Kies op maat

Inloggen Menu

Rentmeesterij

Tijdens de module worden in groepsverband drie praktijkopdrachten uitgevoerd; één in de rol van adviseur, één in de rol van taxateur en als laatste één in de rol van rentmeester. Hiervoor is specifieke kennis nodig die in collegevorm wordt gegeven. Er worden instructiecolleges gegeven, er zijn hoorcolleges recht, bedrijfseconomie, bouwkunde, taxatieleer en gebiedsontwikkeling. Via gastcolleges (bedrijfsleven/overheden) krijg je een brede kennismaking met het werk als rentmeester. Je krijgt trainingen in adviseren, onderhandelen en netwerken. Excursies zijn aanvullingen op de theorie die behandeld wordt.

Leerdoelen

Project- en procesmanagement
• de student kan een specifiek plan, volgens de basisprincipes van projectmatig en methodisch werken aanpakken
• de student kan zelfstandig een PvA (onderzoek, planvorming of handeling) maken en uitvoeren voor een specifieke case/opdracht
• de student kan zelfstandig een risicoanalyse maken bij de uitvoering van een project en mogelijke oplossingen aandragen
• de student kan relevante actoren en hun belangen in het proces betrekken
• de student kan een probleem vanuit verschillende belangengroepen/stakeholders analyseren
• de student kan strategisch handelen en afwegingen maken ten aanzien van stakeholders en hun belangen om tot gedragen plan te komen
• de student kan vragen naar en zich verplaatsen in standpunten en belangen van anderen binnen een projectcontext
• de student kan anticiperen op standpunten van anderen en hiernaar handelen binnen een projectcontext
• de student kan ethische dilemma’s inzien en respecteren

Praktisch (gebieds)onderzoek doen: adviesrapport, taxatierapport en rentmeesterrapport
• de student kan een samenhangend onderzoeksvoorstel schrijven, dat een duidelijke relatie heeft met de context van het onderzoek
• de student kan een omvattende contextanalyse uitvoeren
• de student kan zelfstandig een onderzoeksmethode selecteren en onderbouwen waarom deze methode leidt tot een valide en betrouwbaar onderzoek
• de student kan onderzoeksmethoden en resultaten beoordelen op betrouwbaarheid en verbeteringen aangeven
• de student kan gegevens t.b.v. advies, taxatie en rentmeesterrapport inwinnen, verwerken en beoordelen
• de student kan een goed en compleet onderbouwd taxatierapport, met een onteigeningsberekening, opstellen
• de student kan een analyse van ontwikkelingen en wet- en regelgeving in het landelijk gebied opstellen
• de student heeft inzicht in regie landelijk gebied en interactie tussen overheden, eigenaren en belangengroepen

Ondernemen: rentmeesterrapport
• de student kan juridische en financiële haalbaarheid van een advies inschatten
• de student heeft inzicht in financieel rendement en op welke onderdelen gestuurd kan worden in een vraag vanuit de praktijk van een rentmeester
• de student kan risico’s benoemen en beoordelen voor een vraag vanuit de praktijk van een rentmeester
• de student kan mogelijkheden voor economische dragers bedenken en uitwerken voor een praktijksituatie
• de student heeft kennis van privaatrecht en bestuursrecht m.b.t. rentmeesterij
• de student heeft kennis van kostenberekening, financiering en bepaling van winst en vermogen
• de student kan een analyse opstellen van ontwikkelingen en wet- en regelgeving in het landelijk gebied gekoppeld aan een advies voor een ondernemer in het landelijk gebied

Communiceren: adviesrapport, rentmeesterrapport, reflectierapport
• de student kan een taxatie- en rentmeesterrapport mondeling verdedigen, toelichten en een eigen mening en interpretatie geven, waarbij duidelijk is dat de student de geleerde theorie weet toe te passen
• de student kan schriftelijk adviseren en gebruik maken van de juiste vaktermen
• de student kan een bezwaarschrift/zienswijze opstellen n.a.v. een ontwikkeling in de wet- en regelgeving van het landelijk gebied, die gevolgen heeft voor een agrarisch bedrijf
• de student kan onderhandelingstechnieken inzetten in een niet complexe onderhandelingssituatie

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

120 credits gehaald in eerder gevolgd HBO-onderwijs, intakegesprek en Erkenning Verworven Competenties.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Voor het intakegesprek dient een Curriculum Vitae en een overzicht van de behaalde resultaten via de mail toegestuurd te zijn.

Toetsing

• Toets 1: Vaardigheidstoets adviseren: bestaat uit een schriftelijke toets waarin een advies wordt geschreven op basis van de opdracht adviseur; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)
• Toets 2: Integrale kennistoets rentmeesterij: bestaat uit een computertoets met meerkeuzevragen (recht, bedrijfseconomie en gebiedsontwikkeling); cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)
• Toets 3: Groepsopdracht adviseur: bestaat uit een groepsrapport; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)
• Toets 4: Competentiemeting rentmeesterij: bestaat uit een individueel mondeling criterium gericht interview op basis van het groepsrapport taxateur en rentmeester; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)
• Toets 5: Reflectieverslag Simlandscape: bestaat uit een individueel reflectieverslag n.a.v. een gebiedssimulatie; O/V
• Toets 6: Vaardigheidstoets onderhandelen: bestaat uit een mondelinge toets op basis van een onderhandelingscasus; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)

Literatuur

Arnhem, P.C. van, Berkhout T.M. en G.G.M. ten Have, 2013. Taxatieleer vastgoed 1, 6e druk.

Roest, O.A.P. van der, 2017. Basisboek recht, 15e druk.

Kluwer, 2018. Collegebundel 2018-2019 wetteksten.

Heezen, A.W.W., 2016. Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties, 6e druk.

Rooster

• Hoorcolleges recht, bouwkunde, taxatieleer, gebiedsontwikkeling, bedrijfseconomie en werkveld: 120 uur
• Werkcolleges, excursies en trainingen: 80 uur
• Groepsopdracht adviseur: 60 uur
• Groepsopdracht taxateur: 100 uur
• Groepsopdracht rentmeester: 200 uur
• Gebiedssimulatie simlandscape: 40 uur
• Zelfstudie: 240 uur
30 credits = 840 studiebelastingsuren