Kies op maat

Login Menu

Internationaal Management En Ondernemen op Curaçao

Korte omschrijving

De minor Internationaal Management En Ondernemen (IMEO) is een verbredende minor en wordt uitgevoerd als integratief praktijkleren bij een werk-leer-bedrijf op Curaçao (of in Suriname). De minoropdrachten worden voorbereid en uitgevoerd op een onderwijsinstelling op Curaçao (of in Suriname), vier dagen per week bij een werk-leer-bedrijf en 1 dag per week op de onderwijsinstelling, gedurende één semester, 30 ECTS. De ondertitel van deze minor is een cultuurconfrontatie met Zuid Amerika. De geleerde competenties bereiden je voor in de rol van world citizen of expat. Het gaat voornamelijk over het leren kennen van de andere cultuur het aanpassen en tot slot het integreren in de andere cultuur. De minor is beschreven in een uitgebreid blokboek, deze is te vinden op de site www.janbollen.nl. Voordat je kunt deelnemen moet je een afspraak maken met Jan Bollen voor een intakegesprek j.w.bollen@saxion.nl

In het kort 

Een expatriate of afgekort expat is iemand die tijdelijk in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid. Meestal zijn ze daarbij uitgezonden door hun werkgever, hoewel sommigen ook zelf direct bij een buitenlandse werkgever solliciteren.

Het doel van deze minor is het opdoen van interculturele ervaring op een andere locatie dan in je eigen omgeving. Zo ben je te gast op Curaçao of op Suriname en zal je je moeten aanpassen aan de omgeving. Je voelt hoe het is om de minderheid te zijn. Je leert jezelf sensitief op te stellen in diverse situaties. In het Nederlandse bedrijfsleven wordt de populatie werknemers steeds multicultureler en internationaler. Internationalisering speelt een steeds belangrijker rol in zakelijke en professionele contacten. Middels de opgedane competenties in deze minor zal je je ook in Nederland een beter beeld kunnen vormen hoe multiculturele samenwerking tot stand gebracht kunnen worden, en succesvol kunnen verlopen.

Leerdoelen

Wat leer je?

Je leert je aan te passen aan een andere cultuur. Ook als deze hele andere gedragsgewoontes kent dan je gewend bent. Daarbij doe je vaardigheden op om goed te kunnen functioneren. Vooral hbo studenten zijn beroeps- en inhoudsgericht opgeleid. In je toekomstige beroep (bijvoorbeeld als coördinator) kun je tegen managementvraagstukken aanlopen. Basiskennis van management en organisatie is daarbij onmisbaar. Tijdens deze minor leer je meer over Strategieontwikkeling, het marketingplan en intercultureel management. De bijbehorende theorie kun je vervolgens verwerken, analyseren en toepassen in de praktijk. Je bent in staat een advies uit te brengen. Tevens is er een verdiepende variant mogelijk, waarbij je je adviesvaardigheden of ondernemerschap kunt uitwerken. Tijdens de minor leer je grensoverschrijdend denken, omgaan met onzekerheden en zoeken naar oplossingen.

Aanvullende informatie

Opzet

Deze verbredende minor bevat in totaal 14 items. 3 Items worden schriftelijk getoetst, Van 10 items wordt een opdracht uitgevoerd. Alle toetsten en opdrachten komen uit Nederland van Saxion en worden ook beoordeeld door Saxion docenten. Mentor begeleiding is op Curaçao en vanuit Nederland.

Competenties:
Intercultural awareness

Mensen leven dagelijks met en in een cultuur, maar omgaan met cultuur is een hele kunst. ‘Cultureel bewustzijn’ is een van de competenties voor een leven lang leren, zoals geformuleerd door het Europees Parlement. De IMEO-student heeft inzicht en kennis van het belang van interculturele verschillen tussen diverse bevolkingsgroepen en kan zich inleven in verschillende culturen ten behoeve van internationaal samenwerken.

International personal development

Internationale persoonlijke ontwikkeling  van de wereldburger wordt mede gekarakteriseerd doordat hij regelmatig voor kortere of langere tijd in het buitenland verblijft of werkt. Hij/zij moet dan kunnen kijken naar zijn eigen gedrag en handelen en het effect op de omgeving waar hij/zij is.

International business

Om levensvatbaar te blijven dienen bedrijven zich continu aan te passen aan de veranderingen in de omgeving. Succesvolle bedrijven formuleren op basis van analyses strategisch beleid en vertalen hun strategisch plan naar actueel beleid. Bedrijven die internationaal opereren hebben met extra externe factoren te maken. Voor hen is het van belang rekening te houden met internationale wetgeving, maar ook de culturele context van stakeholders, in het bijzonder de afnemers. Een bedrijf dat gevestigd is op Curaçao zal zijn beleid moeten afstemmen op de multiculturele samenleving die zo kenmerkend is voor het eiland.

Communication

Succesvol intercultureel communiceren hangt niet alleen af van de interculturele competenties die een persoon al dan niet bezit. Communicatie tussen mensen uit verschillende culturen vindt altijd plaats in een bredere context. Rapportage en presentatie moeten dan ook toegespitst zijn op de ontvanger, met respect voor de cultuur. Het beheersen van de lokale taal Papiamento, zelfs op beginnersniveau, opent vele deuren.

De 14 items zijn; CV en motivation letter, pitch, vreemde taal, competentiekaart, werk-leerbedrijf, slavernij. Internatinonal business opdracht, lokale bevolkings enquete, international business theory, cutluurverschillen, intercultural theory, portfloio, portfolio, presentatie.

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Nadere informatie
Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Jan Bollen (j.w.bollen@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn. Het actuele blokboek is te verkrijgen via de site: www.janbollen.nl.  Maak altijd voorafgaande aan je aanmelding een afspraak met Jan Bollen voor een kennismakingsgesprek j.w.bollen@saxion.nl

Waar wordt de minor verzorgd?
The University of the Dutch Caribbean (UDC) in Willemstad (Curaçao). 

Locatie
Saxion Enschede

Ingangseisen

Welke toelatingsvoorwaarden gelden voor de minor?
Propedeutisch examen behaald en toestemming van je eigen examencommissie.

Doelgroep

De minor Intercultureel Management en Ondernemen staat open voor studenten van alle opleidingen. De deelnemende studenten willen zichzelf vooral ontwikkelen op her persoonlijk vlak ten aanzien van intercultural awareness. De minor student heeft een open houding naar andere culturen, oordeelt niet direct maar stelt eerst meer vragen: waarom zie ik dit gedrag. De minor student kan zich goed inleven in de andere cultuur, en kan ook goed omgaan met onzekerheden. Een van de motto s van deze minor is: “”niets is zeker, alles komt goed””.

Toetsing

Toetsing

Deeltoetsen, Opdrachten, Werk-leer-plek-evaluatie, Portfolio en Presentatie.

 

 

Literatuur

Les di Papiamentu / syllabus

Inleiding tot de marketing / Bronis Verhage

Intercultureel management / Suzan C. Schneider En Jean-louis Barsoux

Rooster

Full time op Curacao/Suriname 20 weken