Kies op maat

Inloggen Menu

Bodem en water

Bodem en water: een stroomgebiedbenadering is opgebouwd uit studietaken en een studietaakoverstijgende opdracht. De cursus behandelt bodem- en watersystemen in voornamelijk de Lage Landen en werkt vanuit een (stroom)gebiedbenadering. Met het Grensmaasproject als voorbeeld, krijg je in de eerste studietaak een algemene inleiding in de systeem- en stroomgebiedbenadering. Daarna volgen studietaken over de ontwikkelingen van het bodem-watersysteem, over de verschillende ecosysteemfuncties die bodem-watersystemen kunnen hebben en hoe die kunnen evolueren in de tijd. Via de studietaken ga je dieper in op de deelsystemen bodem, water in de bodem (en grondwater), (onder)waterbodem en oppervlaktewater. Deze studietaken zorgen voor een uitgebreide en gedegen basiskennis van de vier deelsystemen. Hier komen actuele voorbeelden aan de orde, ook uit het onderzoek van de vakgroep naar natuurlijke oplossingen in beekstroomgebieden. In de laatste studietaak (opdracht) komt het voorgaande samen bij het bestuderen van de complexe interacties tussen deelsystemen. Je ontrafelt de verschillende deelaspecten van de dynamiek van het Scheldestroomgebied in een studietaakoverstijgende, Engelstalige, multimediale casus.

 

Leerdoelen

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze cursus kun je, met ondersteuning, bijdragen aan het in kaart brengen van een milieuwetenschappelijk probleem, en dit probleem nader definiëren. Eveneens kun je, met ondersteuning, bijdragen aan het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en de rapportage daarover aan het milieuwerkveld. Daarnaast heb je inzicht gekregen in de samenhang tussen de verschillende deelsystemen (met name bodem, oppervlaktewater en grondwater) en, in het bijzonder, de wijze waarop ze interageren. Je bent dan ook in staat om een natuurwetenschappelijk fenomeen in het bodem-watersysteem te beschrijven en te verklaren.

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Voor het volgen van deze postpropedeusecursus heb je een ruime basiskennis nodig van de natuurwetenschappelijke disciplines. Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen en van de natuurlijke processen die zich op aarde afspelen wordt sterk aanbevolen. Deze onderwerpen komen aan bod in de cursussen Aarde, mens en milieu 1, Geologie rondom plaattektoniek en Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling.

Leesvaardigheid in het Engels is noodzakelijk.

Literatuur

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een online e-werkboek, een handboek en een bronnenmap (met onder meer wetenschappelijke artikelen, kaartmateriaal, rapporten).

 

Mediagebruik

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van een Engelstalige casus (The Scheldt). De studietaken bevatten links naar websites, documentaires, reportages en documenten.

Rooster

Begeleidingsvorm

Via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan je medestudenten. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 4 (half april tot juli). Dit kwartiel start met een werkcollege op de Themadag Natuurwetenschappen. Daarnaast zijn er online werkcolleges die je kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Toetsing

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en open vragen (cijfer) en een opdracht (voldoende/onvoldoende).

 

Tentamenhulpmiddelen

Een eenvoudige rekenmachine (zonder geheugenfunctie)

 

Tentamentoelichting

Het digitaal individueel tentamen is naar eigen keuze in te plannen; de presentatie van de individuele opdrachtuitwerking vindt plaats tijdens een werkcollege aan het einde van kwartiel 4 (met herkansing in eind augustus en kwartiel 3).

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB1902