Kies op maat

Inloggen Menu

Rentmeesterij

Een rentmeester is hier iemand die bijvoorbeeld landgoederen beheert. Naast beheer, horen daar ook advies, taxatie en bemiddeling bij. Bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling, bestemmingswijzigingen en andere grondzaken. Het is verantwoordelijk en veelzijdig werk. Als rentmeester zit je vaak in een sleutelpositie tussen eigenaars en gebruikers van een gebied.

In deze minor leer je wat dit rentmeesterschap inhoudt. Je krijgt de kennis aangereikt die nodig is om de functie vorm te geven; het adviseren, onderhandelen en netwerken daarin. Je krijgt ook een beeld van de verschillende actoren in het landelijk gebied en ontwikkelt al een toekomstig netwerk.

Je voert in de minor in groepsverband drie praktijkopdrachten uit: één in de rol van adviseur, één in de rol van taxateur en als laatste één in de rol van rentmeester. De benodigde kennis krijg je in colleges over recht, bedrijfseconomie, bouwkunde, taxatieleer en gebiedsontwikkeling. Er staan ook gastcolleges en excursies op het programma, bijvoorbeeld naar de rechtbank waar grondzaken worden behandeld. 

Meerwaarde:

Studenten leren over het veelzijdige werk als rentmeester. Wat houdt het in en welke kennis heb je nodig? De minor geeft inzicht in de sleutelpositie die de rentmeester kan vervullen en vaardigheden als adviseren en onderhandelen die dan van belang zijn.

Leerdoelen

Project- en procesmanagement: adviesrapport, taxatierapport, rentmeesterrapport en reflectieverslag

1.De student kan een specifiek plan, volgens de basisprincipes van projectmatig en methodisch werken aanpakken.

2.De student kan zelfstandig een PvA (onderzoek, planvorming of handeling) maken en uitvoeren voor een specifieke casus/opdracht.

3.De student kan zelfstandig een risico-analyse maken bij de uitvoering van een project en mogelijke oplossingen aandragen

4.De student kan relevante actoren en hun belangen in het proces betrekken.

5.De student kan een probleem vanuit verschillende belangengroepen/stakeholders analyseren.

6.De student kan strategisch handelen en afwegingen maken t.a.v. stakeholders en hun belangen om tot een gedragen plan te komen.

7.De student kan vragen naar en zich verplaatsen in standpunten en belangen van anderen binnen een projectcontext.

8.De student kan anticiperen op standpunten van anderen en hiernaar handelen binnen een projectcontext.

9.De student kan ethische dilemma’s inzien en respecteren. 

Praktisch (gebieds)onderzoek doen: adviesrapport, taxatierapport en rentmeesterrapport

10.De student kan een samenhangend onderzoeksvoorstel schrijven met een duidelijke relatie met de context van het onderzoek.

11.De student kan een omvattende context analyse uitvoeren.

12.De student kan zelfstandig een onderzoeksmethode selecteren en onderbouwen waarom deze methode leidt tot een valide en betrouwbaar onderzoek.

13.De student kan onderzoeksmethoden en resultaten beoordelen op betrouwbaarheid en verbeteringen aangeven.

14.De student kan gegevens t.b.v. advies-, taxatie- en rentmeesterrapport inwinnen, verwerken en beoordelen.

15.De student kan bouwkundige aspecten herkennen, benoemen die van invloed zijn op de waardebepaling van vastgoed.

16.De student kan globaal kwantificeren welke invloed bouwkundige aspecten hebben op de waardebepaling van vastgoed.

17.De student kan een goed en compleet onderbouwd taxatierapport, met een onteigeningsberekening, opstellen.

18.De student kan een analyse van ontwikkelingen en wet- en regelgeving in het landelijk gebied opstellen.

19.De student heeft inzicht in de regie landelijk gebied en interactie tussen overheden, eigenaren en belangengroepen.

Ondernemen: rentmeesterrapport

20.De student kan juridische en financiële haalbaarheid van een advies inschatten.

