Kies op maat

Inloggen Menu

Over leren, onderwijs en instructie

Deze cursus begint met een studietaak over hoe je effectief kunt leren studeren. Daarna volgen drie studietaken waarin de drie hoofdstromingen in de leerpsychologie uitgebreid behandeld worden: het behaviorisme, het cognitivisme en het (sociaal) constructivisme. Vervolgens worden de theorieën van een drietal belangrijke theoretici (Piaget, Bruner en Vygotsky) bestudeerd. De laatste studietaak behandelt de rol van motivatie bij leren. De nadruk in de cursus ligt naast het opdoen van belangrijke theoretische kennis op het toepassen van deze kennis in de onderwijspraktijk en het kritisch reflecteren. Aan de hand van zeven studietaken worden de bovenstaande thema's geïntroduceerd en verder uitgediept aan de hand van verwerkings- en toepassingsopdrachten. Tijdens de cursus vinden daarnaast een aantal virtuele klassen plaats, waarbij dieper wordt ingegaan op de thema's in de studietaak, een aantal uitwerkingen van de opdrachten de revue zullen passeren en vragen van studenten zullen worden beantwoord.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus kan de student

  • de drie hoofdstromingen in de leerpsychologie (behaviorisme, cognitivisme en constructivisme) beschrijven en vergelijken in termen van hun kennisfilosofische achtergrond
  • de drie leerpsychologische hoofdstromingen uiteenzetten aan de hand van daartoe behorende theorieën en modellen, en deze herkennen in en toepassen op praktijkvoorbeelden
  • opvattingen over leren en instructie positioneren in termen van de leerpsychologische hoofdstroming waar zij uit voortvloeien en deze herkennen in en toepassen op praktijkvoorbeelden
  • uiteenzetten welke rol motivatie speelt in het leren
  • aangeven welke leerstrategieën (minder) effectief zijn en waarom
  • kennis over leerstrategieën toepassen in de onderwijspraktijk en hier kritisch op

Aanvullende informatie

De student dient zich aan te melden voor het tentamen

deadline: 

kwartiel 1: voor 16-10-2019

Kwartiel 3: voor 25-3-2020

Ingangseisen

Voorkennis: Er wordt verwacht dat u over een goede vaardigheid in het begrijpend lezen van Engelstalige wetenschappelijke teksten beschikt. 

Toetsing

Kwartiel 1

Tentamenmogelijkheden: 14-11-19 / 5-2-20 / 8-7-20

Kwartiel 3

Tentamenmogelijkheden: 21-4-20 / 8-7-20 / nov 20

Literatuur

Boek wordt bij inschrijving meegeleverd en hoeft dus niet apart aangeschraft te worden!

Schunk, D.H. (2014). Learning theories: An educational perspective (6th Edition). Deze selectie wordt aangevuld met relevante literatuur. 

Rooster

Start in kwartiel 1 van 1-9 t/m 8-11-19

 

Start in kwartiel 3 van 10-2-20 t/m 17-4-20