Kies op maat

Login Menu

Proefdierbeheer

Voor het uitvoeren van dierproeven geldt strikte wet- en regelgeving. De Wet op de dierproeven (Wod) stelt dat dierproeven verboden zijn, tenzij het belang van de dierproef opweegt tegen het ongerief dat het dier zal ondervinden (ethische afweging). De Wod is een wet ter bescherming van het individuele dier. Het beschermt het dier door o.a. eisen te stellen aan de huisvesting en verzorging van het dier, maar ook door te eisen dat iedereen die met zijn vingers aan de dieren komt bevoegd en bekwaam moet zijn. De minor Proefdierbeheer is door het ministerie van Economische zaken erkend als opleidingstraject voor het opleiden van studenten die bevoegd en start-bekwaam zijn voor het uitvoeren van handelingen aan proefdieren. Denk daarbij aan handelingen als injecteren, bloedafnames en opereren. Dit noemen we biotechniek. In deze minor komen alle aspecten van het ontwerpen en uitvoeren van dierproeven aan bod, variërend van onderzoeksopzet tot kwaliteitsgericht beheer van een proefdierfaciliteit.

Leerdoelen

• Handelingen aan (levende) dieren uitvoeren;
• Systematisch wetenschappelijke literatuur zoeken;
• Toegepast onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en analyseren;
• Goed mondeling en schriftelijk met (buitenlandse) onderzoekers communiceren;
• Werkprotocollen schrijven;
• Een ethische afweging maken;
• Farmacologische berekeningen uit voeren;
• Adviesrapporten en kwaliteitshandboeken te schrijven.

Aanvullende informatie

Extra regels met betrekking tot deze minor

• Aan de minor zijn kosten verbonden. In verband met de hoge kosten die deze minor met zich meedraagt (denk aan practica operatietechnieken, dieren, begeleiding en vergunningen) wordt een eigen bijdrage van €500 van elke student gevraagd.
• De minor leidt op tot bevoegde biotechnici. Voor het verkrijgen van de bevoegdheid stellen we eisen aan biotechnische basisvaardigheden en de juiste attitude. Studenten die niet aan de eisen voldoen verkrijgen de bevoegdheid niet.
• Er kunnen slechts 16 studenten deelnemen aan deze minor. Studenten van de opleiding Diermanagement krijgen daarbij voorrang boven studenten van andere opleidingen van Van Hall Larenstein.
Studenten van andere opleidingen van Van Hall Larenstein krijgen voorrang boven studenten van andere hogescholen.
Er worden alleen studenten toegelaten die daadwerkelijk de bevoegdheid willen behalen. Voor het behalen van de bevoegdheid is naast deze minor nog een proefdierkundige stage van minimaal vier maanden verplicht.

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 21 december 2018).

Ingangseisen

• Opleiding HLO B&M.
• Opleiding Diergezondheid en management, alleen toelaatbaar na toelatingstoets en voldoende basiskennis anatomie/fysiologie, celbiologie en chemie.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Studenten van andere opleidingen dan Diermanagement zijn alleen toelaatbaar na een toelatingsgesprek met de betreffende minorcoördinator. Als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven, onderbouwd met een curriculum vitae aangevuld met een overzicht van gevolgde biologische, chemische en laboratoriumvakken.

Toetsing

LDM3P1VN Projectvergunning     weging 1, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Schriftelijk tentamen    weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 1 Biotechniek   weging 2, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 2 Practicum biotechniek  weging 2, individueel O/V, slagingsgrens V
LDM3P3VN Leertaak 1 Dierproef    weging 4, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P3VN Leertaak 2 Kwaliteit    weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P4VN Schriftelijk tentamen    weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P4VN Leertaak Diermodellen en alternatieven weging 4, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3PXVN Portfolio     individuele beoordeling

Beoordelingsschaal Minor: Cijfer, 0 – 10 (0,1 int. – 5,5 gesl.) Alle (deel)toetsen slagingsgrens 5,5.

Literatuur

Nog onbekend.

Rooster

Wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt.

DM3P1
Hoorcolleges                                         30 uur
Zelfstudie en individuele opdrachten       30 uur
Practica/workshops/excursie                  30 uur
Presentaties, instructies en begeleiding   10 uur
Groepswerk en zelfstudie                       96 uur

LDM3P2
Hoorcolleges                                         30 uur
Zelfstudie en tentamen                          54 uur
Practica/workshops/excursie                   46 uur
Presentaties, instructies en begeleiding   10 uur
Groepswerk                                          56 uur

LDM3P3
Hoorcolleges en werkcolleges                 18 uur
Zelfstudie (farm. rekenen)                     28 uur
Practica/workshops/excursie                  40 uur           
Presentaties, instructies en begeleiding   10 uur
Groepswerk                                          100 uur

LDM3P4
Hoorcolleges  en werkcolleges                34 uur
Zelfstudie en tentamen                          50 uur
Practica/workshops/excursie                   14 uur
Presentaties, instructies en begeleiding    18 uur
Groepswerk                                           80 uur

LDM3Px
Zelfstudie en peer review                         40 uur
Practica/workshops/excursie                     10 uur
Presentaties, instructies en begeleiding      6 uur