Kies op maat

Login Menu

Agrarisch Advies en Accountancy - Agricultural consultancy & accountancy

Deze minor is continu in ontwikkeling en is in 2018 nog verder aangepast aan de groeiende vraag naar ondernemersadviseurs bij banken, accountants en advies kantoren. Deze minor houdt rekening met de instroom van studenten vanuit de een Dier en Veehouderij resp. Tuin- en Akkerbouw en Agrarisch Ondernemerschap vooropleiding, ook Bedrijfskunde studenten kunnen deze minor volgen.

De afgestudeerde werkt in de financiële sector en de financieel zakelijke dienstverlening. Dat zijn de accountancy- en (belasting) advies - kantoren en banken. Het betreft vooral de advisering, waarbij deze minor inspeelt op de groeiende behoefte aan moderne ondernemersadviseurs. De afgestudeerde heeft voldoende basiskennis om als (toekomstig) financieel agrarisch adviseur deze functie in te vullen.

Beroepsprofielen:

Junior agrarisch ondernemersadviseur
Als junior ondernemingsadviseur maak je bedrijfsanalyses, werk je bedrijfsplannen en begrotingen uit. Je bereid studiegroepen voor en ondersteunt de bedrijfsspecialist op het gebied van de agrarische wet- en regelgeving met als specialisatie mestwetgeving en GDI opgave. Je hebt contact met klanten om de nodige informatie te verkrijgen. Na verloop van tijd bouw jij je eigen klantenportefeuille op.

Assistent accountmanager agri bankwezen
Als assistent accountmanager in het bankwezen ben je de rechterhand van de relatiebeheerder. Je plant, maakt afspraken en bereidt klantgesprekken voor. Onderdeel van je werkzaamheden is het uitwerken van kredietvoorstellen. Na de beoordeling van de jaarcijfers ben je in staat om aan de hand van bancair financieringsbeleid het kredietvoorstel voor te dragen aan de kredietbeoordelaars. De functie biedt verdere ontwikkelmogelijkheden tot accountmanager agri met een eigen klantenportefeuille.

Junior assistent accountant Agro
Als assistent accountant Agro verzorg je de (financiële) administratie voor klanten. Je stelt de jaarrekening samen volgens een risicogerichte aanpak. Je bereidt besprekingen voor aan de hand van de zelf samengestelde jaarcijfers. Je verzorgt BTW aangiftes en bereidt de inkomstenbelastingaangiftes voor. Ook het verzorgen van de periodieke bedrijfseconomische cijfers behoort tot de werkzaamheden.

De minor:
Tijdens de minor gaat de student middels werkplekleren aan de slag bij bank, een accountants- of advieskantoor.

Ter ondersteuning worden er tijdens de minordagen de volgende cursussen aangeboden:

 • Boekhouden
 • Belastingrecht
 • Mestbeleid
 • Financiering

Daarnaast vormen de intervisie bijeenkomsten en gastlessen een verdieping op actuele onderwerpen waar de hedendaagse ondernemersadviseur mee heeft te maken.

Het werkveld:
De bereidheid van het werkveld tot medewerking bij de ontwikkeling is groot en ze worden daarom ook betrokken bij de uitvoering van deze minor bieden ondersteuning, voorzien in een behoefte vanuit het werkveld, bieden gastlessen aan. Hier wordt ingegaan op actuele thema’s waar accountantskantoren vanuit hun groeiende adviesrol steeds meer bij betrokken worden.

De minor zal worden uitgevoerd in samenwerking met agrarisch gerichte accountants advies kantoren, zoals ABAB, Accon AVM, Alfa, Countus en Flynth. Naast de beroepsgerichte trainingen en workshops verzorgd door genoemde bedrijven stellen verschillende accountantskantoren leer werkplekken beschikbaar gedurende de praktijkperiode van deze module.

 

Leerdoelen

Om de beroepstaken van “agrarisch adviseur en accountant” naar behoren uit te voeren heb je de volgende AERES-competenties en ‘body of knowledge and skills’ nodig. In overleg kun je ook andere competenties toevoegen en laten beoordelen door de begeleider op het accountantskantoor en de begeleidend docent. Evalueer met enige regelmaat jouw functioneren en leg dit vast in het beoordelingsformulier.

Competentie Innoveren
Creëren van nieuwe en originele ideeën, producten, diensten, werkwijzen en toepassingen door het combineren van formele en informele informatie, bestaande en nieuwe oplossingen/aanpakken.

Niveau 3:
- improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie
- stimuleert anderen tot creatief denken en handelen
- is proactief bij mogelijke problemen in een complexe omgeving en stelt alternatieve oplossingen voor
- improviseert in complexe situaties.

Competentie Plannen en Organiseren
Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om doelstellingen te bereiken. Sturen van acties en conform planning de werkzaamheden in beweging zetten.

Niveau 3:
- legt relaties tussen verschillende werkzaamheden in de organisatie en stemt eigen werkzaamheden hierop af
- verdeelt taken en activiteiten en coördineert verschillende werkzaamheden tussen meerdere mensen en houdt overzicht
- stuurt anderen in hoofdlijnen aan in de uitvoering van hun werkzaamheden en spreekt ze daar ook op aan
- past doelen en planningen indien nodig aan

Competentie Zelfsturen
Heeft inzicht in het eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten.

Niveau 3:
- stelt zich ook in complexe situaties leergierig en reflecterend op; stelt vragen en toont eigen onzekerheid
- deelt leerervaringen met anderen, ook als hier niet expliciet om gevraagd wordt
- brengt ideeën over professionele ambities in en vraagt hierop feedback en ondersteuning

Body of Knowledge and Skills:
Onderstaande aspecten zijn breed omschreven, de student kan in overleg met de coördinator kiezen voor een mee specifiek eigen bedrijfskundig profiel, dat alles ook in overleg met de accountant waar het leerwerk traject uitgevoerd wordt.

De student is in staat om voor een met name nationaal opererende en in Nederland gevestigde onderneming in het MKB of in de primair agrarische sector, mede op basis van gewenste managementinformatie en regels met betrekking tot externe verslaggeving, een administratief systeem in te richten, te onderhouden en gegevens uit de bedrijfsvoering in het systeem te verwerken en om op basis van een gevoerde administratie een jaarrekening samen te stellen.
-De student kan een administratie voeren dan wel cliënten of assistenten begeleiden bij het voeren van een administratie
-De student kan een administratie en een jaarrekening (laten) samenstellen
-De student kan een jaarrekening beoordelen
-De student kan bevindingen van een samenstellingsopdracht rapporteren en bespreken met de cliënt
-De student kan op administratief gebied als aanspreekpunt voor cliënten fungeren
-De student kan een fiscale winstberekening opstellen
-De student is in staat om voor een met name nationaal opererende en in Nederland gevestigde onderneming in het MKB of in de primair agrarische sector de cliënt (zowel de ondernemer als de onderneming) kan ondersteunen bij het plannen en het voldoen aan de belastingverplichtingen in het kader van de OB, VPB en IB (ondernemer).
-De student kan een fiscale winstberekening opstellen (als basis voor het verzorgen of controleren van aangiften voor cliënten)
-De student kan de behoefte aan fiscale adviezen onderkennen en (laten) vervullen
-De student kan de fiscale belangen van een cliënt behartigen

  • De student kan een fiscale winstberekening opstellen (als basis voor het verzorgen of controleren van aangiften voor cliënten)
  • De student kan de behoefte aan fiscale adviezen onderkennen en (laten) vervullen
  • De student kan de fiscale belangen van een cliënt behartigen

-De student is in staat om voor een met name nationaal opererende en in Nederland gevestigde onderneming in het MKB of in de primair agrarische sector de cliënt (zowel de onderneming als de ondernemer) kan adviseren op een breed terrein. Het betreft hier met name het signaleren van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen met als doel processen effectiever te laten verlopen.

