Kies op maat

Login Menu

Rentmeesterij

Bij de minor Rentmeesterij ervaar je het brede werkterrein van de rentmeester en leer je diverse vakgebieden bij elkaar te brengen in het adviseren van opdrachtgevers. 

De rentmeester kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als taxateur van onroerend goed, als adviseur voor de uitvoering van ruimtelijke plannen van de overheid of een particulier of als beherend rentmeester van een (natuur)gebied. Deze verschillende rollen maken het werk van de vastgoeddeskundige niet eenvoudig maar wel zeer interessant.

Tijdens de specialisatie komt de veelzijdigheid van het werk als rentmeester, de sleutelpositie die vervuld kan worden in projecten en komen basiskennis van economie, recht, taxatieleer, bouwkunde, gebiedsontwikkeling en vaardigheden als adviseren en onderhandelen aan bod.

Leerdoelen

Praktisch (gebieds) onderzoek doen: adviesrapport, taxatierapport en rentmeesterrapport 

 1. Opstellen van een analyse van ontwikkelingen en wet- en regelgeving in het landelijk gebied
 2. Opstellen plan van aanpak t.b.v. duidelijke opdrachtformulering
 3. Inwinnen, verwerken en beoordelen van gegevens t.b.v. advies, taxatie en rentmeesterrapport.
 4. Opstellen van een goed en compleet onderbouwd taxatierapport, met een onteigeningsberekening.
 5. Mondeling verdedigen van taxatie- en rentmeesterrapport, toelichten en een eigen mening en interpretatie geven, waarbij duidelijk is dat je de geleerde theorie weet toe te passen;
 6. Inzicht in regie landelijk gebied en interactie tussen overheden, eigenaren en belangengroepen

 Ondernemen: rentmeesterrapport

 1. Inzicht krijgen in financieel rendement en op welke onderdelen gestuurd kan worden.
 2. Risico’s benoemen en kunnen beoordelen.
 3. Uitvoeren van een SWOT-analyse.
 4. Bedenken en uitwerken van mogelijkheden voor economische dragers
 5. Inschatten van haalbaarheid.
 6. Kennis van privaatrecht en bestuursrecht m.b.t. rentmeesterij 

Communiceren: adviesrapport, rentmeesterrapport, reflectierapport

 1. Schriftelijk adviseren en gebruik maken van de juiste vaktermen
 2. Opstellen van een bezwaarschrift/zienswijze n.a.v. een ontwikkeling in de wet- en regelgeving van het landelijk gebied die gevolgen heeft voor een agrarisch bedrijf;
 3. Onderhandelingstechnieken inzetten in een niet complexe onderhandelingssituatie

Aanvullende informatie

Deze minor is voor studenten Bos en Natuurbeheer ook als specialisatie Rentmeesterij te volgen binnen de major Bos en Natuurbeheer.

Ingangseisen

Het programma is bewust toegankelijk voor studenten met verscheidene achtergronden, waaronder Bos en Natuurbeheer, Land en Watermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein, en studies van andere hogescholen. Hiermee bootsen we tijdens de module de (integrale) situatie van je latere werkveld na.

De inschrijvende student wordt geacht tenminste 120 credits te hebben behaald op HBO-niveau en een relevante achtergrond te hebben. Relevantie van de achtergrond wordt beoordeeld tijdens een intakegesprek.

Daarnaast dient de student een afgerond havodiploma NG, NT, EM of CM met WisA of WisB te hebben, een vwo diploma NG, NT, EM, of CM óf je dient een afgerond MBO4 diploma te hebben.

Toetsing

De toetsing is als volgt opgebouwd:

1 Vaardigheidstoets adviseren, bestaat uit een schriftelijke toets waarin een advies wordt geschreven op basis van de opdracht adviseur

2 Integrale kennistoets rentmeesterij, bestaat uit een computertoets met meerkeuzevragen (taxatieleer, recht, bouwkunde, bedrijfseconomie en gebiedsontwikkeling)

3 Groepsopdracht adviseur, bestaat uit een groepsrapport

4 Competentiemeting rentmeesterij, bestaat uit een individueel mondeling criterium gericht interview op basis van het groepsrapport taxateur en rentmeester

5 Reflectieverslag Simlandscape, bestaat uit een individueel reflectieverslag n.a.v. een gebiedssimulatie.

6 Vaardigheidstoets onderhandelen, bestaat uit een mondelinge toets op basis van een onderhandelingscasus.

Literatuur

Kousemaker, F.J.M. de (2007), Praktijkaspecten Vastgoed, Wolters-Noordhoff, Groningen

Bone, A.H.L.G. (2010), Basisboek Bouwkunde, ThiemeMeulenhoff, Utrecht

Roest, O.A.P. van der (2015), Basisboek Recht 14e druk, Noordhoff Uitgevers, Groningen.

Slot, R en Minnaar H. (2007). Elementaire bedrijfseconomie, Stenfert Kroese, Groningen

Rooster

Het studieprogramma van de minor Rentmeesterij verbindt theorie met de praktijk. Je krijgt colleges en opdrachten en gaat meerdere keren op excursie. Je krijgt colleges recht, taxatieleer, bedrijfseconomie, bouwkunde en gebiedsontwikkeling. Elke week wordt via een gastcollege de praktijk en de breedte van het werkveld behandeld. Vaardigheden komen aan bod bij verschillende trainingen.

In de eerste helft staat het schriftelijk adviseren en taxeren centraal, in de tweede helft het werken aan een grote integrale rentmeesteropdracht met een externe opdrachtgever uit de praktijk.