21.De student heeft inzicht in financieel rendement en op welke onderdelen gestuurd kan worden in een vraag vanuit de praktijk van een rentmeester.

22.De student kan risico’s benoemen en beoordelen voor een vraag vanuit de praktijk van een rentmeester.

23.De student kan mogelijkheden voor economische dragers bedenken en uitwerken voor een praktijksituatie.

24.De student heeft kennis van privaatrecht en bestuursrecht m.b.t. rentmeesterij.

25.De student heeft kennis van kostenberekening, financiering en bepaling van winst en vermogen.

26.De student kan een analyse opstellen van ontwikkelingen en wet en regelgeving in het landelijk gebied gekoppeld aan een advies door een ondernemer in het landelijk gebied.

Communiceren: adviesrapport, taxatierapport rentmeesterrapport, reflectierapport

27.De student kan een taxatie- en rentmeesterrapport mondeling verdedigen, toelichten en een eigen mening en interpretatie geven, waarbij duidelijk is dat de student de geleerde theorie weet tot te passen.

28.De student kan schriftelijk adviseren en gebruik maken van de juiste vaktermen.

29.De student kan een bezwaarschrift/zienswijze opstellen n.a.v. een ontwikkeling in de wet- en regelgeving van het landelijk gebied die gevolgen heeft voor een agrarisch bedrijf.

30.De student kan zich op een onderhandeling voorbereiden

31.De student kent verschillende onderhandelingsstijlen en onderhandelingstechnieken

32.De student kan aangeven welke stijl het beste bij de situatie en bij hem/haar past

33.De student kan onderhandelingstechnieken inzetten in een niet complexe (gesimuleerde?) onderhandelingssituatie

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen:

Ruim 20 uur in periode 3. In periode 4 minder omdat dat gewerkt wordt aan een praktijkopdracht.

Ingangseisen

Buiten de opleiding Bos en Natuurbeheer:

120 credits gehaald in eerder gevolgd HBO-onderwijs;

Intakegesprek en Erkenning Verworven Competenties.

Documenten aanleveren voor ingangseisen:

Voor het intakegesprek dient een Curriculum Vitae en een overzicht van de behaalde resultaten via de mail toegestuurd te zijn.

Toetsing

• Toets 1: Vaardigheidstoets adviseren: bestaat uit een schriftelijke toets waarin een advies wordt geschreven op basis van de opdracht adviseur; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)
• Toets 2: Integrale kennistoets rentmeesterij: bestaat uit een computertoets met meerkeuzevragen (recht, bedrijfseconomie en gebiedsontwikkeling); cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)
• Toets 3: Groepsopdracht adviseur: bestaat uit een groepsrapport; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)
• Toets 4: Competentiemeting rentmeesterij: bestaat uit een individueel mondeling criterium gericht interview op basis van het groepsrapport taxateur en rentmeester; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)
• Toets 5: Reflectieverslag Simlandscape: bestaat uit een individueel reflectieverslag n.a.v. een gebiedssimulatie; O/V
• Toets 6: Vaardigheidstoets onderhandelen: bestaat uit een mondelinge toets op basis van een onderhandelingscasus; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)

Literatuur

- Collegebundel wetteksten privaatrecht – publiekrecht laatste editie

- Taxatieleer vastgoed 1, P.C. van Arnhem, T.M. Berkhout en G.G.M. ten Have

- Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties, A.W.W. Heezen

- Basisboek recht, O.A.P. van der Roest. Laatste editie

Rooster

• Hoorcolleges recht, bouwkunde, taxatieleer, gebiedsontwikkeling, bedrijfseconomie en werkveld: 120 uur
• Werkcolleges, excursies en trainingen: 80 uur
• Groepsopdracht adviseur: 60 uur
• Groepsopdracht taxateur: 100 uur
• Groepsopdracht rentmeester: 200 uur
• Gebiedssimulatie simlandscape: 40 uur
• Zelfstudie: 240 uur
30 credits = 840 studiebelastingsuren