 • De student kan in contacten met cliënten adviesbehoeften onderkennen en signaleren
 • De student kan signaleren wanneer cliënten moeten worden doorverwezen naar specialisten
 • De student kan de belangen van cliënten behartigen
 • De student kan een bijdrage leveren aan beleids-, plannings- en controlecycli.
 • De student dient inzicht te hebben in de verschillende onderwerpen van de management accounting.
 • Student kent diverse accounting vraagstukken in organisaties en kan deze oplossen.

Aanvullende informatie

Voor deze minor ben je verplicht minimaal 2 dagen per week stage te lopen op een agrarisch accountants- of advieskantoor of bank. Ervaring leert dat een stage van 2 dagen per week niet toereikend is. Je wordt dan ook geadviseerd de afstudeerstage (of afstudeerwerkstuk) te koppelen aan deze minor.

Ingangseisen

In het beginniveau van deze minor wordt voorzien door het volgen van onderstaande modulen:

 1. Kan een intern jaarverslag opstellen
 2. Basiskennis bedrijfsadministratie
 3. Basiskennis belastingrecht
 4. Kennis van ratioanalyse

Studenten die twijfelen over hun begin niveau wordt aangeraden tijdig contact op te nemen met het module team.

Toetsing

Code: AAAA1
Naam: Assessment
Aantal studiepunten: 9
Type examen: Leertaak naar keuze en assessment

Code: AAAA2
Cursus boekhouden
Aantal studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen (alternatieve invulling mogelijk voor studenten met boekhoudkennis)

Code: AAAA3
Naam: Cursus agrarisch belastingrecht
Aantal studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Code: AAAA5
Naam: Cursus mestboekhouding, beleid en financiering
Aantal studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen


De student werkt gedurende de module aan en aantal beroepsproducten, leertaken, in overleg met de begeleidend docent wordt hieruit een keuze gemaakt.

Het assessment bestaat uit een Final Assessment op grond van een portfolio. Dit portfolio en de leertaken moeten voldoende zijn om te kunnen deelnemen aan het assessment.

Naast lessen worden diverse gastcolleges vanuit de praktijk aangeboden, deze sluiten aan bij de cursussen, geven een praktische vertaalslag en gaan in op de actualiteit.

Het portfolio en de leertaken moeten voldoende zijn om te kunnen deelnemen aan het assessment.

Je bent geslaagd en verdient 15 studiepunten voor deze minor als:

 • het Final Assesment met minimaal een voldoende is beoordeeld;
 • het portfolio en de leertaken met minimaal een voldoende is beoordeeld;
 • de examens boekhouding met minimaal een 5,5 zijn beoordeeld;
 • het examen agrarisch belastingrecht en adviespraktijk met minimaal een 5,5 is beoordeeld.

Assessment:
De assessment is de eindopdracht van de module waarin jij laat zien dat je alle kennis en vaardigheden die je gedurende de module opdoet voldoende beheerst. Het hoofdstuk bevat een beschrijving van het assessment. De wijze van beoordeling, het beslismodel, de organisatie van het assessment en de toelatingsvoorwaarden.

Literatuur

Cursus Boekhouden (AAAA2)
Boekhouden geboekstaafd 1
12e druk, H.  Fuchs,           
ISBN 978 9001 81898 2
Boekhouden geboekstaafd 1 Opgaven
12e druk H. Fuchs
ISBN 978 9001 82053 4

Cursus agrarisch belastingrecht (AAAA3)
Landbouw en fiscus
11e druk!!  2016
Wolters Kluwer
9789013129014

Modulewerkboek AAAA 2018-2019
Losse werkmap voor hand-outs en achtergrondinformatie, ook voor mestboekhouding, mestbeleid en financiering.

Rooster

Deze minor wordt in het 1e en 2e semester (najaar en voorjaar) van schooljaar 2018-2019 aangeboden.
Najaar in de weken: 36, 38, 40, 42, 47, 49, 51 (op maandagen)
Voorjaar in de weken 7, 10, 12, 19, 21, 23, 25 (op maandagen)