Kies op maat

Inloggen Menu

Bomen en stedelijke omgeving

Bomen zijn onlosmakelijk verbonden met het creëren van een prettig leefklimaat. Tenminste, als ze op een juiste manier aanplant en beheert. En eigenlijk nog veel belangrijker, dat je in de context kunt en durft te kijken. Een boom planten is niet zo moeilijk. Maar een boom planten die tot het gewenste eindbeeld uit kan groeien en daarmee zijn (of haar) ecosysteemdiensten kan vervullen is andere koek… De stad staat aan de vooravond van enorme veranderingen en groen (lees: de boom) speelt daar een grote rol in.

In de minor leer je in eerste instantie naar een boom als individu te kijken. Heb je die kennis paraat, dan schakel je door naar de stedelijke omgeving. Je leert om te gaan met de emotionele, ecologische en economische waarden van stadsbomen.

Om de theorie in praktijk om te zetten ga je diverse opdrachten uitvoeren. Je maakt een boomeffectanalyse vanuit het perspectief van de boom. Daarna komt er een grote opdracht waarbij boomgerelateerde problemen en projecten worden geanalyseerd, beoordeeld en uitgevoerd. Dat doe je voor een echte opdrachtgever.

Meerwaarde:

De boom krijgt een steeds grotere rol in het verduurzamen van de stad. De student krijgt met deze minor specifieke kennis over bomen, en leert deze ook toe te passen in praktijksituaties.

Leerdoelen

Boomgerelateerd:
• Vraagstukken analyseren binnen de stedelijke contextopdracht, verkregen vanuit een bestaande situatie;
• Boom Effect Analyse opstellen: effecten van ingrepen op de boom en zijn omgeving bepalen;
• Onderzoek uitvoeren naar ziekten en plagen
• Onderzoek doen naar onder andere: uitgestelde onverenigbaarheid, groeiplaatsconstructies, bepalen verplantbaarheid, maatschappelijke betekenis, toevoegen van meststoffen, verankeringssystemen, bomen en ecologie, enz.;
• Planmatig beheren, rekening houdend met gewenst eindbeeld en daaruit de te nemen maatregelen bepalen;
• De meest voorkomende boomsoorten herkennen en toepassen;
• Een boomtechnisch onderzoek op correcte wijze uitvoeren.

Projectmanagement:
• Projecten opzetten, begeleiden en binnen de gestelde voorwaarden realiseren;
• Projectmatig werken: plan van aanpak, krachtenveldanalyse, systematische projectvoortgang, financiën.

Communicatie:
• Zowel schriftelijk als mondeling communiceren en rekening houdend met de verschillende doelen en doelgroepen;
• Conflict hanteren, onderhandelen, adviseren, presenteren en voorlichten;
• Artikel schrijven

Stedelijke inrichting (voor BNB studenten en studenten zonder achtergrond in de stedelijke richting):
• Bouwt een referentiekader op met betrekking tot het stedelijk milieu (niveaus: periferie van de stad, stad, wijk, buurt, straat, parkeerplaats, klinker);
• Verwerft kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot stedelijke aspecten.

Bosecologie (voor T&L studenten en studenten zonder achtergrond in ecologie):
• Inzicht, kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot bosecologie;
• Samenhang binnen een bosecosysteem leren bepalen;
• Aanplanten en beheren van bos gericht op functievervulling;
• Inzicht in concurrentieverhoudingen binnen en tussen soorten en de mogelijkheden daarop te sturen.

Ingangseisen

120 credits en intake-gesprek .

Toetsing

Kennistoets
In de kennistoets wordt de groene vakkennis getoetst. De toets heeft betrekking op alle informatie die wordt aangeleverd tijdens de eerste periode van de minor (0-10 (0,1 Int - 5,5 geslaagd)

Casustoets
De kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de minor worden getoetst door middel van een casusopdracht. Bij de casustoets wordt gewerkt met een case in het veld waarin de student in 30 minuten mondeling moet aantonen dat hij/zij de opgedane kennis en vaardigheden in praktijk kan brengen. Ook de opdrachten boomtechnische werkzaamheden en ziekten en plagen komen hierbij aan de orde (0-10 (0,1 Int - 5,5 geslaagd)

Plantenkennis
Kennistoets waarbij naast soortnamen van ca. 150 bomen ook de groeieigenschappen en de geschikte plaats binnen het stedelijk gebied gevraagd worden (0-10 (0,1 Int - 5,5 geslaagd)

Opleidingspecifieke opdracht: Stedelijke inrichting of Bosecologie 0-10 (0,1 Int - 5,5 geslaagd)

Stedelijke inrichting
Bij de onderwijseenheid stedelijke inrichting wordt gewerkt met opdrachten die moeten worden gerapporteerd. Daarna vindt er een mondeling plaats. Het doel is om de stad te leren analyseren.

Bosecologie
Bij het onderdeel bosecologie wordt een inrichtingsplan gemaakt voor een bosgebied met doorwerking van de consequenties voor het beheer. Aan het eind van de reeks wordt een mondeling afgenomen a.d.h.v. een groepsopdracht en presentatie.

Bomen Effect Analyse + Offerte
De Bomen Effect Analyse is een opdracht waarin (bijna) alle vaktechnische kwaliteiten van een boomtechnisch adviseur tot uitdrukking komen. Het betreft een mix van:

·         interpretatie van de opdracht en het probleem
·         grondig veld- en bronnenonderzoek
·         analyseren van de verschillende vragen en gegevens
·         kort en bondig (zakelijk) rapporteren en adviseren
Voordat de BEA wordt opgesteld stel je een offerte op voor de opdrachtgever waarin je aanbiedt het werk uit te willen voeren.
De student schrijft een rapport en geeft een presentatie (0-10 (0,1 Int - 5,5 gesl).

Groepsproject
Op basis van de leerdoelen worden studenten ingedeeld in groepsprojecten die in deze minor worden uitgewerkt. Er moet een plan van aanpak worden opgesteld (en goedgekeurd) alvorens tot de uitvoering van het project kan worden overgegaan. Het projectresultaat wordt uiteindelijk getoetst met een projectpresentatie, een rapport en een individueel mondeling, waarbij het eindproduct als ingang dient.

Peerassessments, deelname aan opdrachten en een procesverslag maken onderdeel uit van de beoordeling (0-10 (0,1 Int - 5,5 gesl)

Literatuur

Stadsbomen Vademecum 2A: Groeiplaatsaspecten, Prooijen, G.J. van, 2006, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk.

Stadsbomen Vademecum 2B: Groei en aanplant, Prooijen, G.J. van, 2011, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk.

 

Rooster

Colleges 180 uur

Begeleidingen 70 uur

Kleine onderzoeken 35 uur

Opleidingsspecifieke opdracht 140 uur

Project uitvoeren 330 uur

Boomeffectanalyse uitvoeren 70 uur

Excursies 40 uur

Toetsen 45 uur