Kies op maat

Inloggen Menu

Proefdierbeheer

Voor het uitvoeren van dierproeven geldt strikte wet- en regelgeving. De Wet op de dierproeven (Wod) stelt dat dierproeven verboden zijn, tenzij het belang van de dierproef opweegt tegen het ongerief dat het dier zal ondervinden (ethische afweging). De Wod is een wet ter bescherming van het individuele dier. Het beschermt het dier door o.a. eisen te stellen aan de huisvesting en verzorging van het dier, maar ook door te eisen dat iedereen die met zijn handen aan de dieren komt bevoegd en bekwaam moet zijn. De minor ‘Proefdierbeheer’ is door het ministerie van Economische zaken erkend als opleidingstraject voor het opleiden van studenten, die bevoegd en startbekwaam zijn voor het uitvoeren van handelingen bij proefdieren. Denk daarbij aan handelingen als injecteren, bloedafnames en opereren. Dit noemen we biotechniek. In deze minor komen alle aspecten van het ontwerpen en uitvoeren van dierproeven aan bod, variërend van onderzoeksopzet tot kwaliteitsgericht beheer van een proefdierfaciliteit.

Leerdoelen

• Handelingen bij (levende) dieren uitvoeren;
• Systematisch wetenschappelijke literatuur zoeken;
• Toegepast onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en analyseren;
• Goed mondeling en schriftelijk communiceren met (buitenlandse) onderzoekers;
• Werkprotocollen schrijven;
• Een ethische afweging maken;
• Farmacologische berekeningen uitvoeren;
• Adviesrapporten en kwaliteitshandboeken te schrijven

Aanvullende informatie

Extra regels met betrekking tot deze minor

• Studenten mogen pas aan de proefdierkundige majorstage beginnen als alle modulen van de minor zijn gevolgd.
• Aan de minor zijn kosten verbonden. In verband met de hoge kosten die deze minor met zich meedraagt (denk aan practica operatietechnieken, dieren, begeleiding en vergunningen), wordt van elke student een eigen bijdrage van €500 gevraagd.
• De minor leidt op tot bevoegde biotechnici. Voor het verkrijgen van de bevoegdheid stellen we eisen aan biotechnische basisvaardigheden en de juiste attitude. Studenten die niet aan de eisen voldoen verkrijgen de bevoegdheid niet.
• Er kunnen slechts 16 studenten deelnemen aan deze minor. Studenten van de opleiding Diermanagement krijgen daarbij voorrang boven studenten van andere opleidingen van VHL.
Studenten van andere opleidingen van VHL krijgen voorrang boven studenten van andere hogescholen.
Er worden alleen studenten toegelaten die daadwerkelijk de bevoegdheid willen behalen. Voor het behalen van de bevoegdheid is naast deze minor nog een proefdierkundige stage van minimaal vier maanden verplicht.

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

• Opleiding HLO B&M.
• Opleiding Diergezondheid en management, alleen toelaatbaar na toelatingstoets en voldoende basiskennis anatomie/fysiologie, celbiologie en chemie.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: 
Studenten van andere opleidingen dan Diermanagement zijn alleen toelaatbaar na een toelatingsgesprek met de betreffende minorcoördinator. Als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven aan de contactpersoon, onderbouwd met een curriculum vitae aangevuld met een overzicht van gevolgde biologische, chemische en laboratoriumvakken.

Toetsing

LDM3P1VN Projectvergunning weging 1, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Schriftelijk tentamen weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 1 Biotechniek weging 2, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 2 Practicum biotechniek weging 2, individueel O/V, slagingsgrens V
LDM3P3VN Leertaak 1 Dierproef weging 4, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P3VN Leertaak 2 Kwaliteit weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P4VN Schriftelijk tentamen weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P4VN Leertaak Diermodellen en alternatieven weging 4, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3PXVN Portfolio individuele beoordeling

Literatuur

Nog onbekend.

Excursies: kosten twee x retour naar labs in Groningen

Rooster

LDM3P1:
Hoorcolleges 30 uur
Zelfstudie en individuele opdrachten 30 uur
Practica/workshops/excursie 30 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk en zelfstudie 96 uur

LDM3P2:
Hoorcolleges 30 uur
Zelfstudie en tentamen 54 uur
Practica/workshops/excursie 46 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk 56 uur

LDM3P3:
Hoorcolleges en werkcolleges 18 uur
Zelfstudie (farm. rekenen) 28 uur
Practica/workshops/excursie 40 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk 100 uur

LDM3P4:
Hoorcolleges en werkcolleges 34 uur
Zelfstudie en tentamen 50 uur
Practica/workshops/excursie 14 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 18 uur
Groepswerk 80 uur

LDM3Px:
Zelfstudie en peer review 40 uur
Practica/workshops/excursie 10 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 6 uur