Kies op maat

Login Menu

Mens & Natuur

 

Bij Mens & Natuur leer je de relatie tussen mensen en natuur te versterken. Jij gaat ervoor zorgen dat mensen van natuur genieten en dat hun gezondheid toeneemt. Je bedenkt  innovatieve natuuractiviteiten en maakt evidence based ideeën voor inrichting van natuur in of buiten de stad.

Je luistert en kijkt nauwgezet naar verschillende doelgroepen: bijvoorbeeld jongeren, ouderen, mensen met obesitas of burn-out klachten. Je leert echt contact te maken. Op basis daarvan en op basis van alle theorieën die je zijn aangereikt, ontwerp je een natuuractiviteit voor kinderen. Later buig je je je over het gebruik en de inrichting voor een natuurlijke, gezonde omgeving bij een zorginstelling, een school of in een woonwijk.

Je gaat begrijpen hoe verschillend mensen natuur beleven, en ook wat je eigen natuurvisie is! Je bouwt een sterke basis van kennis en onderzoeks- en communicatievaardigheden op, die je in jouw werkveld inzet om ondernemende projecten op te zetten die mensen en natuur met elkaar verbinden

Leerdoelen

Leerdoelen

Communiceren, sociaal functioneren, onderzoek doen, zichzelf ontwikkelen en gebiedsplannen maken staan centraal.

Deze competenties ontwikkel je in de context van het betrekken van mensen bij natuur en groene leefomgevingen.

Aanvullende informatie

Deze minor is voor studenten Bos en Natuurbeheer ook als Majorprogramma te volgen.

Aanvullende informatie

Deze minor is voor studenten Bos en Natuurbeheer ook als Majorprogramma te volgen.

Ingangseisen

Voor wie?

Studenten die hun passie voor natuur graag willen delen met anderen, zijn helemaal thuis bij de major/minor Mens & Natuur. Je wilt mensen met natuur - en natuur met mensen - verbinden. Je staat open voor andere zienswijzen van mensen op hun groene leefomgeving.

Het programma is bewust toegankelijk voor studenten van verscheidene achtergronden, waaronder Bos- en Natuurbeheer en Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein, en studies van andere instituten, zoals Planologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek en PABO. Hiermee bootsen we tijdens de module de (integrale) situatie van je latere werkveld na.

De inschrijvende student wordt geacht tenminste 120 credits te hebben behaald en een relevante achtergrond te hebben. Relevantie van de achtergrond wordt beoordeeld tijdens een intakegesprek.

Toetsing

We beoordelen het ontwerp van de natuuractiviteit middels een schriftelijk rapport. Het begeleiden van de natuuractiviteit wordt beoordeeld tijdens de uitvoering met de schoolklas. Het idee voor de inrichting van de natuurlijke omgeving bij een (gezondheids)instelling beoordelen we middels een schriftelijk rapport. Jouw verbetering in kennis en vaardigheden worden individueel getoetst in een kennistoets, casustoets. In een kritische reflecties toetsen we de manier waarop je met andere mensencommuniceert en wat jouw eigen visie op natuur is.

Literatuur

 

Aanbevolen/behandelde   literatuur, o.a.:

  • Goorbergh, F. en Scheffers, J., 2011, Participatie@groeneruimte, Landwerk,   Wageningen
  • Hermans, M (2006), De   kleine schrijfgids, adviezen voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spelling,   Coutinho, Bussum.
  • Hogeweg, R   (2004) Een   goed rapport; aanwijzingen voor de verzorging van rapporten, scripties en   verslagen, ThiemeMeulenhoff,   Utrecht/Zutphen.
  • Koedoot, M. en Wilschut, M. (2013) Natuur & Gezondheid, Lectoraat Geïntegreerd Natuur- en   Landschapsbeheer Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp.(wordt uitgereikt   tijdens college)
  • Louv, R   (2007), Het   laatste kind in het bos; hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de   natuur, Jan van Arkel, Utrecht.
  • Met daarnaast   publicaties en presentaties aangeboden via de portal van het Lerende Netwerk   Mens & Natuur:  https://portal2.wur.nl/sites/VHL_mens_en_natuur/default.aspx

Rooster

Het studieprogramma van de major/minor Mens & Natuur verbindt theorie met praktijk. Je krijgt colleges en opdrachten en je gaat meerdere keren op excursie.

Je krijgt colleges  over o.a. omgevingspsychologie; onderzoeken die de relaties tussen natuur en gezondheid verklaren; communicatie; projectvaardigheden en leiderschap; gebruikswaarden van groen en onderzoeksvaardigheden. 

In de eerste helft van het programma staat het ontwerpen van een natuurbeleving centraal. Je werkt in een kleine groep aan een activiteit om jonge schoolkinderen te betrekken bij natuur. Deze activiteit voer je, na een gedegen voorbereiding, echt uit. Daarbij let je op veiligheid, financiën en doelgroep-specifieke wensen. Bij het uitvoeren van deze opdracht wordt je ondersteund door o.a. de volgende colleges: ontwikkeling van kinderen; didactiek en pedagogiek; stadslandbouw; speelnatuur; natuur- en milieueducatie; ondernemen; en veiligheid. 

In de tweede helft van het programma staat participatief ontwerpen voor gezondheid & ontwikkeling centraal. Tijdens deze periode voer je in een groep een opdracht uit voor een professionele opdrachtgever. Je leert daarbij een bijzondere doelgroep van voor tot achter kennen  door goed contact te maken en te observeren. Daarnaast ga je op excursie om inspiratie op te doen in de praktijk en je bestudeert literatuur. Je nieuw opgedane inzichten vertaal je, middels een participatief ontwerpproces, in een praktisch plan dat op maat gesneden is voor jullie doelgroep. Je wordt hierbij ondersteund door colleges in o.a. gezondheid & welzijn; doelgroepen - waaronder ouderen en jongeren - en ziektebeelden; healing landscapes; wet, regelgeving en financiering in de zorg; ontwerpparticipatie en onderzoeksvaardigheden.