Kies op maat

Inloggen Menu

Alternatieve geschillenbeslechting

Van conflict naar duurzame oplossing!

Door toenemende juridisering en de steeds mondiger burger wordt de kans op het ontstaan van conflicten groter. Dit draagt bij aan een overbelasting van overheidsorganisaties en rechtsprekende instellingen. Daarnaast kan dit leiden tot negatieve beeldvorming. In deze minor leer je om op een ándere dan de traditioneel juridische manier bij te dragen aan het voorkomen en oplossen van conflicten, met oog voor de onderliggende problematiek en behoud van de relatie.

Wat houdt deze minor in?
De samenleving verandert. Door toenemende juridisering en de steeds mondiger burger wordt de kans op het ontstaan van conflicten groter en dit draagt bij aan een overbelasting van overheidsorganisaties en rechtsprekende instellingen, dit kan leiden tot verlies van vertrouwen in de overheid. Verder zorgt de reguliere rechtsgang (wie krijgt gelijk?) lang niet altijd voor een daadwerkelijke oplossing van de voorgedragen problematiek (conflict echt opgelost?). Bij verschillende overheden is daarom aandacht voor het voorkómen van formele conflictprocedures.

In de huidige praktijk is bij de behandeling van conflicten een verschuiving zichtbaar naar andere vormen van geschillenbeslechting, buiten de gerechtelijke context om. Zo wordt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid nadrukkelijk gestuurd op het toepassen van alternatieve vormen van geschillenbeslechting bij civiele zaken. Steeds meer overheden gaan na een ingediend bezwaarschrift eerst in gesprek met de burger of zetten mediation in bij een juridisch geschil. Daarnaast worden binnen de rechtspraak steeds vaker alternatieve vormen van geschillenbeslechting toegepast. De minor speelt in op deze (bestuurlijke) ontwikkelingen. Je traint zowel je juridische als je gespreksvaardigheden om in verschillende (toekomstige) beroepscontexten in te kunnen zetten.

De competenties analyseren, adviseren, conflict hanteren en professionaliseren staan centraal in deze minor.

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor alle opleidingen uit de domeinen ‘Gedrag’ en ‘Economie, management en organisatie’,  maar is in het bijzonder geschikt voor studenten van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), HBO-rechten (HBR), Bestuurskunde (BSK) en Ruimtelijke Ontwikkeling (RO).

De minor staat ook open voor externe studenten die zich aanmelden via ‘Kies Op Maat’.

Rooster

De minor is opgezet volgens drie leerlijnen:

  1. Een inhoudelijke leerlijn;
  2. Een vaardighedenleerlijn;
  3. Een praktijkleerlijn.

In het overzicht hieronder is weergegeven hoe de leerlijnen verdeeld zijn over de twee kwartielen van de minor. Daarna volgt per leerlijn een korte beschrijving van de inhoud.

Kwartiel 1

Inhoudelijke leerlijn: module perspectieven op alternatieve geschillenbeslechting (10 EC)
Vaardighedenleerlijn: module vaardigheden voor geschillenbeslechting (10 EC)
Praktijkleerlijn: onderzoeksproject 1 (5 EC)

Kwartiel 2

Inhoudelijke leerlijn: module perspectieven op alternatieve geschillenbeslechting (10 EC)
Vaardighedenleerlijn: module vaardigheden voor geschillenbeslechting (10 EC)
Praktijkleerlijn: onderzoeksproject 2 (5 EC)

1. Module Perspectieven op alternatieve geschillenbeslechting
Inhoud: In deze module verkrijgen studenten kennis over, en leren kennis toepassen op de volgende inhoudelijke thema's: ontwikkelingen rond alternatieve geschillenbeslechting; bezwaar- en beroepsprocedures; diverse vormen van alternatieve geschillenbeslechting (mediation, arbitrage, bindend advies); klachtenprocedures (bij zowel publieke als private instellingen) en omgekeerde toetsing.
2. Module vaardigheden voor geschilbeslechting
Inhoud: In deze module ontwikkelen studenten de volgende vaardigheden: maken van conflictanalyse; maken van stakeholderanalyse; diverse gespreksvoeringstechnieken voor toepassing in hoor-, klacht-, oplossingsgerichte en bemiddelingsgesprekken.
3. Onderzoeksproject 1 en 2
Inhoud: voor het uitvoeren van de onderzoeken wordt waar mogelijk samengewerkt met lectoraten en externe partijen. Voorbeelden van mogelijke onderzoeksthema’s zijn: rol en werkwijze van bezwaarschriftencommissies; huidige invulling van en knelpunten bij het toepassen van alternatieve geschillenbeslechting/overheidsmediation.
De studenten kunnen ook kiezen voor een internationaal vergelijkend onderzoek.

Toetsing

De module perspectieven op alternatieve geschilbeslechting en de module vaardigheden voor geschilbeslechting worden elk afgerond met een 10 EC portfolio met opdrachten en assessments.

De beide onderzoeksprojecten (elk 5 EC) worden afgerond met een onderzoeksrapport en een presentatie.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student

  • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minorcontactpersonen: Willemijn van de Stadt (w.vandestadt@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.
  • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.