Kies op maat

Inloggen Menu

International Practise

Deze minor is bestemd voor studenten in het derde jaar van de opleidingen Social Work, Verpleegkunde, Leraar Basisonderwijs, Pedagogiek en Sportkunde. De minor wordt zowel aangeboden aan voltijd als deeltijd studenten. De studenten volgen echter de variant van de eigen opleiding. Ook kunnen de toetsvormen per opleiding verschillen. De minor vindt plaats in het tweede semester van leerjaar drie. Door het volgen van een minor kun je je competenties verdiepen of verbreden. Middels de Minor International Practice kan je je blik op de samenleving verbreden en leer je om een project of onderzoek in het buitenland op te zetten en uit te voeren. Algemeen De HZ ambieert dat elke student actief werkt aan internationale oriëntatie en wereldburgerschap. Door studenten te stimuleren na te denken over hun wereldburgerschap, wordt ook hun betrokkenheid bij mondiale vraagstukken gestimuleerd. Verder kan een studie of praktijkleren in het buitenland, de kansen van studenten op de arbeidsmarkt vergroten. Aansluitend bij deze ambitie biedt de HZ studenten de mogelijkheid om zich internationaal te oriënteren en direct ervaring op te doen in het buitenland. Op deze manier groeit bij studenten het bewustzijn dat de contacten en daarmee ook de invloeden tussen landen/samenlevingen, de laatste decennia sterk zijn toegenomen Daarnaast helpt globaal denken ook om meer inzicht te krijgen in onszelf en in de positie van Nederland in de wereld. Specifiek Middels de Minor International Practice kunnen de studenten van de verschillende opleidingen hun talenkennis vergroten, kennismaken met andere culturen en zich op de hoogte stellen van actuele, mondiale ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden. Hierdoor leren ze de kracht van culturele diversiteit te gebruiken, internationale samenwerkingsverbanden op te zetten en plaatsen zij zich beter op de (internationale) arbeidsmarkt. Binnen de Minor International Practice doorloopt de student een aantal fasen. De eerste fase is een oriëntatiefase en schrijft de student een oriëntatieverslag met een plan van aanpak. Daarna volgt de voorbereidingsfase waarin de student de opzet voor het eindproduct schrijft. Wanneer de opzet is goedgekeurd kan de student door naar de praktijkfase en beginnen met het praktijkleren in het buitenland. Tijdens het praktijkleren wordt er gewerkt aan opdrachten die een appèl doen op het onderzoekend vermogen en wordt er een logboek bijgehouden. Na terugkomst uit het buitenland wordt er een eindproduct ingeleverd, samen met een reflectieverslag. Wanneer alle verslagen met een voldoende zijn beoordeeld, houdt de student in deze eindfase een presentatie over de bevindingen.

Leerdoelen

Middels de Minor International Practice kan je je blik op de samenleving verbreden en leer je om een project of onderzoek in het buitenland op te zetten en uit te voeren.

De student is in staat tot effectief en adequaat gedrag in interculturele situaties.;

De student initieert, onderhoudt en beëindigt contacten, relaties, samenwerkingsverbanden en netwerken met “vreemde anderen” en andere disciplines.

De student toont betrokkenheid bij mondiale vraagstukken.

De student ontwikkelt een onderzoekend vermogen en analyseert diverse praktijken.

Ingangseisen

Deze minor is geschikt voor alle studies binnen het Sociaal-Maatschappelijk domein Toelatingseisen: je zit in studiejaar 3 of 4 en je hebt je propedeuse behaald

Toetsing

Oriëntatieverslag Oriëntatie op de minor, de praktijkleerplaats en het vorm te geven eindproduct. Bevat motivatie, leerdoelen en plan van aanpak t.a.v. het eindproduct.

Praktijkopdrachten Verwerking van opdrachten rondom de praktijkleerplaats.

Eindproduct Onderzoeksverslag of beroepsproduct.

Reflectieverslag met eindpresentatie Het reflectieverslag bevat een samenvatting van de belangrijkste leerervaringen op basis van het logboek. De presentatie wordt op de HZ gehouden.

Rooster

Workshops: ± 12 uur

Oriëntatiefase: ± 18 uur

Voorbereidingsfase: ± 100 uur

Eindproduct: ± 200 uur

Praktijkleren in het buitenland: ± 350 uur 

Verslag van de praktijkopdrachten: ± 40 uur

Reflectieverslag inclusief logboek: ± 40 uur

Presentatie: ± 15 uur

Voorbereidingen en reistijd: ± 65 uur