Kies op maat

Inloggen Menu

Aarde, mens milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Inhoud

De cursus Aarde, mens en milieu 2 gaat over de invloed van de mens op het systeem aarde (atmosfeer, bodem, oceanen) en over activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energie en voedsel). Je leert een verband te leggen tussen de oorzaken van de ecologische en de maatschappelijke problemen, hun impact op mens en milieu en de antwoorden die de maatschappij erop formuleert. Hiervoor leer je op basisniveau het veelgebruikte milieuwetenschappelijke analysekader DPSIR (Driving forces – Pressures – States – Impacts – Responses) te gebruiken. Het DPSIR-analysekader is ontwikkeld door onder meer het Europees Milieuagentschap.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus kun je:

-  de relatie tussen milieuvraagstukken en de verstoring van processen die ten grondslag liggen aan het functioneren van het 'systeem aarde' uitleggen;

- de vereisten omschrijven voor een duurzaam menselijk gebruik van de aarde;

- uitleggen wat de mogelijkheden en beperkingen van de milieu-natuurwetenschappen zijn bij de realisatie van een duurzaam menselijk gebruik van de aarde.

Ingangseisen

Je hebt je propedeuse behaald.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.
Het verdient aanbeveling om eerst de cursus 'Aarde en milieu - introductie in de milieu-natuurwetenschappen I' te volgen. De inhoud van deze cursus vormt niet alleen een goede basis om de inhoud van 'Mens en milieu - introductie in de milieu-natuurwetenschappen II' in een juiste context te plaatsen, maar biedt tevens voldoende basiskennis (met name op het gebied van de scheikunde) om de invloed van de mens op het milieu ook in milieu-natuurwetenschappelijke zin beter te kunnen doorzien.

Literatuur

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan opdrachten en opgaven zijn opgenomen in de digitale leeromgeving, met terugkoppeling op opdrachten en opgaven, het bijhouden van je voortgang en het stellen van vragen. De docenten organiseren vier bijeenkomsten per cursusrun.

Rooster

Begeleidingsvorm

Deze cursus start bij aanvang van kwartiel 2 (21 november 2022) of kwartiel 4 (1 mei 2023). In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten of in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docenten.

De ondertekende leerovereenkomst dienen wij uiterlijk drie weken vooraf aan de startdatum van een kwartiel te hebben ontvangen.

Toetsing

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen en een opdracht.


Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Een 'schoon' Binas tabellenboek

 

Tentamentoelichting

 De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Je dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Aanvullende informatie

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt je een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven.

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen  colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docenten en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB0212