Kies op maat

Inloggen Menu

Rentmeesterij

Wil jij graag een rol spelen in actuele thema’s zoals kringlooplandbouw, energietransities, stikstofmaatregelen of klimaatregelingen? Dan is de minor Rentmeesterij een goede keus voor jou.

Als rentmeester heb je een verantwoordelijke en veelzijdige baan. Je beheert bijvoorbeeld landgoederen waarin je te maken kunt krijgen met gebiedsontwikkelingen, bestemmingswijzingen of andere grondzaken. In dit geval adviseert, taxeert en bemiddelt de rentmeester en zit hij vaak in de sleutelpositie tussen eigenaars en gebruikers van een gebied.

In deze minor leer je de fijne kneepjes van het rentmeesterschap. We reiken je kennis aan die je nodig hebt om te adviseren, te onderhandelen en te netwerken. Ook schetsen we een beeld van de verschillende actoren in het landelijk gebied en bouw je al aan een toekomstig netwerk.

Tijdens de minor voer je in groepsverband drie praktijkopdrachten uit waarbij je in de rol stapt van adviseur, taxateur en als laatste die van rentmeester. De benodigde kennis over recht, bedrijfseconomie, bouwkunde, taxatieleer en gebiedsontwikkeling krijg je in colleges. Ook staan er gastcolleges op het programma en bezoek je tijdens een excursie een landgoed waar alle behandelde theorie samenkomt.

Meerwaarde:
Studenten leren over het veelzijdige werk als rentmeester. Wat houdt het in en welke kennis heb je nodig? De minor geeft inzicht in de sleutelpositie die de rentmeester kan vervullen en vaardigheden als adviseren en onderhandelen die dan van belang zijn.

Leerdoelen

Project- en procesmanagement: adviesrapport, taxatierapport, rentmeesterrapport en reflectieverslag
1.De student kan een specifiek plan, volgens de basisprincipes van projectmatig en methodisch werken aanpakken.

2.De student kan zelfstandig een PvA (onderzoek, planvorming of handeling) maken en uitvoeren voor een specifieke casus/opdracht.

3.De student kan zelfstandig een risico-analyse maken bij de uitvoering van een project en mogelijke oplossingen aandragen

4.De student kan relevante actoren en hun belangen in het proces betrekken.

5.De student kan een probleem vanuit verschillende belangengroepen/stakeholders analyseren.

6.De student kan strategisch handelen en afwegingen maken t.a.v. stakeholders en hun belangen om tot een gedragen plan te komen.

7.De student kan vragen naar en zich verplaatsen in standpunten en belangen van anderen binnen een projectcontext.

8.De student kan anticiperen op standpunten van anderen en hiernaar handelen binnen een projectcontext.

9.De student kan ethische dilemma’s inzien en respecteren.

Praktisch (gebieds) onderzoek doen: adviesrapport, taxatierapport en rentmeesterrapport
10.De student kan een samenhangend onderzoeksvoorstel schrijven met een duidelijke relatie met de context van het onderzoek.

11.De student kan een omvattende context analyse uitvoeren.

12.De student kan zelfstandig een onderzoeksmethode selecteren en onderbouwen waarom  deze methode leidt tot een valide en betrouwbaar onderzoek.

13.De student kan onderzoeksmethoden en resultaten beoordelen op betrouwbaarheid en verbeteringen aangeven.

14.De student kan gegevens t.b.v. advies-, taxatie- en rentmeesterrapport inwinnen, verwerken en beoordelen.

15.De student kan bouwkundige aspecten herkennen, benoemen die van invloed zijn op de waardebepaling van vastgoed.

16.De student kan een goed en compleet onderbouwd taxatierapport, met een onteigeningsberekening, opstellen.

17.De student kan een analyse van ontwikkelingen en wet- en regelgeving in het landelijk gebied opstellen.

18.De student heeft inzicht in de regie landelijk gebied en interactie tussen overheden, eigenaren en belangengroepen.

