Kies op maat

Login Menu

Agrarische Accountancy

Deze minor is continu in ontwikkeling en is in 2017 nog verder aangepast aan de groeiende vraag naar ondernemers adviseurs op accountants advies kantoren. Deze minor houdt rekening met de instroom van studenten vanuit de een Dier en Veehouderij resp. Tuin- en Akkerbouw Agrarisch Ondernemerschap vooropleiding, ook Bedrijfskunde studenten kunnen deze minor volgen.

De afgestudeerde werkt in de financiële sector en de financieel zakelijke dienstverlening. Dat zijn de accountancy- en (belasting) advies - kantoren. Het betreft vooral de advisering, waarbij deze minor inspeelt op de groeiende behoefte aan “”moderne”” accountants, met de focus op de steeds belangrijkere taak van ondernemersadviseur. De afgestudeerde weet wat belangrijk is op een accountskantoor, heeft voldoende basiskennis heeft van de accountancy om als (toekomstig) agrarisch adviseur deze functie in te vullen.

De afgestudeerde is (op termijn) vooral adviseur rondom een aantal relevante actuele thema’s. De afgestudeerde heeft o.a. kennis van een aantal belangrijke thema’s (zie ook de leertaken); maar ook b.v. financiële beoordeling van het agrarisch bedrijf en samenstel praktijk. Daarnaast kan de afgestudeerde een jaarrekening beoordelen en kent de afgestudeerde een aantal relevante vakgebieden, komt in aanraking met een scala aan onderwerpen vanuit de actuele behoefte aan vooral advisering vanuit het accountantskantoor.

Eventueel kan de afgestudeerde zich ontwikkelen in het profiel junior accountant (belastingadviseur / controller) die onder verantwoordelijkheid staat van zijn leidinggevende, de senior-accountant die hem ook ondersteunt. Geleverde eindproducten worden met de senior besproken voordat het naar de cliënt gaat. De junior ontvangt de opdracht van het kantoor namens de cliënt en de klant of de fiscus is degene die het financieel jaarrapport (extern en fiscaal) of een financieel advies ontvangt. Het financiële rapport zal de junior accountant na goedkeuring door de senior accountant met de klant bespreken.

De junior accountant is onafhankelijk, werkt nauwkeurig en is volledig in zijn verslaggeving. Hij is in staat om de gegevens van een nationaal opererende en in Nederland gevestigde onderneming te verwerken, is m.n. gericht op de (primair) agrarische sector (eventueel MKB). Kan o.a. op basis van gewenste managementinformatie en regels met betrekking tot externe verslaggeving een jaarrekening samen te stellen.

Deze afgestudeerde weet wat deze junior doet, zal er deels ook deze rol in vervullen, ondersteunt door een senior accountant, zal zich op dat terrein kunnen inwerken en bekwamen, maar de belangstelling zal in de praktijk vooral richten op advisering van de bedrijfskundige aspecten.

Naast de lessen worden een aantal praktijk casussen aangeboden, o.a. rondom bedrijfsovername, maar ook op het gebied van fiscaliteit, het lezen en benutten van jaarrekeningen (samengestelde opgave etc.) en andere actuele thema’s (zie leertaken, denk aan mestboekhouding, kringloopwijzer etc. ook begeleiding studiegroepen, cursussen).

Deze minor is ontwikkeld als antwoord op de groeiende vraag van accountancy en advies kantoren naar mensen met financiële kennis die affiniteit met de (primaire) agrarische sector hebben.

De bereidheid van het werkveld tot medewerking bij de ontwikkeling is groot en ze worden daarom ook betrokken bij de uitvoering van deze minor bieden ondersteuning, voorzien in een behoefte vanuit het werkveld, bieden gastlessen aan. Hier wordt ingegaan op actuele thema’s waar accountantskantoren vanuit hun groeiende adviesrol steeds meer bij betrokken worden.

