Kies op maat

Inloggen Menu

Ontwikkelingspsychologie

De geboorte van een kindje is voor veel mensen een wonderbaarlijke gebeurtenis. Minstens even verwonderlijk is het rappe tempo waarin het kind nieuwe vaardigheden verwerft. De kindertijd vertegenwoordigt een periode van opmerkelijke fysieke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.


De ontwikkelingspsychologie probeert om de complexe veranderingen in denken, redeneren, gedrag en functioneren te beschrijven en te verklaren.
Deze module behandelt de ontwikkeling van het kind vanaf de conceptie tot aan de adolescentie. U leert de belangrijkste theorieën en onderzoeken uit het vakgebied kennen, uitgelegd aan de hand van de meest recente vakliteratuur. De cursus legt daarmee de theoretische basis voor verdere bestudering van de menselijke levensloop.

De ontwikkelingsgeschiedenis van een individu is fascinerend, en tijdens de jonge jaren niet zelden stormachtig te noemen. Het vakgebied van de ontwikkelingspsychologie richt zich op de systematiek van psychologische veranderingen in de kinder- en jeugdjaren en behoort samen met functieleer, persoonlijkheidsleer en sociale psychologie tot de inhoudelijke basisvakken van de psychologieopleiding. Aan de hand van biologische, individuele en omgevingsinvloeden tracht de ontwikkelingspsycholoog de rijke, gevarieerde en complexe veranderingen in denken, redeneren, gedrag en functioneren, zoals die zich met voortschrijdende leeftijd voordoen, te beschrijven en te verklaren.

Omdat de cumulatieve invloed van toevallige en individu gebonden factoren op de ontwikkeling de regelmaat en voorspelbaarheid van psychologische ontwikkelingen beperkt naarmate de levensloop vordert, gaat de aandacht binnen het vakgebied van oudsher uit naar de normatieve ontwikkeling in de vroege levensjaren. In deze cursus komen daarom de volgende ontwikkelingsthema’s aan bod: een theoretische uiteenzetting van het vakgebied, de conceptie en prenatale ontwikkeling, de geboorte, de babytijd, de peuter- en kleutertijd en de schooltijd. Je leert welke fysieke, cognitieve, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkelingen plaatsvinden gedurende elk van deze periodes, en voor welke ontwikkelingstaken een individu zich steeds gesteld ziet.

Leerdoelen

Je bent na het bestuderen van deze cursus in staat om:
- een definitie te geven van het vakgebied ontwikkelingspsychologie en de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken binnen het vakgebied noemen;
- de belangrijkste theoretische perspectieven binnen de ontwikkelingspsychologie te onderscheiden en deze koppelen aan de ontwikkelingen per levensfase;
- uit te leggen hoe de wetenschappelijke werkwijze kan worden gebruikt om vragen over de menselijke ontwikkeling te beantwoorden;
- aan te geven welke rol onze genetische erfenis speelt binnen de menselijke ontwikkeling, en hoe omgeving en genetische achtergrond interacteren bij het bepalen van menselijke eigenschappen; 
- de prenatale ontwikkelingsstadia en de bedreigingen van de foetale omgeving te beschrijven;
- het verloop van de bevalling en de complicaties die er kunnen optreden bij de geboorte te beschrijven;
- te beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de babytijd, peutertijd, kleutertijd;
- te beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de peutertijd en kleutertijd;
- te beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de schooltijd.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen.

Je kunt dit vak alleen volgen indien je een van onderstaande e-minoren volgt van de Open Universiteit:
- De basis van de psychologie 1
- De basis van de psychologie 2
- Klinische psychologie
- Levenslooppsychologie

Om aan de minor deel te nemen moet je gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Toetsing

CBI - computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Deze vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Literatuur

De cursus bestaat uit het Nederlandstalige tekstboek 'Ontwikkelingspsychologie' van Feldman, 8ste editie en een digitaal werkboek dat bereikbaar is via de digitale leeromgeving. Het werkboek helpt bij het structureren van de leerstof, zet via opdrachten aan tot verwerking en toepassing van de stof, en biedt gelegenheid om vorderingen in de cursus te evalueren.

Rooster

Deze cursus volg je in kwartiel 1 of kwartiel 2, afhankelijk van de gekozen e-minor.

Is de cursus geprogrammeerd in kwartiel 2, dan kun je de cursus eerder starten, mits je 2 tentamens uit kwartiel 1 hebt gehaald.

Er zijn geen bijeenkomsten.

De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. Het digitaal werkboek zorgt ervoor dat jouw leeractiviteiten worden aangestuurd. Voor resterende inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent via de digitale leeromgeving.