Kies op maat

Inloggen Menu

Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

 

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 4 leereenheden:

  1. Bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer;
  2. Energiestromen in de biosfeer;
  3. Stofkringlopen, en
  4. Ecosystemen en adaptatie.

Hoewel veel processen binnen de compartimenten atmosfeer, bodem of water niet van elkaar zijn los te koppelen, zoomen we in de eerste leereenheid toch in op afzonderlijke processen binnen deze compartimenten. Op die manier hopen we ook een duidelijk beeld te geven van de processen die zich in de levende natuur afspelen, inclusief processen die van belang zijn voor het voortbestaan van levende organismen, zoals plant, dier en mens. In de daarop volgende leereenheden ('Energiestromen in de biosfeer' en 'Stofkringlopen') zal dan duidelijker worden hoe genoemde compartimenten met elkaar kunnen samenhangen.

In de introductiecursus Aarde, mens en milieu 2 (NB0212) leer je vervolgens te analyseren wat de invloed van de mens op verschillende aardse processen is en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo krijg je meer inzicht in de vraag hoe we het aardse milieu leefbaar kunnen houden.

Na het volgen van beide introductiecursussen Aarde, mens en milieu kun je ook de belangrijkste vereisten omschrijven voor een duurzaam gebruik van de aarde.

 

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus bent u vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu. Tevens krijgt u meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt.

Ingangseisen

U heeft uw propedeuse behaald.

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, hebben we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis ingebouwd (voorafgaand aan momenten waarop die voorkennis ook van belang is).

Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.

Literatuur

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan een deel (bestaande uit opdrachten en opgaven) is opgenomen in de digitale leeromgeving. De docenten organiseren een startdag in Burgers’ Zoo (Arnhem) en vier online werkcolleges.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt je vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten, het maken van opgaven, met terugkoppeling, het bijhouden van je voortgang en het stellen van vragen.

Rooster

Deze cursus start tweemaal per jaar in september en in februari met een startdag en wordt begeleid in respectievelijk kwartiel 1 (1 september 2022) en kwartiel 3 (13 februari 2023). 

Let op: de ondertekende leerovereenkomst dient minimaal drie weken vooraf aan de startdatum van een kwartiel door ons te zijn ontvangen.

In beide kwartielen zijn er vier online werkcolleges waaraan je kunt deelnemen via de digitale leeromgeving. Tijdens deze colleges wordt dieper ingegaan op een aantal complexere onderdelen van de leereenheden, maak je oefeningen en kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De online werkcolleges worden opgenomen; je kunt ze na afloop opnieuw bekijken.

Toetsing

Tentamenvorm
Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamenhulpmiddelen
Een online niet-programmeerbare zakrekenmachine is beschikbaar in de tentamenapplicatie

Een 'schoon' Binas tabellenboek

Een online kladblok

Tentamentoelichting
De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Je dient zelf aan te melden voor een tentamen.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. Daar vind je de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB0112