Kies op maat

Inloggen Menu

Stedelijke Beplanting

Concreet beplantingsproject
Binnen de minor wordt gewerkt aan een extern verworven project, waarin ontwerpen/advisering beplanting een centrale rol speelt. Denk hierbij aan vernieuwende adviezen voor beplanting in woonwijken, beplantingen bij bedrijven/instellingen, etc. Maar ook renovatie/reconstructie/revitalisering van beplantingen in parken en landgoederen.

Aan beplanting gerelateerd onderzoek
Meer of minder abstract onderzoek naar de “betekenis” of “functie” van groen in de stedelijke context. Ook kan onderzoek gedaan worden naar sortiment voor wat betreft de functionaliteit en/of toepassing.

Sortimentskennis
De bestaande plantenkennis wordt verdiept en uitgebreid. Aan de hand van een sortimentslijst wordt niet alleen de herkenning, maar juist de bredere kennis en de toepassing centraal gesteld.

Leerdoelen

De beroepstaak “Ontwerpen en Adviseren Beplantingen” staat centraal. De beroepstaak sluit aan bij de competentie Ontwerpen van het beroepenveld van de Tuin- en Landschapsarchitectuur. De competentie sluit af op niveau 3 van de opleiding T&L.

Kennis
• Gebruikelijk met uitbouw naar bijzonder sortiment
• Architectonische bouwstenen
• Rol van de ontwerper en beplantingsdeskundige
• Juridische en financiële mogelijkheden
• Bestuurlijke en maatschappelijke netwerken

Vaardigheden
• Probleemoplossend vermogen en besluitvaardigheid
• Visievorming (doelen en oplossingsrichting)
• Verbeelden/ontwerpen (grafisch, hand, computer, artistiek)
• Creatief/innovatief denken
• Opstellen van plannen voor nieuwe aanleg, reconstructie, renovatie

Oordeelsvorming
• Doelgroep inschatten
• Belangenafweging
• Inschatten maatschappelijke relevantie
• Doelgericht werken

Communicatie
• Sociaal-communicatieve omgang met opdrachtgevers en derden (opstellen communicatieplan)
• Corresponderen
• Planpresentatie (rapporteren en presenteren)
• Artikel/rapport schrijven
• Adviseren
• Argumenteren

Attitude
• Luisteren
• Inlevingsvermogen
• Overtuigingskracht
• Klantgerichtheid
• Proactie

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019).

Ingangseisen

Bij studenten met een andere vooropleiding dan Tuin- en Landschapsinrichting, wordt altijd middels een intakegesprek bepaald of hij/zij (deels) kan instromen in de minor Stedelijke beplanting.

Toetsing

40 % Project, periode 1 = cijfer per studentengroep 1-10
40 % Onderzoek, periode 2 = cijfer per studentenduo 1-10
20% Sortimentskennis, periode 1 & 2 = cijfer individueel 1-10

Beoordelingsschaal Minor: Cijfer 1-10

Literatuur

Stadsbomenvademecum 4, IPC Groene Ruimte
Dictaat Loofhoutgewassen
Dictaat Kruidachtige gewassen
Catalogi Kwekerijen

Rooster

Interviews, overleg- en presentatiebijeenkomsten.
Gebiedsexcursies, referentie excursies.
Werken in ateliers in groepen of individueel (groepsgrootte varieert) onder wekelijkse begeleiding van competente docenten.
Gastcolleges door ter zake deskundigen.
Werkruimte, computers, actuele computerprogramma’s en printvoorzieningen staan ter beschikking.