Kies op maat

Inloggen Menu

Minor onderwijs innovatie, educational innovations

Minor Onderwijs innovatie (Dalton, Jenaplan, overig) 

Geen mens is gelijk: daarom is het eigenlijk vreemd dat we in het onderwijs zo vaak uitgaan van gemiddelden. Een aantal pedagogen ging met dit gegeven al aan de slag in de 20e eeuw, denk hierbij aan Maria Montessori, Helen Parkhurst (daltononderwijs), Peter Petersen (Jenaplan), Célestine Freinet (Freinetonderwijs) en Rudolf Steiner (Vrije School-beweging). Maar ook nu is het zoeken naar alternatieve manieren om onderwijs op maat te verzorgen nog steeds een actueel onderwerp! Er komen nog steeds nieuwe stromingen bij. Tegelijk zien we ook in steeds meer reguliere basisscholen elementen terugkomen uit Jenaplan-, Montessori- en daltononderwijs. Ook zien we in onze regio steeds meer scholen ontstaan die werken vanuit eigen visie op onderwijs.

 • Ben je erachter gekomen dat je als leerkracht liever onderwijs op maat wil verzorgen in plaats van klassikaal kennis overdragen? Gun jij alle leerlingen een leeromgeving waarin ze de maximale ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen?

> Er zijn scholen waar het onderwijs zo georganiseerd is dat die rol ook mogelijk wordt.

 • Wil jij leerlingen meer betrekken bij hun eigen leerproces? Dat leerlingen de ruimte krijgen of durven nemen om hun grenzen te verkennen?

> Traditionele en moderne onderwijsvernieuwers vonden het belangrijk dat leerlingen inspraak krijgen in hun eigen leerproces. De leerkracht is er om de leerlingen hierbij wegwijs te maken en te begeleiden.

 • Wil je graag samen met collega’s werken aan beter onderwijs?

> Op (traditionele) vernieuwings-onderwijs-scholen is samenwerken met collega’s namelijk net zo vanzelfsprekend als dat is voor kinderen in de basisschool klas.

 • Wil jij leren om het onderwijs dat je geeft nog beter af te stemmen op jouw groep leerlingen en eventueel maatwerk maken? Werken aan een veilige leeromgeving waarin kinderen nieuwsgierig mogen zijn, waarin dat kan en waarin ze dat durven.

> De methode is niet leidend en je kunt deze gebruiken als hulpmiddel om jouw einddoelen te halen. Onderwijs verzorgen is méér dan alleen maar de lesmethode doorgeven aan de klas.

Durf jij samen met ons de (onderwijsinnovatie)wereld te verkennen?

Binnen de minor onderwijsinnovatie bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor jouw eigen traject, eventueel gecombineerd met Jenaplan, dalton, Montessori. Het Jenaplantraject sluit de minor af met een getuigschrift. Het daltontraject leidt op tot een NDV-certificaat. Ook bij het Montessoritraject is een getuigschrift mogelijk.

We starten met een oriëntatiefase waarin jezelf (mogelijkheden), de stageschool (wensen en kansen) en de pabo (eisen) in kaart worden gebracht. Daarna werk je aan je eigen vaardigheden (op het gebied van de stroming naar jouw keuze of een brede oriëntatie) en ga je een onderzoek of een praktijkopdracht uitvoeren. Het onderwerp daarvan is in principe helemaal vrij, zo lang het maar uitvoerbaar is en past bij de school waarmee je dat traject hebt afgesproken. Hierbij houd je je eigen voortgang bij, zodat je op het einde kan terugkijken op jouw leerproces.

Je doet dat natuurlijk niet alleen: we maken een teamontwikkelplan en proberen daar waar mogelijk elkaar aan te vullen en van elkaar te leren. Soms wordt een stukje onderwijs verzorgd door een student, soms door een docent, soms gaan we de kunst afkijken op een school of in een museum, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van alle betrokkenen. Hier heb je als student veel inspraak en vrijheid in: ook hierbij bepaal je voor een aanzienlijk deel jouw eigen leerproces.

