Kies op maat

Inloggen Menu

Dieren in de Zorg

Dieren worden steeds vaker ingezet voor mensen met hulpvragen. Ze kunnen dan het gemis aan sociale steun compenseren, een gevoel van eigenwaarde bevorderen of mensen helpen om gevoelens van angst en eenzaamheid te overwinnen. Je kunt denken aan hulphonden, therapiepaarden of dieren op een zorgboerderij; dieren die worden ingezet bij allerlei soorten hulpvragen.

In deze minor leer je welke mogelijkheden er zijn voor dieren in de zorg, welke richtlijnen daarbij gehanteerd (moeten) worden en hoe de inzet van dieren gemonitord kan worden. Daarvoor is niet alleen kennis nodig van die dieren, maar ook van de noden van hulpvragende mensen en beleid en onderzoek op dit gebied. Wat zijn de effecten van de inzet van dieren voor hulpvragen? Ook de vaardigheden die je nodig hebt als begeleider, trainer, adviseur en (assistent)onderzoeker komen aan bod. En de internationale ontwikkelingen op het gebied van dieren in de zorg.

Op het programma van de minor staan bijvoorbeeld gastcolleges. Het gaat verder over thema’s zoals animal support, animal assisted education (AAE), animal assisted activities (AAA) en animal assisted therapy (AAT). De lesstof, practica en opdrachten zijn gekoppeld aan deze thema’s.

Er is in de minor een focus op dierenwelzijn, mens-dierrelaties en mens-, dier- en zorgethiek. We willen bijdragen aan de duurzame inzet van dieren in de zorg- en welzijnssector. Zowel vanuit het perspectief van dierenwelzijn als vanuit mens-dierrelaties.

Meerwaarde:

Studenten worden voorbereid op werken met dieren in de zorg. Er is specifiek aandacht (en coaching) voor hun persoonlijke ontwikkeling tot professional in de multidisciplinaire omgeving van dier, mens en zorg.

 

Leerdoelen

De student leert kennis en vaardigheden over dieren en mensen in te zetten ten behoeve van mensen met een zorgbehoefte, waarbij welzijn van mens en dier gewaarborgd zijn.

Kennisdoelen – De student heeft kennis van:

• de normale ontwikkeling van mensen en de afwijkingen die daarin optreden;
• psychiatrische ziektebeelden;
• normaal gedrag en gezondheid van dieren en de afwijkingen, die daarin optreden in relatie tot hun inzet in de zorg- en welzijnssector;
• toepassingsmogelijkheden van dieren in de zorg- en welzijnssector;
• wet- en regelgeving m.b.t. (dieren in de) zorg- en welzijnssector in Nederland;
• praktijkgerichte onderzoeksmethodieken die inzetbaar zijn in het werkgebied van dieren in de zorg- en welzijnssector.

Vaardighedendoelen – de student kan:

• dieren selecteren t.b.v. de inzet in de zorg- en welzijnssector;
• dieren voorbereiden op en begeleiden bij de inzet in de zorg- en welzijnssector;
• mensen begeleiden tijdens het omgaan met dieren in de zorg;
• beleid formuleren m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
• adviseren over onderwerpen m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
• toegepast onderzoek uitvoeren.

Ingangseisen

Met Major Dier en Bedrijf vergelijkbare voorkennis/vaardigheden elders verworven, te bepalen door de minorco in een toelatingsgesprek. Denk hierbij met name aan dierkennis en –vaardigheden en de onderwerpen bedrijfseconomie en kwaliteitszorg op HBO-niveau.

Documenten aanleveren voor ingangseisen zonder de major Dier en Bedrijf (opleiding Diermanagement):
• overzicht vakken vooropleiding
• motivatiebrief
• CV

Toetsing

Tentamen Mens cijfer, weging 7, slagingsnorm 5,5
Tentamen Dier cijfer, weging 7, slagingsnorm 5,5
Leertaak 1 O/V, weging 5, slagingsnorm V
Leertaak 2 cijfer, weging 8, slagingsnorm 5,5
Reflectie O/V, weging 3, slaginsnorm V
Tentamen psychologie – individueel, schriftelijk
Tentamen dier en toepassing – individueel, schriftelijk
Leertaak 1 – groep, schriftelijk
Leertaak 2 – individueel, schriftelijk en mondeling
Reflectie – individueel, schriftelijk

Literatuur

Fine, A. H. (Ed.). (2015). Handbook on animal-assisted therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions. Academic Press. 50,55

Ophorst & Ruis (red.) (2014). Handboek Dieren in de Zorg. Ede: Ontwikkelcentrum, 41,10

Alblas, G. (2015). Inleiding in de psychologie. Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001848101, € 42,00

Rooster

Totaal aantal uren: 840 uur

hoorcolleges  160 uur
werkcolleges  240 uur
practica  40 uur
bedrijfsbezoeken  30 uur
zelfstudie  370 uur