Kies op maat

Inloggen Menu

Gegevens en gevolgtrekkingen

Met deze cursus willen we je de vaardigheid leren om wetenschappelijke informatie te beoordelen. Hoe betrouwbaar is de uitspraak dat de gemiddelde temperatuur op aarde in 2050 met 2-4 graden Celsius is gestegen? En hoe betrouwbaar is de voorspelling dat de zomers in Nederland natter zullen worden? In de huidige maatschappij lijkt het vertrouwen in de wetenschap soms ver te zoeken, en wetenschappelijke kennis lijkt soms onzeker. Maar de wetenschappelijke traditie en het wetenschappelijk redeneren zijn er juist op gericht om de zekerheid van onze kennis te vergroten. Daarbij komt dat het steeds duidelijker wordt hoezeer milieuwetenschappelijke vraagstukken verbonden zijn met de maatschappij: ons gedrag en onze keuzes beïnvloeden het milieu. Het is dus nu meer dan ooit van belang dat kennis correct geïnterpreteerd en toegepast wordt.

Zou je hier meer over willen weten? En zou je ook wel wat meer 'wetenschappelijke mondigheid' willen bezitten, zodat je in staat bent de validiteit van beweerde verbanden te beoordelen en zo nodig te weerleggen? Zou je ook wel in staat willen zijn wetenschappelijke artikelen kritisch te beoordelen en er gefundeerde uitspraken over te doen? Dan is de cursus Gegevens en gevolgtrekkingen iets voor jou.

Leerdoelen

Leerdoelen
Gegeven deze doelstellingen heeft de cursus de volgende algemene leerdoelen:
- inzicht geven in de beginselen van de informele logica,
- inzicht geven in aard en functie van theorieën en modellen,
- inzicht geven in de functie van proefopzetten en statistische toetsen,
- vaardigheid geven in het beoordelen van deductieve redeneringen,
- vaardigheid geven in het beoordelen van de geschiktheid van proefopzetten en statistische toetsen in concrete experimentele situaties.

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

De cursus veronderstelt niet dat je uitgebreide voorkennis hebt op enig gebied. Wel is het zo dat de voorbeelden die in het cursusboek worden besproken, ten minste enige affiniteit veronderstellen met het milieu-natuurwetenschappelijk vakgebied. Wie regelmatig de wetenschapsbijlagen in bijvoorbeeld de Correspondent of het NRC Handelsblad leest, zal de voorbeelden kunnen begrijpen. Wil je deze cursus volgen met een meer gedegen basis in de natuurwetenschappelijke kennis hebben dan is het verstandig om eerst de cursus Aarde, Mens en Milieu 1 te volgen.

In het deel van de cursus waarin statistiek aan de orde komt, worden nogal wat formules gebruikt. Ook hiervoor geldt dat het niet noodzakelijk is over specifieke wiskundige voorkennis te beschikken. Enige handigheid in het lezen van formules zal de bestudering echter wel vergemakkelijken.

Literatuur

Cursusmateriaal Bij de cursus hoort een speciaal voor de cursus ontwikkeld cursusboek en oefeningen, zelftoetsen en opdrachten in een digitale leeromgeving. Mediagebruik De cursussite in de digitale leeromgeving wordt gebruikt voor het oefenen met de leerstof, het uitwisselen van (extra) informatie, correspondentie met medestudenten en docent, en voor de online bijeenkomsten. Digitale leeromgeving Je start op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Rooster

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten en bestuderen. Echter in het eerste semester (1 september tot 31 januari) is online begeleiding ingeroosterd.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit meerkeuzevragen (mc). Je kunt zelf een afspraak maken voor het afleggen van een tentamen.

Aanvullende informatie

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving wordt gebruikt voor het uitwisselen van (extra) informatie, correspondentie met medestudenten en docent, en voor de online klas.

Digitale leeromgeving

Je start op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB0902