvoeren van opdrachten, vooral ingegaan op de theoretische achtergrond van de klimaatbestendige stad. In het tweede deel van de minor gaan de studenten aan de slag als adviesbureau en moeten de opgedane kennis toepassen bij een externe opdrachtgever, zoals een gemeente, waterschap of projectontwikkelaar in een actueel project. op zowel grote als kleine schaal. Deze minor vormt een onderdeel van het HvA onderzoeksprogramma Klimaatbestendige Stad.

Leerdoelen

Tijdens deze minor leer je over klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor de stad. Het gaat over klimaatverandering, stadsklimaat, hitte, droogte, waterveiligheid, wateroverlast en inrichting van stedelijke gebieden. Hoe kunnen steden klimaatadaptief worden ingericht rekening houdend met klimaatbedreigingen zoals wateroverlast, extreme regenval, zeespiegelstijging en stijgende temperaturen? Hoe ziet een klimaatbestendig stedelijk ontwerp eruit? Wat zijn de kosten en baten van een klimaatbestendige inrichting?

Na het afronden van deze minor heb je inzicht in de effecten van klimaatverandering op het stedelijk gebied, weet je van alles over het technisch en ruimtelijke voorkomen hiervan, kun je een klimaatbestendige inrichting uitwerken tot een ontwerp, zijn je praktische rekenvaardigheden over stedelijke inrichting opgepoetst en ken je alle facetten van het opdrachtnemerschap.

Na het afronden van deze minor heb je inzicht in de effecten van klimaatverandering op het stedelijk gebied, weet je van alles over het technisch en ruimtelijke voorkomen hiervan, kun je een klimaatbestendige inrichting uitwerken tot een ontwerp, zijn je praktische rekenvaardigheden over stedelijke inrichting opgepoetst en ken je alle facetten van het opdrachtnemerschap.

Ingangseisen

Student is in het bezit van propedeuse en tenminste 40 studiepunten uit de hoofdfase van een technische opleiding. Voorkennis op het gebied van Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek, Watermanagement) heeft de voorkeur. Indien student niet aan deze eisen voldoet is deelneme uitsluitend mogelijk met toestemming van de examencommissie van de desbetreffende opleiding.

Literatuur

Dictaat en literatuur wordt aangeboden via Brightspace.

Rooster

​Eerste blok op maandag, woensdag en donderdag.
Tweede blok in overleg

Contacttijd: 
​Blok 1 is 16 uur per week contacttijd. In blok 2 is 2-4 uur per week contacttijd

Verplichte contacturen per week:
16 uur in blok 1 en 2 uur in blok 2

Toetsing

In totaal beslaat de minor 30 ECTS. De volgende studiedelen worden beoordeeld:
- Opdrachtenportfolio - opdracht;
- Projectopdracht - opdracht, mede beoordeeld door externe opdrachtgever;
- Meetopdrachten - opdracht;
- Excursie - aanwezigheid meerdaagse excursie.
Voor alle studiedelen bestaat de mogelijkheid deze te herkansen door een aanvulling, dit vindt plaats binnen semester 1.

Herkansingsmogelijkheden:
Alle opdrachten kunnen binnen het semester herkanst worden.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin de student het onderwijs van de minor heeft gevolgd, dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens het volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.
Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien? Dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor. 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Annelies Straatman, j.h.m.straatman@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact onderwijsbureau Faculteit Techniek, www.hva.nl/vragenformulier onder vermelding van 'betreft minor Techniek'. Of Monique Ax-Bervoets, minoren-techniek@hva.nl

Kosten
Naast de kosten voor deelname aan de vierdaagse buitenlandexcursie en enkele binnenlandsexcursies, zijn er geen aanvullende kosten. Eerdere buitenlandexcursies voerden naar steden zoals Hamburg, Berlijn of Kopenhagen. Dit schooljaar gaan we naar Freiburg. Studenten regelen zelf vervoer. De kosten zijn hiervan afhankelijk

Omschrijving onderzoekprogramma Klimaatbestendige Stad, waar deze minor onderdeel van uit maakt

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen. Er zijn 10 plekken voor Kies op Maat studenten.