Kies op maat

Login Menu

Dieren in de Zorg

Het werkveld van Dieren in de Zorg is zeer divers, van hulphond tot therapiepaard tot de dieren op een zorgboerderij; steeds meer dieren en diersoorten worden ingezet ten behoeve van mensen met steeds uiteenlopendere hulpvragen.

In deze verdiepende minor leert de student welke mogelijkheden er zijn voor dieren in de zorg, welke richtlijnen daarbij gehanteerd (moeten) worden en hoe de inzet gemonitord kan worden. Om hier een professioneel niveau in te bereiken is gedegen kennis van mens, dier, beleid en onderzoek noodzakelijk. Hierbij wordt ook gekeken naar de internationale ontwikkeling van het werkveld. Verder zullen in deze minor de vaardigheden aan bod komen, die de student inzetbaar maken als begeleider, trainer, adviseur en (assistent)onderzoeker. Streven is een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van dieren in de zorg- en welzijnssector, zowel vanuit het perspectief van dierenwelzijn als vanuit de mens-dierrelaties.

De minor start met een introductieweek met o.a. gastcolleges en excursies voor een overzicht van de sector. Vervolgens worden achtereenvolgens de thema’s animal support, animal assisted education (AAE), animal assisted activities (AAA) en animal assisted therapy (AAT) aangeboden. De lesstof, practica en opdrachten worden gekoppeld aan deze thema’s.

Specifieke aandacht bestaat in de minor voor de persoonlijke ontwikkeling van de student tot professional in een multi-disciplinaire omgeving d.m.v. coaching.

Leerdoelen

De student leert kennis en vaardigheden over dieren en mensen in te zetten ten behoeve van mensen met een zorgbehoefte, waarbij welzijn van mens en dier gewaarborgd zijn.

Kennisdoelen – De student heeft kennis van:

 • gedrag van dieren;
 • gedrag van mensen;
 • de normale ontwikkeling van mensen en de afwijkingen, die daarin optreden;
 • psychiatrische ziektebeelden;
 • normaal gedrag en gezondheid van dieren en de afwijkingen, die daarin optreden in relatie tot hun inzet in de zorg- en welzijnssector;
 • toepassingsmogelijkheden van dieren in de zorg- en welzijnssector;
 • wet- en regelgeving m.b.t. (dieren in de) zorg- en welzijnssector in Nederland;
 • praktijkgerichte onderzoeksmethodieken, die inzetbaar zijn in het werkgebied van dieren in de zorg- en welzijnssector.

Vaardighedendoelen – de student kan:

 • dieren selecteren ten behoeve van inzet in de zorg- en welzijnssector;
 • dieren voorbereiden op en begeleiden in de inzet in de zorg- en welzijnssector;
 • mensen begeleiden tijdens het omgaan met dieren in de zorg;
 • beleid formuleren m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
 • adviseren over onderwerpen m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
 • toegepast onderzoek uitvoeren.

Aanvullende informatie

Om in aanmerking te komen voor een toelatingsgesprek is kennis van dieren en dierenwelzijn, kwaliteitszorg en bedrijfseconomie noodzakelijk.

Ingangseisen

Een student die een minor van de opleiding Diermanagement wenst te volgen dient daarvoor over relevante voorkennis te beschikken, te weten die opgedaan in jaar 1 en 2 van de opleiding Diermanagement , of in een gelijksoortige opleiding, of verkregen door ervaring, zulks ter beoordeling van de coördinator van de betreffende minor. De coördinator geeft advies aan de opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur besluit uiteindelijk of de student toelaatbaar is of niet.

De aanvullende eisen zijn verder dat de student een ‘verwante studie’ volgt, in het bezit is van een propedeuse en minimaal 3e jaars student is.

De procedure schrijft voor dat de student een toelatingsgesprek voert met de betreffende minorcoördinator, als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven, onderbouwd met een curriculum vitae.

Toetsing

Tentamens, praktijkgerichte leertaken en assessment

Literatuur

Fine, A. H. (Ed.). (2015). Handbook on animal-assisted therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions. Academic Press. 50,55

Ophorst & Ruis (red.) (2014). Handboek Dieren in de Zorg. Ede: Ontwikkelcentrum, 41,10

Alblas, G. (2015). Inleiding in de psychologie. Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001848101, € 42,00

Martin, P. & Bateson, P. (2007). Measuring Behaviour. 3rd Ed. Cambridge University Press, ISBN 9780521535632; €35.-, (dit boek wordt ook bij andere modulen gebruikt)

Rooster

Wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt