Kies op maat

Inloggen Menu

Inleiding in de psychologie

Hoe komt menselijk gedrag tot stand? Wat is daarbij de rol van het brein? Hoe zijn we door evolutie, ontwikkeling en leerprocessen aangepast aan onze omgeving zodat we kunnen functioneren en floreren. Wat is bewustzijn? Hoe komen onze emoties tot uiting? Hoe verhouden we ons tot anderen? Het is zomaar een greep uit de boeiende vragen die centraal staan in de psychologie.

Het beantwoorden van deze vragen heeft, naast kennis opdoen, uiteraard ook praktisch nut. Die kennis stelt de psycholoog namelijk in staat om te analyseren wat er misgaat als mensen minder lekker in hun vel zitten of niet goed meer functioneren in hun omgeving, zodat de psycholoog hen op professionele wijze kan helpen een positieve wending aan hun leven te geven.

Algemeen gesteld bestudeert de psychologie het gedrag, de gevoelens en de gedachten van de mens, in relatie tot zichzelf en in relatie tot de fysieke en sociale omgeving. Dat is in deze cursus niet anders, maar daarbij is wel gekozen voor een duidelijke focus op het  aanpassingsvermogen van de mens. De cursus begint dus met een stevige, maar laagdrempelige basis van de evolutionaire psychologische en leertheoretische principes waarmee dat aanpassingsvermogen is te begrijpen.
Vanuit die focus wordt vervolgens bestudeerd hoe ons brein georganiseerd is, hoe we waarnemen en ons bewust worden van de wereld om ons heen, hoe we denken, redeneren, problemen oplossen en beslissen. Zodoende krijgt u inzicht in de drijfveren en emoties die het handelen van de mens vormgeven. Uiteraard komt dat handelen altijd tot uiting in een sociale context. Mensen reageren anders wanneer ze in een groep zijn dan wanneer ze alleen zijn. Mensen beïnvloeden elkaar, al dan niet bewust. Bovendien verandert menselijk gedrag gedurende de levensloop. Ook daarover gaat deze cursus. Ten slotte wordt aandacht besteed aan verschillende psychische stoornissen en de behandeling ervan.

Daarnaast krijg je bij deze cursus ruim de gelegenheid om kennis te maken met het beroep van de psycholoog. Hiertoe krijg je een virtuele snuffelstage aangeboden waarin je op bezoek gaat bij een zeer gevarieerde groep psychologen om hun beroepspraktijk te verkennen. Hiermee stellen wij je in staat om je niet alleen de inhoud van het vak toe te eigenen, maar ook jouw eigen affiniteit met het werkveld te exploreren.

Leerdoelen

 1. Drie fundamentele inzichten in de geschiedenis van de psychologie die ten grondslag liggen aan de hedendaagse psychologie te herkennen en te benoemen.
 2. Diverse subdisciplines binnen de psychologie te herkennen, inclusief de vragen waar deze subdisciplines zich hoofdzakelijk bezighouden en welke methoden en werkwijzen zij gebruiken om die te onderzoeken.
 3. De voor de psychologie relevante designs en methoden en technieken van gegevensverzameling en gegevensverwerking voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek te herkennen en benoemen.
 4. Te beschrijven hoe de omgeving zowel via natuurlijke selectie als via de ervaring inwerkt op menselijk gedrag.
 5. De basisbegrippen, de belangrijkste theorieën en onderzoeksresultaten binnen de biologische psychologie te benoemen en te herkennen, en kunt u op basaal niveau beschrijven hoe gedrag op neuraal en hormonaal niveau tot stand komt.
 6. De kennis over de biologische psychologie toe te passen op mechanismen zoals honger, seks en slaap.
 7. Sensorische en perceptuele mechanismen te herkennen en te beschrijven hoe deze mechanismen vanuit functioneel perspectief bijdragen aan de overleving van de soort.
 8. Verschillende geheugensystemen en hun adaptieve functies te herkennen en te benoemen, alsmede cognitieve processen die ten grondslag liggen aan ons probleemoplossend vermogen.
 9. De basisbegrippen, de belangrijkste theorieën en onderzoeksresultaten binnen de ontwikkelingspsychologie, de sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie te herkennen en te benoemen.
 10. De kenmerken en veronderstelde mechanismen van de belangrijkste psychische stoornissen en de rationale en kenmerken van een aantal veelgebruikte behandelbenaderingen te herkennen en te benoemen.
 11. Te benoemen in welke domeinen psychologen werken, waar psychologische kennis relevant is en wat op hoofdlijnen de kernwaarden, werkzaamheden en gebruikte methoden zijn van gezondheidszorgpsychologen, levenslooppsychologen, klinisch psychologen en arbeid- en organisatiepsychologen.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je de e-minor De basis van de psychologie van de Open Universiteit volgt in Kies op Maat.

Om aan de e-minor deel te nemen moet je gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw hbo-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Toetsing

Deze cursus heeft twee deeltentamens en een bijzondere verplichting. Alle drie de onderdelen moeten met een voldoende afgesloten zijn om voor een cursuscertificaat in aanmerking te komen.

De bijzondere verplichting bestaat uit deelname aan een serious game. Deze gaat over een virtuele snuffelstage waarin je het werkveld van de psycholoog leert kennen.

Het is mogelijk om de deeltentamens en de bijzondere verplichting eerder af te ronden dan volgens het rooster.

Literatuur

Deze cursus bestaat uit:

- Tekstboek: Gray, P., & Bjorklund, D.F. (2018). Psychology (8 ed.). New York: Worth Publishers (Engelstalig).
- Digitale leeromgeving: studietaken met inhoudelijke verwerkingsopdrachten en studievaardigheidstaken.
- Virtuele snuffelstage: om kennis te maken met de beroepspraktijk van de psycholoog in de volle breedte.

Rooster

Kwartiel 1 en 2.

1 september 2020 - 6 november 2020

16 november 2020- 29 januari 2021

Het is niet noodzakelijk om de hele onderwijsperiode te volgen. Eerder tentamens afleggen is mogelijk.