De minor zal worden uitgevoerd in samenwerking met agrarisch gerichte accountants advies kantoren, zoals ABAB, Accon AVM, Alfa, Countus en Flynth. Naast de beroepsgerichte trainingen en workshops verzorgd door genoemde bedrijven stellen verschillende accountantskantoren leer werkplekken beschikbaar gedurende de praktijkperiode van deze module.

Leerdoelen

Om de beroepstaken van “agrarisch accountant” naar behoren uit te voeren heb je de volgende AERES-competenties en ‘body of knowledge and skills’ nodig. In overleg kun je ook andere competenties toevoegen en laten beoordelen door de begeleider op het accountantskantoor en de begeleidend docent. Evalueer met enige regelmaat jouw functioneren en leg dit vast in het beoordelingsformulier.

Competentie Innoveren
Creëren van nieuwe en originele ideeën, producten, diensten, werkwijzen en toepassingen door het combineren van formele en informele informatie, bestaande en nieuwe oplossingen/aanpakken.

Niveau 3:
- improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie
- stimuleert anderen tot creatief denken en handelen
- is proactief bij mogelijke problemen in een complexe omgeving en stelt alternatieve oplossingen voor
- improviseert in complexe situaties.

Competentie Plannen en Organiseren
Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om doelstellingen te bereiken. Sturen van acties en conform planning de werkzaamheden in beweging zetten.

Niveau 3:
- legt relaties tussen verschillende werkzaamheden in de organisatie en stemt eigen werkzaamheden hierop af
- verdeelt taken en activiteiten en coördineert verschillende werkzaamheden tussen meerdere mensen en houdt overzicht
- stuurt anderen in hoofdlijnen aan in de uitvoering van hun werkzaamheden en spreekt ze daar ook op aan
- past doelen en planningen indien nodig aan

Competentie Zelfsturen
Heeft inzicht in het eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten.

Niveau 3:
- stelt zich ook in complexe situaties leergierig en reflecterend op; stelt vragen en toont eigen onzekerheid
- deelt leerervaringen met anderen, ook als hier niet expliciet om gevraagd wordt
- brengt ideeën over professionele ambities in en vraagt hierop feedback en ondersteuning

Body of Knowledge and Skills:
Onderstaande aspecten zijn breed omschreven, de student kan in overleg met de coördinator kiezen voor een mee specifiek eigen bedrijfskundig profiel, dat alles ook in overleg met de accountant waar het leerwerk traject uitgevoerd wordt.

De student is in staat om voor een met name nationaal opererende en in Nederland gevestigde onderneming in het MKB of in de primair agrarische sector, mede op basis van gewenste managementinformatie en regels met betrekking tot externe verslaggeving, een administratief systeem in te richten, te onderhouden en gegevens uit de bedrijfsvoering in het systeem te verwerken en om op basis van een gevoerde administratie een jaarrekening samen te stellen.
-De student kan een administratie voeren dan wel cliënten of assistenten begeleiden bij het voeren van een administratie
-De student kan een administratie en een jaarrekening (laten) samenstellen
-De student kan een jaarrekening beoordelen
-De student kan bevindingen van een samenstellingsopdracht rapporteren en bespreken met de cliënt
-De student kan op administratief gebied als aanspreekpunt voor cliënten fungeren
-De student kan een fiscale winstberekening opstellen
-De student is in staat om voor een met name nationaal opererende en in Nederland gevestigde onderneming in het MKB of in de primair agrarische sector de cliënt (zowel de ondernemer als de onderneming) kan ondersteunen bij het plannen en het voldoen aan de belastingverplichtingen in het kader van de OB, VPB en IB (ondernemer).
-De student kan een fiscale winstberekening opstellen (als basis voor het verzorgen of controleren van aangiften voor cliënten)
-De student kan de behoefte aan fiscale adviezen onderkennen en (laten) vervullen
-De student kan de fiscale belangen van een cliënt behartigen

  • De student kan een fiscale winstberekening opstellen (als basis voor het verzorgen of controleren van aangiften voor cliënten)
  • De student kan de behoefte aan fiscale adviezen onderkennen en (laten) vervullen
  • De student kan de fiscale belangen van een cliënt behartigen

-De student is in staat om voor een met name nationaal opererende en in Nederland gevestigde onderneming in het MKB of in de primair agrarische sector de cliënt (zowel de onderneming als de ondernemer) kan adviseren op een breed terrein. Het betreft hier met name het signaleren van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen met als doel processen effectiever te laten verlopen.

