Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Bewegingsonderwijs, physical education

De minor bewegingsonderwijs biedt studenten de mogelijkheid 2 blokken van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs te volgen, aangevuld met een individueel programma waarin de student zich in brede zin verdiept en bekwamer maakt op het gebied sport en bewegen in de basisschool.
Als je de blokken succesvol hebt afgerond ontvang je deelcertificaten voor blok 1 en 2 waarmee je kunt instromen in blok 3 van de post-hbo leergang om je volledige bevoegdheid te halen.

Het individuele programma stel je zelf samen in overleg met de docenten, waarbij je kunt kiezen uit diverse opties zoals: bewegen in brede context (sport na schooltijd), verdieping stage, deelname aan projecten, deelname aan skireis.

Leerdoelen

In blok 1 staat het aanbieden van activiteiten centraal en in blok 2 reguleren en leerhulp.

De certificeringseisen van blok 1 en blok 2 zijn het uitgangspunt voor de leerdoelen van de praktijklessen en de daarbij behorende stage. Het betreft eisen ten aanzien van stagelessen bewegingsonderwijs (lesvoorbereiding, uitvoering, evaluatie), opleiding en zelfstudie (vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, didactiek) en bewegen in de schoolomgeving (observatie, uitvoering, evaluatie).

Voor het individuele traject is beroepsprofiel leraar lichamelijk opvoeding het uitgangspunt om de vakbekwaamheid te vergroten (de student verantwoordt zich door middel van een eindverslag)
Tijdens de praktijklessen is er ruimte voor het behalen van de eigen vaardigheid van bewegingsactiviteiten op het niveau van de betere bewegers van groep 8.

Aanvullende informatie

Onderdeel van deze minor is dat wij tijdens of aan het eind van je minor je kunnen vragen om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon.
Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

Ingangseisen

De student heeft de basismodules bewegingsonderwijs aan kleuters van de pabo voldaan en is in goede fysieke conditie om de inhoud van de praktijklessen met goed vervolg te volbrengen.
Informatie hierover kun je inwinnen bij Martin Langendoen: m.langendoen@thomasmorehs.nl

Voor deze minor zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar voor studenten van buiten de Thomas More Hogeschool.

Toetsing

Tijdens de blokken 1 en 2 dient de student (al dan niet in groepsverband) opdrachten, theorietoetsen, praktische opdrachten en eigen vaardigheid te voldoen.
Herkansing van opdrachten/toetsen vindt plaats binnen 4 weken na het bekend maken van de resultaten.
Het individuele programma verantwoordt de student door middel van een portfolio en eindverslag.

Literatuur

Mooij, C. , e.a. (2011). Basisdocument bewegingsonderwijs (6e gewijzigde druk). Zeist, Nederland: Jan Luiting Fonds

Stegeman, H. , e.a. (2011). Onderwijs in bewegen (2e herziene druk). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum

Bosman, M. & Hoeboer, J. (2008). Bouwstenen van het turnen op school (herziene druk). Haaksbergen, Nederland: Grafiselect

Rooster

Eénmaal per week van 8.30-16.00 uur volg je praktijklessen in een gymzaal in Rotterdam. Daarnaast loop je student stage op een basisschool. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een stageplek op een basisschool onder leiding van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Je loopt 1 à 2 dagen in de week stage.

Overige dagen van de week worden gebruikt voor het uitvoeren van het individuele programma en zelfstudie.

Op woensdag 17 juni 2020 van 13.00-17.00 uur zal er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.