Ondernemen: rentmeesterrapport
19.De student kan juridische en financiële haalbaarheid van een advies inschatten.

20.De student heeft inzicht in financieel rendement en op welke onderdelen gestuurd kan worden in een vraag vanuit de praktijk van een rentmeester.

21.De student kan risico’s benoemen en beoordelen voor een vraag vanuit de praktijk van een rentmeester.

22.De student kan mogelijkheden voor economische dragers bedenken en uitwerken voor een praktijksituatie.

23.De student heeft kennis van privaatrecht en bestuursrecht m.b.t. rentmeesterij.

24.De student heeft kennis van kostenberekening, financiering en bepaling van winst en vermogen.

25.De student kan een analyse opstellen van ontwikkelingen en wet en regelgeving in het landelijk gebied gekoppeld aan een advies door een ondernemer in het landelijk gebied.

Communiceren: adviesrapport, taxatierapport rentmeesterrapport, reflectierapport
26.De student kan een taxatie- en rentmeesterrapport mondeling verdedigen, toelichten en een eigen mening en interpretatie geven, waarbij duidelijk is dat de student de geleerde theorie weet tot te passen.

27.De student kan schriftelijk adviseren en gebruik maken van de juiste vaktermen.

28.De student kan een bezwaarschrift/zienswijze opstellen n.a.v. een ontwikkeling in de wet- en regelgeving van het landelijk gebied die gevolgen heeft voor een agrarisch bedrijf.

29.De student kan zich op een onderhandeling voorbereiden

30.De student kent verschillende onderhandelingsstijlen en onderhandelingstechnieken

31.De student kan aangeven welke stijl het beste bij de situatie en bij hem/haar past

32.De student kan onderhandelingstechnieken inzetten in een niet complexe  ( gesimuleerde??) onderhandelingssituatie

Ingangseisen

Buiten de opleiding Bos en Natuurbeheer: 120 credits gehaald in eerder gevolgd HBO-onderwijs; Intakegesprek en Erkenning Verworven Competenties.

Documenten aanleveren voor ingangseisen:
Voor het intakegesprek dient een Curriculum Vitae en een overzicht van de behaalde resultaten via de mail toegestuurd te zijn.

Literatuur

Collegebundel wetteksten privaatrecht – publiekrecht laatste editie

Taxatieleer vastgoed 1, P.C. van Arnhem, T.M. Berkhout en G.G.M. ten Have

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties, A.W.W. Heezen

Basisboek recht, O.A.P. van der Roest. Laatste editie

Rooster

Hoorcolleges recht, bouwkunde, taxatieleer, gebiedsontwikkeling, bedrijfseconomie en werkveld: 120 uur

Werkcolleges, excursies en trainingen: 80 uur

Groepsopdracht adviseur: 60 uur

Groepsopdracht taxateur: 100 uur

Groepsopdracht rentmeester: 200 uur

Gebiedssimulatie simlandscape: 40 uur

Zelfstudie: 240 uur

30 credits = 840 studiebelastingsuren

Toetsing

Vaardigheidstoets adviseren: bestaat uit een schriftelijke toets waarin een advies wordt geschreven op basis van de opdracht adviseur; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)

Integrale kennistoets rentmeesterij: bestaat uit een computertoets met meerkeuzevragen (taxatieleer, recht, bouwkunde, bedrijfseconomie en gebiedsontwikkeling); cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)

Groepsopdracht adviseur: bestaat uit een groepspresentatie; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)

Competentiemeting rentmeesterij: bestaat uit een individueel mondeling criterium gericht interview op basis van het groepsrapport taxateur en rentmeester; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)

Reflectieverslag Simlandscape: bestaat uit een individueel reflectieverslag n.a.v. een gebiedssimulatie; O/V

Vaardigheidstoets onderhandelen: bestaat uit een mondelinge toets op basis van een onderhandelingscasus; cijfer: 0-10 (0,1 Int – 5,5 gesl)

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen:
Ruim 20 uur in periode 3. In periode 4 minder omdat dat gewerkt wordt aan een praktijkopdracht.