Kies op maat

Inloggen Menu

Mens & Natuur

Bij Mens & Natuur leer je de relatie tussen mensen en natuur te versterken. Jij gaat ervoor zorgen dat mensen van natuur genieten en dat hun gezondheid toeneemt. Je bedenkt  innovatieve natuuractiviteiten en maakt evidence based plannen voor inrichting van natuur in of buiten de stad.

Je luistert en kijkt nauwgezet naar verschillende doelgroepen: bijvoorbeeld jongeren, ouderen, mensen met obesitas of burn-out klachten. Je leert echt contact te maken. Op basis daarvan en op basis van alle theorieën die je zijn aangereikt, ontwerp je een natuuractiviteit voor kinderen. Later buig je je over het gebruik en de inrichting voor een natuurlijke, gezonde omgeving bij een zorginstelling, een school of in een woonwijk.

Je gaat begrijpen hoe verschillend mensen natuur beleven en ook wat je eigen natuurvisie is. Je bouwt een sterke basis van kennis, onderzoeks- en communicatievaardigheden op, die je in jouw werkveld inzet om ondernemende projecten op te zetten die mensen en natuur met elkaar verbinden.

Colleges gaan o.a. over: natuur- en milieueducatie, recreatie, natuurbeleving, groene pedagogiek, omgevingspsychologie, sociaal onderzoek, gezondheid en ziektebeelden, ontwerpen, projectmanagement, participatie.

Mens en Natuur geeft professionaliteit aan communicatie en recreatie in natuur.

Leerdoelen

Praktisch (gebieds)onderzoek doen, gericht op de relatie mens-natuur
• de student kan eenvoudig onderzoek naar de relatie tussen natuur en gezondheid interpreteren, opzetten en uitvoeren
• de student kan theorieën benoemen die verklaren waarom mensen de natuur mooi vinden
• de student kan de belevingswaarde van een gebied analyseren m.b.v. theorieën over gebruikswaarde, perceptiewaarde, narratieve waarde en verbindingswaarde.
• de student heeft kennis van klasmanagement en kan dit toepassen bij begeleiding
• de student heeft kennis van didactiek en didactische werkvormen en kan dit toepassen in het ontwerpen van een natuurbelevingsactiviteit
• de student heeft kennis van de psychosociale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en kan deze kennis toepassen in het ontwerpen van een natuurbelevingsactiviteit
• de student weet wat Natuur- en Milieu Educatie inhoudt en kan natuuractiviteit toetsen aan voorwaarden voor NME
• de student kan de definitie van gezondheid geven, deze inzetten bij het onderbouwen van nieuwe producten en diensten en hierbij het verschil tussen welzijn, gezondheid, curatieve en preventieve activiteiten benoemen.
• de student weet wat de wetenschappelijk bewezen effecten zijn van natuur op jeugd/kind n.a.v. recent onderzoek
• de student kan beleving van een gebied analyseren voor een specifieke recreatieve doelgroep of een doelgroep met kansen en beperkingen vanuit ziektebeeld.
• de student kan historische en recente ontwikkelingen op het gebied van groen en gezondheid benoemen
• de student kan aangeven wat stadslandbouw is en wat mogelijke effecten zijn op de relatie mens-natuur

Ontwerpen en opstellen van gebiedsplannen
• de student kan vraagstukken in een complexe context analyseren en terugkoppelen naar de opdrachtgever in een projectplan
• de student kan een plan voor participatieve aanpak van een vraagstuk opstellen
• de student kan relevant beleid en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het vraagstuk analyseren
• de student kan een vanuit de context relevante beoordelingssystematiek toepassen en randvoorwaarden en een programma van eisen opstellen.
• de student kan een ontwikkelingsvisie opstellen en vertalen naar ruimtelijke concepten
• de student kan de verschillende vormen van spel benoemen en deze vertalen in een ontwerp voor een speelbos/natuurlijke speelplek
• de student kan alternatieven afwegen, gebruikmakend van relevante criteria
• de student kan activiteiten ontwerpen voor natuureducatie en natuurbeleving, gericht op de belevingswereld van kinderen volgens aangereikte theorie
• de student kan een ontwerp voor een gezonde zorgomgeving creëren.
• de student kan reflecteren op het proces: wat is er in beweging gezet qua kennis, waarden en beleving

Ondernemen
• de student kan kansen zien om te ondernemen op het gebied van natuur en gezondheid en natuurbeleving
• de student kan de prijs bepalen van een zelf uitgevoerde natuuractiviteit
• de student kan adviezen financieel onderbouwen

Communiceren
• de student kan zelfstandig, gestructureerd rapporteren, zonder een aangeleverd format
• de student kan een persbericht samenstellen
• de student kan uitleggen wat waardencommunicatie inhoudt
• de student kan communicatietechnieken LSD en pacing en leading toepassen
• de student kan communiceren over kennis-waarden-beleving in de context van natuurbeleving
• de student kan waardenvrij vragen stellen
• de student kan de juiste visualisatietechniek kiezen, passend bij het vraagstuk en de doelgroep
• de student kan klant- en doelgericht adviseren en presenteren met ondersteuning van visuele middelen

Project en Procesmanagement
• de student kan effectief persoonlijk leiderschap inzetten binnen een projectcontext
• de student kan zelfstandig een PvA (onderzoek, planvorming of handeling) maken en uitvoeren voor een specifieke case/opdracht.

Zichzelf ontwikkelen
• de student kan reflectiestadia doorlopen middels geformuleerde reflectievragen met focus op werkveld en samenleving
• de student kan reflecteren op betekenisvolle ervaringen en verbindt deze aan persoonlijke doelen en vragen om bewust te worden van eigen belangstelling, talenten en ambitie
• de student kan betekenisvolle ervaringen benoemen, beschrijven, verklaren en eventueel acties formuleren.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

120 credits gehaald in eerder gevolgd HBO-onderwijs, intakegesprek en Erkenning Verworven Competenties.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Voor het intakegesprek neemt de student van buiten HVHL de volgende documenten mee:
• cijferlijst met vakken en behaalde resultaten
• een rapport/product dat illustratief is voor de studierichting en vaardigheden van de student
• een motivatiebrief waaruit persoonlijke motivatie blijkt en inzicht in de manier waarop de student kennis over natuurbeleving en natuur en gezondheid bij de eigen studierichting/het toekomstig beroep wil gaan toepassen

Toetsing

• Bij de Individuele opdracht toetsen we het ontwerpen en begeleiden van een natuuractiviteit, het schrijven van een persbericht en een essay; cijfer 0 -10 (0,1 Int - 5,5 gesl).
• Kennistoets Natuurbeleving: schriftelijke toets, open vragen; cijfer 0 -10 (0,1 Int - 5,5 gesl)
• Casustoets Natuurbeleving: schriftelijke toets, open vragen; cijfer 0 -10 (0,1 Int - 5,5 gesl)
• Kennistoets Gezondheid en Ontwerpen: schriftelijke toets, open vragen; cijfer 0 -10 (0,1 Int - 5,5 gesl)
• Casustoets Gezondheid en Ontwerpen: schriftelijke toets, open vragen; cijfer 0 -10 (0,1 Int - 5,5 gesl)
• Bij Reflectie op Mens en Natuur schrijf je een eindreflectie over de rapportage van de natuuractiviteit, de ontwerpopdracht, het documentatiearchief; cijfer 0 -10 (0,1 Int - 5,5 gesl).

De buitenlandse excursie gaat over deelname en verslaglegging.

Literatuur

Goorbergh, F. en Scheffers, J. (2011), Participatie@groeneruimte, uitgeverij Landwerk, Wageningen.

 

Louv, R. (2007), Het laatste kind in het bos; hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur, Jan van Arkel, Utrecht.

Hermans, M. (2006), De kleine schrijfgids; adviezen voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spelling, Coutinho, Bussum

En verdere literatuur die via de site van Mens en Natuur beschikbaar wordt gesteld.

Rooster

30 EC (=840 sbu). Deze zijn grofweg als volgt verdeeld:
• ontwerpen, begeleiden en rapporteren natuuractiviteit (180 uur)
• persbericht schrijven (20 uur)
• essay schrijven (60 uur)
• colleges, werkcolleges met opdrachten, excursies periode 1 (240 uur)
• ontwerpen natuur voor gezondheid voor externe opdrachtgever (200 uur)
• krantenknipsel archief over Mens en Natuur (20 uur)
• reflectie schrijven (20 uur)
• toetsen (100 uur)