Kies op maat

Login Menu

Natuureducatie

Je leert in de minor Natuureducatie je passie èn kennis over dieren en natuur overdragen aan zowel jongeren van 12 tot 17 jaar als aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

Kern van de minor is dat je professionele educatieve producten ontwikkelt voor uiteenlopende doelgroepen. Dit doe je door onder andere een groot educatief product voor een opdrachtgever uit het werkveld van de Natuur- en Milieu-educatie te ontwikkelen. Je leert aan de hand van een onderzoek (pretest) ook hoe je het product kunt verbeteren Een goed educatief product moet onder andere inspelen op verschillende leerstijlen, motiverend zijn, en afgestemd op de ontwikkelingsfase en kenmerken van de doelgroep. Daarnaast maak je in de minor aan de hand van een mini-stage van 6 dagen kennis met het reguliere onderwijs.

Delen van de minor zijn projectmatig opgezet (product ontwikkelen). In de minor is veel aandacht voor het opdoen van praktijkervaring: je begeleidt basisschoolkinderen bij een NME-activiteit en verzorgt enkele lesonderdelen tijdens de mini-stage in het reguliere onderwijs.

Na deze minor weet je of het werkveld natuureducatie iets voor je is. De minor is een perfecte voorbereiding op een educatieve majorstage, en misschien zelfs op een kopstudie na je diplomering.

Leerdoelen

De student
• kan reflecteren op het eigen functioneren als leerkracht in het voortgezet onderwijs;
• kan op basis van educatieve doelen, randvoorwaarden van de opdrachtgever en een analyse van de doelgroep een didactisch verantwoord en duurzaam educatief product ontwikkelen voor het basisonderwijs;
• heeft kennis van NME, didactiek, leer- en ontwikkelingspsychologie en past dit toe bij het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve materialen en activiteiten;
• kan op basis van een eigen visie organisaties en producten op het gebied van natuureducatie beoordelen op kwaliteit, duurzaamheid, effectiviteit en professionaliteit;
• kan zelfstandig een natuuractiviteit begeleiden en reflecteren op zijn eigen functioneren;
• kan een methodisch verantwoord kwalitatief onderzoek opzetten en uitvoeren;
• kan op basis van een methodisch opgezette en zelf uitgevoerde pretest aanbevelingen doen voor het verbeteren van een natuureducatief product;
• kan interdisciplinair en projectmatig werken binnen de randvoorwaarden van een opdrachtgever, het proces bewaken en bijsturen en reflecteren op het eigen functioneren in het project.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 21 december 2018).

In verband met excursies en werkweken moet rekening worden gehouden met extra kosten

Ingangseisen

Voor verwante hbo-opleidingen: hbo-studenten met een (gevolgde) major. Voor externen uit het werkveld: een afgeronde hbo-opleiding of een afgeronde Ad-opleiding in een relevante sector met werkervaring in het werkveld van natuureducatie. 

Toetsing

Leertaak 1            cijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Leertaak 2            cijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Leertaak 3            cijfer, weging 3, slagingsgrens 5,5
Leertaak 4            cijfer, weging 14, slagingsgrens 5,5
Leertaak 5            cijfer, weging 5, slagingsgrens 5,5

Leertaak 1: Peer college verzorgen (mondeling, groep).
Leertaak 2: Reflectieverslag ministage schrijven (schriftelijk, individueel).
Leertaak 3: Onderzoeksverslag observatie educatieve activiteit (schriftelijk, groep).
Leertaak 4: Educatief product en verantwoording (schriftelijk, groep).
Leertaak 5: Assessment naar aanleiding van uitgevoerde leertaken en de reflectieverslagen bij leertaak 3 en 4 (mondeling, individueel).

Beoordelingsschaal Minor: 0-10, (0,1 interval, 5,5 geslaagd)

Literatuur

Praktische didactiek voor natuuronderwijs, Els de Vaan en Jos Marell

Coutinho, Bussum, 2012 (zevende druk), ISBN 978 90 469 03018 (druk onder voorbehoud)

Rooster

Totaal aantal uur: 840 uur

Leertaak 1: Oriëntatie werkveld NME en onderwijs - 112 uur
Literatuurstudie, zelfstandige werkbezoeken en (gast)colleges

Leertaak 2: Praktijkervaring educatie - 112 uur
Ministage van 6 dagen VO, MBO,  Literatuurstudie, Observatie opdrachten,
doelgroepanalyse en lesplan
 
Leertaak 3: Praktijkervaring NME - 84 uur
Uitvoerende activiteiten bij een NME-organisatie begeleiden, onderzoek doen

Leertaak 4: Natuureducatief product ontwikkelen voor externe opdrachtgever - 392 uur
Productontwikkeling en – verantwoording, proces- en projectmanagement,
werken voor een opdrachtgever
 
Leertaak 5: Assessment - 140 uur
Individueel assessment waarbij getoetst wordt op alle eindtermen, deels op
basis van producten en verslagen van leertaken 1, 3 en 4.