Kies op maat

Login Menu

Verantwoord diergebruik in veldonderzoek

Voor het uitvoeren van dierproeven geldt strikte wet- en regelgeving. De Wet op de dierproeven (Wod) stelt dat dierproeven verboden zijn, tenzij het belang van de dierproef opweegt tegen het ongerief dat het dier zal ondervinden (ethische afweging). De Wod is een wet ter bescherming van het individuele dier. Het beschermt het dier door o.a. eisen te stellen aan de huisvesting en verzorging van het dier, maar ook door te eisen dat iedereen die met zijn handen aan de dieren komt bevoegd en bekwaam moet zijn. De minor ‘Verantwoord diergebruik in veldonderzoek’ is door het ministerie van Economische zaken erkend als opleidingstraject voor het opleiden van studenten die bevoegd en start-bekwaam zijn voor het uitvoeren van handelingen aan proefdieren. Denk daarbij aan handelingen als injecteren, bloedafnames, opereren en het bevestigen van zenders. Dit noemen we biotechniek als het gaat om gehouden dieren en veldtechniek als het gaat om wilde dieren. In deze minor komen alle aspecten van het ontwerpen en uitvoeren van dierproeven aan bod, variërend van onderzoeksopzet tot het herkennen en omgaan met wildziekten.

Leerdoelen

• Handelingen aan (levende) dieren uit voeren;
• Systematisch wetenschappelijke literatuur zoeken;
• Toegepast onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en analyseren;
• Goed mondeling en schriftelijk met (buitenlandse) onderzoekers communiceren;
• Werkprotocollen schrijven;
• Een ethische afweging maken;
• Farmacologische berekeningen uit voeren;
• Adviesrapporten en kwaliteitshandboeken te schrijven

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 21 december 2018).

Extra regels met betrekking tot deze minor:
• Aan de minor zijn kosten verbonden. In verband met de hoge kosten die deze minor met zich meedraagt (denk aan practica operatietechnieken, dieren, begeleiding en vergunningen) wordt een eigen bijdrage van €500 van elke student gevraagd.
• De minor leidt op tot bevoegde biotechnici. Voor het verkrijgen van de bevoegdheid stellen we eisen aan biotechnische basisvaardigheden en de juiste attitude. Studenten die niet aan de eisen voldoen verkrijgen de bevoegdheid niet.
• Er kunnen slechts 16 studenten deelnemen aan deze minor. Studenten van de opleiding Diermanagement krijgen daarbij voorrang boven studenten van andere opleidingen van Van Hall Larenstein.
Studenten van andere opleidingen van Van Hall Larenstein krijgen voorrang boven studenten van andere hogescholen.
Er worden alleen studenten toegelaten die daadwerkelijk de bevoegdheid willen behalen. Voor het behalen van de bevoegdheid is naast deze minor nog een proefdierkundige stage van minimaal vier maanden verplicht.

Ingangseisen

Personen die werkzaam zijn als ecoloog/bioloog, met een relevante vooropleiding op HBO/WO niveau (ter beoordeling aan de minorcoördinator).

Documenten aanleveren voor ingangseisen:
Studenten van andere opleidingen dan Diermanagement zijn alleen toelaatbaar na een toelatingsgesprek met de betreffende minorcoördinator. Als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven, onderbouwd met een curriculum vitae en aangevuld met een overzicht van gevolgde en afgeronde biologische, ecologische, chemische en laboratoriumvakken.

Toetsing

LDM3P1VN Projectvergunning                              weging 1, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5.
LDM3P2VN Schriftelijk tentamen                           weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5.
LDM3P2VN Leertaak 1 Biotechniek                       weging 2, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 2 Practicum biotechniek       weging 2, individueel O/V, slagingsgrens V
LDM3P3VN Leertaak 1 Dierproef                           weging 4, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P3VN Leertaak 2 Kwaliteit                             weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P5VN Leertaak 1 Veldtechniek                      weging 5, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P5VN Leertaak 2 Wildziekten                        weging 2, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3PXVN Portfolio                                               individuele beoordeling

Beoordelingsschaal Minor: Cijfer, 0–10 (0,1 int., 5,5 gesl.)

Literatuur

Nog niet bekend.

Rooster

LDM3P1
Hoorcolleges                                           30 uur
Zelfstudie en individuele opdrachten         30 uur
Practica/workshops/excursie                    30 uur
Presentaties, instructies en begeleiding     10 uur
Groepswerk en zelfstudie                         96 uur

LDM3P2
Hoorcolleges                                            30 uur
Zelfstudie en tentamen                             54 uur
Practica/workshops/excursie                     46 uur
Presentaties, instructies en begeleiding      10 uur
Groepswerk                                             56 uur

LDM3P3
Hoorcolleges en werkcolleges                     18 uur
Zelfstudie (farm. rekenen)                         28 uur
Practica/workshops/excursie                      40 uur           
Presentaties, instructies en begeleiding       10 uur
Groepswerk                                              100 uur

LDM3P5
Hoorcolleges                                             30 uur
Zelfstudie en assessment                           34 uur
Practica/workshops/excursie                      40 uur
Presentaties, instructies en begeleiding       16 uur
Groepswerk                                              76 uur

LDM3Px
Zelfstudie en peer review                           40 uur
Practica/workshops/excursie                       10 uur
Presentaties, instructies en begeleiding        6 uur