Kies op maat

Inloggen Menu

Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling

In de cursus Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling vergroot je je kennis over het begrip duurzame ontwikkeling en over de rol van milieuwetenschappelijke kennis in het maatschappelijk debat over duurzaamheidsvraagstukken. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan het analyseren van milieuproblemen in een context van duurzame ontwikkeling en het schrijven van academische teksten over zulke vraagstukken. Daartoe wordt bronmateriaal vanuit verschillende ‘dossiers’ aangeboden zoals de Nederlandse stikstofproblematiek, klimaatadaptatie, plastic verontreiniging en duurzame energie.

 

De cursus bestaat uit vier delen (taken) en een afsluitende schrijfopdracht. Het eerste deel gaat in op de betekenis van duurzame ontwikkeling als een concept en als strategie voor maatschappelijke verandering. Ook maak je kennis met internationale beleidsprocessen, zoals de formulering van de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ in de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. In het tweede deel wordt ingegaan op de rol die (milieu)wetenschappelijke kennis kan spelen in beleidsprocessen en in het publieke debat en de dilemma’s die daarbij kunnen optreden. Het derde en vierde deel van de cursus zijn gericht op het verwerven van wetenschappelijke vaardigheden zoals het kunnen analyseren van een milieuprobleem, maar ook van de verschillende visies daarop in het maatschappelijk debat.

 

In de afsluitende schrijfopdracht worden de verkregen kennis en vaardigheden uit de eerste vier onderdelen toegepast. Je analyseert op basis van een van de bovengenoemde dossiers en aanvullende wetenschappelijke literatuur zelf een milieuprobleem en de verschillende aspecten daarvan, waaronder ook verschillende visies op oorzaken en mogelijke oplossingen van het probleem in het publieke debat. Vervolgens vertaal je de verkregen inzichten naar een onderbouwde (academische) tekst.

Leerdoelen

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus:

- heb je kennis van en inzicht in het begrip duurzame ontwikkeling;

- heb je inzicht in de rol van de milieuwetenschappen om duurzame ontwikkeling te helpen bewerkstelligen;

- ben je in staat om argumenten en verschillende uitgangspunten te herkennen in debatten over milieu- en duurzaamheidsvraagstukken;

- ben je in staat kennis en inzichten uit de cursusstof toe te passen op een concreet milieuprobleem en hier verslag van te doen in een academische tekst.

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Aarde, mens en milieu 1 en 2.

Literatuur

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit instructieteksten en bronmateriaal.

Het cursusmateriaal wordt via de cursussite in de digitale leeromgeving aangeboden.

Rooster

Deze cursus heeft twee vaste startmomenten per jaar; in kwartiel 1 t/m 2 en in kwartiel 3 t/m 4. Aanmelden is mogelijk tot drie weken voor de start.

Toetsing

Tentamenvorm

Opdracht.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Je start op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Daar vind je de structuur van de cursus en het cursusmateriaal. Je levert er ook (deel)opdrachten in. Ook vind je daar eventueel opgenomen colleges (indien beschikbaar) en communicatiemogelijkheden met de docent en medestudenten.