Kies op maat

Inloggen Menu

Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (minor psychologie)

Het Onderzoekspracticum inleiding data-analyse geeft een algemene inleiding in methodologie en statistiek. Er wordt geen basiskennis verondersteld, dus je leert ook over basale concepten zoals variabelen, meetniveaus en causale en correlationele verbanden. Verder leer je hoe je analyses kunt uitvoeren aan de hand van vier studies. De datasets van die studies worden stapje voor stapje geanalyseerd.

De cursus start met een algemene inleiding met ook aandacht voor de rol van ethiek in onderzoek. Daarna maak je kennis met de theoretische achtergrond bij het verzamelen van data. Vervolgens leer je over univariate analyse: analyse om datareeksen te beschrijven. Je oefent met de geleerde concepten op basis van verschillende datasets. Hierna komt bivariate analyse aan bod: analyse om te kijken of variabelen samenhangen. Hierbij worden verschillende soorten designs, de soorten onderzoeksvragen die daarmee kunnen worden beantwoord, en structurele modellen besproken.

Voor het tentamen analyseer je thuis aan de hand van een serie opdrachten de dataset van een nieuw onderzoek. Je  kunt hier dus de tijd voor nemen en samenwerken met medestudenten als daar behoefte aan is. De uitkomsten van die analyses neem je mee naar het tentamen. Als de opdrachten op de juiste wijze zijn uitgevoerd, kunnen de antwoorden op een groot aantal tentamenvragen worden gevonden in die uitdraai. De overige tentamenvragen gaan over algemene statistische kennis en achtergronden.

In tegenstelling tot veel traditionele inleidende cursussen in de methodologie en statistiek ligt de nadruk hier niet op formules of ‘recepten’ voor analyses. In plaats daarvan worden deze ingezet als middelen om te leren over de conceptuele achtergrond van analyses. De nadruk ligt op betrouwbaarheidsintervallen en steekproevenverdelingen; nulhypothesetoetsing komt secundair aan bod.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kun je:
- kiezen welk van de bekende methoden bij een onderzoeksvraag hoort, gegeven de gebruikte operationalisaties en hun meetniveaus;
- bepalen welke conclusies getrokken mogen worden op basis van een inschatting van de power en het design van de studie;
- variabelen beschrijven en beoordelen aan de hand van univariate analyses met een statistisch programma zoals R of SPSS;
- bivariate analyses uitvoeren om het verband tussen twee variabelen te onderzoeken met een statistisch programma zoals R of SPSS;
- de resultaten van die analyses interpreteren.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.

Ingangseisen

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Je kunt dit vak alleen volgen indien je een van onderstaande e-minoren volgt van de Open Universiteit:
- De basis van de psychologie
- Gezondheidspsychologie
- Klinische psychologie
- Levenslooppsychologie

Toetsing

CBI - computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Bij dit onderzoekspracticum hoort een bijzondere verplichting: je dient een virtueel onderzoek af te ronden. De totale studiebelasting van deze bijzondere verplichting bedraagt 3 uur. Deelnemen aan de bijzondere verplichting doe je via internet.

Je kunt zowel voor als na het tentamen van de cursus de bijzondere verplichting vervullen. Je krijgt het certificaat echter pas als je zowel het tentamen hebt gehaald als aan de bijzondere verplichting hebt voldaan.

Literatuur

Tekstboek: ‘Discovering statistics with SPSS’ van Andy Field en bronnen uit de digitale leeromgeving.

Rooster

Deze cursus start in kwartiel 2:
16 november 2020 - 29 januari 2021

Het is niet mogelijk om aan de cursus deel te nemen als het cohort al gestart is.

Bij deze cursus horen een aantal bijeenkomsten. Deze zijn op een studiecentrum of online te volgen. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan na inschrijving voor de cursus in de digitale leeromgeving.