Kies op maat

Inloggen Menu

Bomen en stedelijke omgeving

Bomen zijn onlosmakelijk verbonden met het creëren van een prettig leefklimaat. Tenminste, als je ze op de juiste manier aanplant en beheert. En eigenlijk nog veel belangrijker, dat je in de context kunt en durft te kijken.

Een boom planten is niet zo moeilijk. Maar een boom planten die tot het gewenste eindbeeld uit kan groeien en daarmee zijn (of haar) ecosysteemdiensten kan vervullen is andere koek….Daarbij staat de stad aan de vooravond van enorme veranderingen en groen (lees de boom) speelt daar een belangrijke rol in.

In de minor ga je in eerste instantie leren naar een boom als individu te kijken. Heb je die kennis paraat, dan schakel je door naar de stedelijke omgeving. Je leert om te gaan met de emotionele, ecologische en economische waarden van stadsbomen.

Om de theorie in praktijk om te zetten ga je diverse opdrachten uitvoeren; Een boomeffect analyse maken vanuit het perspectief van de boom; Een groot project uitwerken waarbij boom gerelateerde problemen worden geanalyseerd, beoordeeld en uitgevoerd. Denk aan het inpassen van een nieuwe boomstructuur langs de A-15, of een onderzoek naar plantkarakteristieken in relatie tot het verminderen van hittestress, of het maken van een boomvervangingsplan aan de hand van i-Tree. En al die projecten doe je voor een echte opdrachtgever!

Met andere woorden, je krijgt met deze minor meer kennis over bomen, en leert deze ook toe te passen in praktijksituaties.

Inhoud:
De stad ondergaat enorme veranderingen met betrekking tot klimaatadaptatie, -mitigatie, maar ook de beleving van de openbare ruimte. Groen, dus bomen, speelt daar een belangrijke rol in.

In deze minor leer je kijken naar een boom als individu: beworteling, stam, kroon, alles komt aan bod.  Heb je die kennis paraat, dan schakel je door naar de stedelijke omgeving. Je gaat op excursie, diverse opdrachten maken en een onderzoek uitvoeren. Een van de excursies bestaat uit een uitwisseling met Belgische studenten.

De opdrachten bestaan onder andere uit het maken van boomeffectanalyse; wat is de impact van de omliggende handeling, zoals het aanleggen van parkeervakken op de boom?  Het onderzoek voer je in groepsverband uit en de uitkomst geeft handvatten, oplossingen voor de ‘nieuwe stad’

Wat je ook kiest, alle projecten doe je voor een echte opdrachtgever! Zo krijg jij met deze minor meer kennis over bomen, en leer je deze ook toe te passen in praktijksituaties.

Meerwaarde:
De boom krijgt een steeds grotere rol in het verduurzamen van de stad. De student krijgt met deze minor specifieke kennis over bomen, leert bomen te beoordelen op toekomstwaarde, maar leert ook om bomen toe te passen in specifieke praktijksituaties.

Leerdoelen

 Boomgerelateerd:
• vraagstukken analyseren binnen de stedelijke contextopdracht, verkregen vanuit een bestaande situatie;
• Boom Effect Analyse opstellen: effecten van ingrepen op de boom en zijn omgeving bepalen;
• klein onderzoek naar keuze uitvoeren naar onder andere; uitgestelde onverenigbaarheid, groeiplaatsconstructies, bepalen verplantbaarheid, maatschappelijke betekenis, toevoegen van meststoffen, verankeringssystemen, bomen en ecologie, enz;
• planmatig beheren, rekening houdend met gewenst eindbeeld en daaruit de te nemen maatregelen bepalen;
• de meest voorkomende boomsoorten herkennen en toepassen in het stedelijk gebied;
• een boomtechnisch onderzoek op correcte wijze uitvoeren.

Projectmanagement:
• projecten opzetten, begeleiden en binnen de gestelde voorwaarden realiseren;
• projectmatig werken: plan van aanpak schrijven en systematisch de voortgang bewaken.

Communicatie:
• zowel schriftelijk als mondeling communiceren, rekening houdend met de verschillende doelen en doelgroepen;
• conflict hanteren, onderhandelen, adviseren, presenteren en voorlichten.

Stedelijke inrichting (voor studenten zonder achtergrond in stedelijke inrichting)
• bouwt een referentiekader op met betrekking tot het stedelijk milieu (niveaus: periferie van de stad, stad, wijk, buurt, straat, parkeerplaats, klinker);
• verwerft kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot stedelijke aspecten.

Bosecologie (voor studenten zonder achtergrond in bosecologie)
• inzicht, kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot bosecologie
• samenhang binnen een bosecosysteem leren bepalen
• aanplanten en beheren van bos gericht op functievervulling
• inzicht in concurrentieverhoudingen binnen en tussen soorten en de mogelijkheden daarop te sturen

Ingangseisen

Ingangseis: 120 credits en intake-gesprek. 

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Geen

Literatuur

Stadsbomen Vademecum 2A: Groeiplaatsaspecten, Prooijen, G.J. van, 2006, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk.

Stadsbomen Vademecum 2B: Groei en aanplant, Prooijen, G.J. van, 2011, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk.

Rooster

Colleges 180 uur
Begeleidingen 70 uur
Kleine onderzoeken 35 uur
Opleidingsspecifieke opdracht 140 uur
Project uitvoeren 330 uur
Boomeffectanalyse uitvoeren 70 uur
Excursies 40 uur
Toetsen 45 uur

Toetsing

Kennistoets cijfer
Casustoets cijfer
Opleidingsspecifieke toets cijfer
Assortimentskennis cijfer
Project cijfer
Bomeneffectanalyse cijfer

Aanvullende informatie

Capaciteit / wachtlijst: maximaal 15 studenten.