Kies op maat

Inloggen Menu

Orthopedagogiek in gedrag & leren (Deventer)

Geïnteresseerd in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar?

In deze minor richten wij ons op de ontwikkeling in gedrag & leren van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Deze kinderen hebben op de een of andere manier een onderwijsbehoefte waardoor het regulier onderwijs niet vanzelf aansluit bij hun ontwikkelingsmogelijkheden. Er is aandacht voor het kind zelf en de school maar ook de omgevingsfactoren als het gezin en maatschappelijke instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerling. We gaan er vanuit dat kind en omgeving elkaar voortdurend beïnvloeden, maar ook door elkaar worden beïnvloed. Binnen de minor wordt praktijkervaring opgedaan bij scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

De minor gaat over kinderen die leren en zich ontwikkelen. Kinderen als alle andere, maar wel met één verschil; deze kinderen hebben op de een of andere manier een onderwijsbehoefte waardoor het regulier onderwijs niet vanzelf aansluit bij hun ontwikkelingsmogelijkheden. Leer- en of gedragsproblemen kunnen deelname aan onderwijs belemmeren en tot slechte prestaties en schoolverzuim leiden. Schoolverzuim en slechte schoolprestaties zijn belangrijke voorspellers van schooluitval (NJI, 2021). In de minor kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de ontwikkeling van kinderen.

Er is aandacht voor het kind zelf en de school maar ook de omgevingsfactoren als het gezin en maatschappelijke instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind. We kijken naar kinderen vanuit een transactioneel denkkader. En we gaan er vanuit dat kind en omgeving elkaar voortdurend beïnvloeden, maar ook door elkaar worden beïnvloed (Overveld, 2017). Een brede aanpak-gericht op school, ouders en kind-heeft meer effect dan interventies die zich uitsluitend richten op ouders of kinderen (NJI,2021)

Uit onderzoek van o.a. Epstein en Sander (2006) weten we dat kinderen meer leren en zich beter ontwikkelen als ouders, leerkrachten en naasten in de omgeving, samenwerken om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Ouders en school hebben verschillende eindverantwoordelijkheden. Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en voeren daarover ook de regie en de school blijft eindverantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteit van het onderwijs. Maar, met als gemeenschappelijk doel de optimale ontwikkeling van het kind, hebben ouders en school een gemeenschappelijke inspanningsverplichting.

Ingangseisen

Je kunt deze minor volgen als je studeert aan een Pabo of een Lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Ook studenten van andere hbo-opleidingen die affiniteit hebben met de ontwikkeling van leerlingen (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) in een onderwijssetting, zijn toelaatbaar voor deze minor, zoals Toegepaste psychologie, Social work, Pedagogiek en Verpleegkunde. Je moet in het bezit zijn van je propedeuse.

In kwartiel 1 & 2 vindt de minor plaats in Deventer en in kwartiel 3 & 4 in Enschede.

Rooster

De minor is 30 ECT’s en loopt over 2 kwartielen. De minor bestaat uit 6 modules van 5 studiepunten (maximaal 2 deeltoetsen per module). In totaal besteed je ongeveer 840 uur aan deze minor. De minor is opgebouwd uit een kennis- en praktijklijn. De toepassing van de verworven inzichten vindt plaats in de praktijk.

Een of twee dagen per week volg je colleges en ga je aan de slag met kennisclips, (internationale) lezingen, werkcolleges, vaardigheidsoefeningen en excursies. Een dag is een zelfstudiedag. Daarnaast loop je twee dagen stage in een onderwijssetting  van SBO, (V)SO of praktijkonderwijs. De invulling van deze stage is afhankelijk van jouw voorkennis en leerwensen. Je wordt aan een klas gekoppeld en in overleg kun je ervoor kiezen om mee te lopen met de groepsleerkracht, de intern begeleider, de orthopedagoog, toegepast psycholoog of gedragswetenschapper binnen de school. In de intervisielessen, word je geconfronteerd met andere disciplines en onderwijssettings.

Toetsing

Binnen de minor worden verschillende toetsvormen ingezet denk aan: portfolio’s , schriftelijke kennistoetsen, presentaties, assessments en mondelinge betogen. 

De toetsing vinden veelal plaats in week 9 of 10. De herkansingen plannen we in week 6.

Aanvullende informatie

Aanmelden niet-Saxion student:

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is. 

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Rob Baltink (06-13263463) r.baltink@saxion.nl om na te gaan of er plaatsen vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.