 • De student kan in contacten met cliënten adviesbehoeften onderkennen en signaleren
 • De student kan signaleren wanneer cliënten moeten worden doorverwezen naar specialisten
 • De student kan de belangen van cliënten behartigen
 • De student kan een bijdrage leveren aan beleids-, plannings- en controlecycli.
 • De student dient inzicht te hebben in de verschillende onderwerpen van de management accounting.
 • Student kent diverse accounting vraagstukken in organisaties en kan deze oplossen.

Aanvullende informatie

Voor deze minor ben je verplicht minimaal 2 dagen per week stage te lopen op een agrarisch accountantskantoor. Ervaring leert dat een stage van 2 dagen per week niet toereikend is. Je wordt dan ook geadviseerd de afstudeerstage (of afstudeerwerkstuk) te koppelen aan deze minor.

Ingangseisen

In het beginniveau van deze minor wordt voorzien door het volgen van onderstaande modulen:

 1. Kan een intern jaarverslag opstellen
 2. Basiskennis bedrijfsadministratie
 3. Basiskennis belastingrecht
 4. Kennis van ratioanalyse

Studenten die twijfelen over hun begin niveau wordt aangeraden tijdig contact op te nemen met het module team.

Toetsing

Code: AACC1
Naam: Assessment
Aantal studiepunten: 9
Type examen: Leertaak naar keuze en assessment

Code: AACC2 / AACC4
Cursus boekhouden A / Cursus boekhouden B
Aantal studiepunten: 2 / 2
Type examen: Schriftelijk examen

Code: AACC3
Naam: Cursus agrarisch belastingrecht
Aantal studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

De student werkt gedurende de module aan en aantal beroepsproducten, leertaken, in overleg met de begeleidend docent wordt hieruit een keuze gemaakt.

Het assessment bestaat uit een Final Assessment op grond van een portfolio. Dit portfolio en de leertaken moeten voldoende zijn om te kunnen deelnemen aan het assessment.

Het portfolio en de leertaken moeten voldoende zijn om te kunnen deelnemen aan het assessment.

Je bent geslaagd en verdient 15 studiepunten voor deze minor als:

 • het Final Assesment met minimaal een voldoende is beoordeeld;
 • het portfolio en de leertaken met minimaal een voldoende is beoordeeld;
 • de examens extern financiële verslaggeving met minimaal een 5,5 zijn beoordeeld;
 • het examen agrarisch belastingrecht en adviespraktijk met minimaal een 5,5 is beoordeeld.

Assessment:
De assessment is de eindopdracht van de module waarin jij laat zien dat je alle kennis en vaardigheden die je gedurende de module opdoet voldoende beheerst. Het hoofdstuk bevat een beschrijving van het assessment. De wijze van beoordeling, het beslismodel, de organisatie van het assessment en de toelatingsvoorwaarden.

Literatuur

Cursus Boekhouden (AACC2 / AACC4)
Boekhouden geboekstaafd 1
12e druk, H.  Fuchs,           
ISBN 978 9001 81898 2
Boekhouden geboekstaafd 1 Opgaven
12e druk H. Fuchs
ISBN 978 9001 82053 4

Cursus agrarisch belastingrecht (AACC3)
Landbouw en fiscus
11e druk!!  2016
Wolters Kluwer
9789013129014

Modulewerkboek AACC 2017-2018
Losse werkmap voor hand-outs en achtergrondinformatie

Rooster

Deze minor wordt in het 1e en 2e semester (najaar en voorjaar) van 2017 aangeboden.
Najaar in de weken: 36, 38, 40, 42, 47, 49, 51
Voorjaar in de weken 7,10,12,19,21,23,25