Na het schrijven van een startdocument ga je zelfstandig aan de slag op jouw stage- en/of onderzoeksschool. Daarnaast werk je daar aan je eigen vaardigheden als leerkracht: een diploma, getuigschrift of certificaat geeft immers de meerwaarde weer: je krijgt dat als extra naast je pabodiploma!

Omdat we vinden dat de vorm altijd ondergeschikt moet zijn aan de functie, houden we rekening met ieders wensen, talenten en mogelijkheden.

Je stage kun je bij een school lopen (primair of voortgezet onderwijs) die haar uitgangspunten hanteert vanuit één van de concepten (d.w.z. Jenaplan, dalton, Montessori, Freinet, Vrije School of een ander innovatieconcept), maar ook bij een ander onderwijs-gerelateerde instelling, zoals een uitgeverij of een museum. Je regelt zelf je stageplek.

Leerdoelen

Leerdoelen:

De leerdoelen zijn altijd persoonlijk en op maat, maar om je een richting te geven staat hieronder welke kant we op gaan:

 • Inzicht verwerven in het gekozen vernieuwingsonderwijs concept
 • Conceptueel denken
 • Verbanden leggen tussen de verschillende concepten van vernieuwingsonderwijs
 • Verantwoorde keuzes maken voor verdere verdieping
 • Oefenen van praktische vaardigheden om te kunnen werken binnen het onderwijsconcept van jouw keuze
 • Werken vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten in hoe kinderen leren.
 • Opzetten en uitvoeren van een onderzoek of een praktijk opdracht binnen het gekozen onderwijsconcept (micro- en/of mesoniveau)
 • Presenteren van de onderzoeks- of ontwikkelresultaten (aan medestudenten en/of aan het team van de stageschool)

Schrijven van een verslag

Aanvullende informatie

Onderdeel van deze minor is dat wij tijdens of aan het eind van je minor je kunnen vragen om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon.
Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

Ingangseisen

Het is de bedoeling dat je zelf een stageplek zoekt. Dat mag een school zijn (PO of VO of een onderwijsgerelateerde plek. Deze stageplek moet voldoen aan de volgende eisen:

 • open staan voor vernieuwingen
 • ruimte bieden voor jou als student/ stagiair om vernieuwingen te mogen uitproberen of onderzoek te doen naar meningen of mogelijkheden of om een product te mogen ontwikkelen dat in deze plek kan worden uitgeprobeerd.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Startdocument
Iedere student schrijft een eigen plan: wat hij of zij wil leren, waar dat het beste kan gebeuren en wat de plannen zijn op de stageplek. Samen met de medestudenten wordt gekeken wat er voor iedereen nodig is en hoe we kunnen profiteren van elkaars eerder verworven competenties, zodat er een efficiënt traject kan worden afgesproken.

Opdracht of onderzoek
De student voert een praktijkonderzoek of een praktijkopdracht uit op een stageschool met een vernieuwingsconcept dat hij/zij zelf gekozen heeft. Het onderwerp voor het praktijkonderzoek wordt in overleg met de school bepaald. Het onderzoek van deze opdracht is op meso- of microniveau.

De resultaten van het onderzoek deel je met de ‘wereld’: dus je presenteert het aan medestudenten, collega’s op je stageplek of een andere voor jou relevante groep.

De student zorgt voor een blijvende herinnering: hij of zij schrijft een verslag, maakt een documentaire, houdt een blog of vlog bij en houdt minimaal de voortgang bij via een voortgangsformulier

Afronding minor
De student laat zien dat hij/zij aan de gestelde criteria en competenties voldoet voor de minor onderwijsinnovatie vernieuwingsonderwijs door middel een presentatie en een verslag, film, digitaal item, enz..

Herkansing
De herkansing bestaat uit het verbeteren of aanvullen van het deel dat niet behaald is.

Literatuur

In goed overleg en afhankelijk van de gekozen stroming; variërend van dalton-, Montessori-, Jenaplanliteratuur tot ICT, onderwijs- en ontwikkelingspsychologische literatuur.

Rooster

Contacttijd: doorgaans een dagdeel per week, aangevuld met contacttijd op persoonlijke afspraak, alsmede praktijkgerelateerde afspraken.

Lesdag nog niet bekend.