Kies op maat

Inloggen Menu

Bomen en stedelijke omgeving

De student leert naar een boom als individu te kijken, maar ook als onderdeel van de stedelijke omgeving. De minor wordt samen met het werkveld georganiseerd, zodat theorie en praktijk wordt gecombineerd. Boom gerelateerde problemen en projecten worden geanalyseerd, beoordeeld en uitgevoerd. Studenten leren om te gaan met de emotionele, ecologische en economische waarden van stadsbomen.

De resultaten worden met opdrachtgevers en overige actoren gecommuniceerd. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Hierbij wordt beleid, beheer en uitvoering als een geheel beschouwd.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gastdocenten en opdrachtgevers vanuit het werkveld.

Een aantal excursies maken onderdeel uit van het programma

Leerdoelen

Boomgerelateerd:
• vraagstukken analyseren binnen de stedelijke contextopdracht, verkregen vanuit een bestaande situatie
• Boom Effect Analyse opstellen: effecten van ingrepen op de boom en zijn omgeving bepalen
• onderzoek uitvoeren naar ziekten en plagen
• onderzoek doen naar onder andere; uitgestelde onverenigbaarheid, groeiplaatsconstructies, bepalen verplantbaarheid, maatschappelijke betekenis, toevoegen van meststoffen, verankeringssystemen, bomen en ecologie, enz.
• planmatig beheren, rekening houdend met gewenst eindbeeld en daaruit de te nemen maatregelen bepalen
• de meest voorkomende boomsoorten herkennen en toepassen.
• een boomtechnisch onderzoek op correcte wijze uitvoeren

Projectmanagement:
• projecten opzetten, begeleiden en binnen de gestelde voorwaarden realiseren
• projectmatig werken: plan van aanpak, krachtenveldanalyse, systematische projectvoortgang, financiën

Communicatie:
• zowel schriftelijk als mondeling communiceren en rekening houdend met de verschillende doelen en doelgroepen
• conflict hanteren, onderhandelen, adviseren, presenteren en voorlichten
• artikel schrijven

Stedelijke inrichting (voor BNB studenten)
• bouwt een referentiekader op met betrekking tot het stedelijk milieu (niveaus: periferie van de stad, stad, wijk, buurt, straat, parkeerplaats, klinker);
• verwerft kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot stedelijke aspecten.

Bosecologie (voor T&L studenten)
• inzicht, kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot bosecologie
• samenhang binnen een bosecosysteem leren bepalen
• aanplanten en beheren van bos gericht op functievervulling
• inzicht in concurrentieverhoudingen binnen en tussen soorten en de mogelijkheden daarop te sturen

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

Minimaal twee jaar HBO, 120 credits, bij voorkeur vak gerelateerd. Een intakegesprek kan vooraf gaan aan toelating.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Bewijs van eerder verworven competenties.

Toetsing

Kennistoets
In de kennistoets wordt de groene vakkennis getoetst. De toets heeft betrekking op alle informatie die wordt aangeleverd tijdens de eerste periode van de minor (0-10 (0,1 Int - 5,5 gesl)

Casustoets
De kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de minor worden getoetst door middel van een casusopdracht. Bij de casustoets wordt gewerkt met een case in het veld waarin de student in 30 minuten mondeling moet aantonen dat hij/zij de opgedane kennis en vaardigheden in praktijk kan brengen. Ook de opdrachten boomtechnische werkzaamheden en ziekten en plagen komen hierbij aan de orde (0-10 (0,1 Int - 5,5 gesl)

Plantenkennis
Kennistoets waarbij naast soortnamen van ca. 150 bomen ook de groeieigenschappen en de geschikte plaats binnen het stedelijk gebied gevraagd worden (0-10 (0,1 Int - 5,5 gesl)

Opleidingspecifieke opdracht: Stedelijke inrichting of Bosecologie 0-10 (0,1 Int - 5,5 gesl)

·         Stedelijke inrichting
Bij de onderwijseenheid stedelijke inrichting wordt gewerkt met opdrachten die moeten worden gerapporteerd. Daarna vindt er een mondeling plaats. Het doel is om de stad te leren analyseren.

·         Bosecologie
Bij het onderdeel bosecologie wordt een inrichtingsplan gemaakt voor een bosgebied met doorwerking van de consequenties voor het beheer. Aan het eind van de reeks wordt een mondeling afgenomen a.d.h.v. een groepsopdracht en presentatie.

Bomen Effect Analyse + Offerte
De Bomen Effect Analyse is een opdracht waarin (bijna) alle vaktechnische kwaliteiten van een boomtechnisch adviseur tot uitdrukking komen. Het betreft een mix van:

·         interpretatie van de opdracht en het probleem
·         grondig veld- en bronnenonderzoek
·         analyseren van de verschillende vragen en gegevens
·         kort en bondig (zakelijk) rapporteren en adviseren
Voordat de BEA wordt opgesteld stel je een offerte op voor de opdrachtgever waarin je aanbiedt het werk uit te willen voeren.
De student schrijft een rapport en geeft een presentatie (0-10 (0,1 Int - 5,5 gesl).

Groepsproject
Op basis van de leerdoelen worden studenten ingedeeld in groepsprojecten die in deze minor worden uitgewerkt. Er moet een plan van aanpak worden opgesteld (en goedgekeurd) alvorens tot de uitvoering van het project kan worden overgegaan. Het projectresultaat wordt uiteindelijk getoetst met een projectpresentatie, een rapport en een individueel mondeling, waarbij het eindproduct als ingang dient.

Peerassessments, deelname aan opdrachten en een procesverslag maken onderdeel uit van de beoordeling (0-10 (0,1 Int - 5,5 gesl)

Literatuur

Zicht op bomen, ISBN 90-70405-16-4, Bomenstichting
Project management, Roel Grit, Noordhoff Uitgevers, 6e druk, 2011, ISBN 978-90-01-79093-6 
Stadsbomen Vademecum, in overleg met docent.

Rooster

Deze onderwijseenheid bestaat uit 30 credits met een totaal aantal sbu van 30*28= 840 uur. Deze 840 uur is onderverdeeld in:
• 200 uur hoor-/feedbackcollege (incl. rode- draadcollege)  
• 60 uur practicum/workshop/werkcollege   
• 60 uur excursies      
• 40 uur projectwerk (dit is incl. consultancy/vergaderen)  
• 80 uur zelfstudie       
• 40 uur assessments