Kies op maat

Inloggen Menu

Bodem en water

Hoe kunnen we duurzaam omspringen met de beperkte drinkwatervoorraden? Hoe kan water het landschap vormgeven? Kan de interactie tussen bodem en water benut worden om overstromingen in te perken of zelfs te voorkomen? Hoe groot is de impact van menselijk ingrijpen op het bodem-water-systeem, bijvoorbeeld van het aanleggen van dijken, dammen en ondergrondse rivierstelsels? Wilt u dat graag weten, dan is de natuurwetenschappelijk verdiepende cursus Bodem en water: een stroomgebiedbenadering iets voor u. 

Inhoud

Bodem en water: een stroomgebiedbenadering is opgebouwd uit studietaken en een studietaakoverstijgende casus Schelde. De cursus behandelt bodem- en watersystemen in voornamelijk de Lage Landen en werkt vanuit een (stroom)gebiedbenadering. Met het Grensmaasproject als voorbeeld, krijgt u in de eerste studietaak een algemene inleiding in de systeem- en stroomgebiedbenadering. Daarna volgen studietaken over de ontwikkelingen van het bodem-watersysteem, over de verschillende ecosysteemfuncties die bodem-watersystemen kunnen hebben en hoe die kunnen evolueren in de tijd. Via de studietaken gaat u dieper in op de deelsystemen bodem, water in de bodem (en grondwater), (onder)waterbodem en oppervlaktewater. Deze studietaken zorgen voor een uitgebreide en gedegen basiskennis van de vier deelsystemen. Hier komen actuele voorbeelden aan de orde.. In de laatste studietaak komt het voorgaande samen bij het bestuderen van de complexe interacties tussen deelsystemen. U ontrafelt de verschillende deelaspecten van de dynamiek van het Scheldestroomgebied in een studietaakoverstijgende, Engelstalige, multimediale casus.

 

Leerdoelen

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus kunt u, met ondersteuning, bijdragen aan het in kaart brengen van een milieuwetenschappelijk probleem, en dit probleem nader definiëren. Eveneens kunt u, met ondersteuning, bijdragen aan het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en de rapportage daarover aan het milieuwerkveld. Daarnaast heeft u inzicht gekregen in de samenhang tussen de verschillende deelsystemen (met name bodem, oppervlaktewater en grondwater) en, in het bijzonder, de wijze waarop ze interageren. U bent dan ook in staat om een natuurwetenschappelijk fenomeen in het bodem-watersysteem te beschrijven en te verklaren.

Aanvullende informatie

Inschrijven is het hele jaar mogelijk. De cursus kan gedurende het hele studiejaar bestudeerd worden.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB1902

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Voor het volgen van deze cursus heeft u een ruime basiskennis nodig van de natuurwetenschappelijke disciplines. Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen en van de natuurlijke processen die zich op aarde afspelen wordt sterk aanbevolen. Deze onderwerpen komen aan bod in de ) OU-cursussen Aarde, mens en milieu, Geologie rondom plaattektoniek, Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling en Gedrag en effecten van contaminanten. Passieve kennis van het Engels is noodzakelijk. Daarnaast veronderstellen we dat u computervaardig bent.

Toetsing

Tentamenvorm: Computergebaseerd individueel tentamen (CBI) met open vragen en meerkeuzevragen en een opdracht. Zowel computertentamen als opdracht volgens afspraak.

Literatuur

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een online e-werkboek, een handboek en een bronnenmap (met onder meer wetenschappelijke artikelen, kaartmateriaal, rapporten, krantenknipsels, handleidingen en instructies voor softwaregebruik).

Mediagebruik

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van een Engelstalige, multimediale casus (The Scheldt) in Emergo. Het online e-werkboek bevat ondermeer links naar websites, documentaires, reportages en documenten.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal.

Rooster

Als student (na inschrijving) kunt u via de elektronische leeromgeving "yOUlearn" vragen stellen aan de docent.

Er is begeleiding gedurende het eerste semester online en op de themadag 12 december 2020.