Kies op maat

Inloggen Menu

Agrarisch Advies en Accountancy - Agricultural consultancy & accountancy

Deze minor is continu in ontwikkeling en is in 2019 nog verder aangepast aan de groeiende vraag naar ondernemersadviseurs bij banken, accountants en advies kantoren. Deze minor houdt rekening met de instroom van studenten vanuit de een Dier en Veehouderij resp. Tuin- en Akkerbouw en Agrarisch Ondernemerschap vooropleiding, ook Bedrijfskunde studenten kunnen deze minor volgen.

De afgestudeerde werkt in de financiële sector en de financieel zakelijke dienstverlening. Dat zijn de accountancy- en (belasting) advies - kantoren en banken. Het betreft vooral de advisering, waarbij deze minor inspeelt op de groeiende behoefte aan moderne ondernemersadviseurs. De afgestudeerde heeft voldoende basiskennis om als (toekomstig) financieel agrarisch adviseur deze functie in te vullen.

Beroepsprofielen:
Junior agrarisch ondernemersadviseur
Als junior ondernemingsadviseur maak je bedrijfsanalyses, werk je bedrijfsplannen en begrotingen uit. Je bereid studiegroepen voor en ondersteunt de bedrijfsspecialist op het gebied van de agrarische wet- en regelgeving met als specialisatie mestwetgeving en GDI opgave. Je hebt contact met klanten om de nodige informatie te verkrijgen. Na verloop van tijd bouw jij je eigen klantenportefeuille op.

Assistent accountmanager agri bankwezen
Als assistent accountmanager in het bankwezen ben je de rechterhand van de relatiebeheerder. Je plant, maakt afspraken en bereidt klantgesprekken voor. Onderdeel van je werkzaamheden is het uitwerken van kredietvoorstellen. Na de beoordeling van de jaarcijfers ben je in staat om aan de hand van bancair financieringsbeleid het kredietvoorstel voor te dragen aan de kredietbeoordelaars. De functie biedt verdere ontwikkelmogelijkheden tot accountmanager agri met een eigen klantenportefeuille.

Junior assistent accountant Agro
Als assistent accountant Agro verzorg je de (financiële) administratie voor klanten. Je stelt de jaarrekening samen volgens een risicogerichte aanpak. Je bereidt besprekingen voor aan de hand van de zelf samengestelde jaarcijfers. Je verzorgt BTW aangiftes en bereidt de inkomstenbelastingaangiftes voor. Ook het verzorgen van de periodieke bedrijfseconomische cijfers behoort tot de werkzaamheden.

De minor:
Tijdens de minor gaat de student middels werkplekleren aan de slag bij bank, een accountants- of advieskantoor.

Ter ondersteuning worden er tijdens de minordagen de volgende cursussen aangeboden:

 • Boekhouden: tijdens deze cursus wordt ingegaan op de samenstelpraktijk. Het proces van inboeken, saldi, kolommenbalans, journaliseren komen hier aan bod.
 • Agrarisch fiscaal recht: tijdens deze cursus wordt specifieke fiscale wetgeving behandeld waar de agrarisch adviseur in praktijk meet te maken heeft. Onder andere onderwerpen zoals de landbouwvrijstelling, bedrijfsopvolgingsregeling, erf en schenkrecht, Btw-aangiften, de verschillende ondernemingsvormen in de agrarische sector met bijbehorende implicaties en de vorming van fiscale reserves.
 • Mestbeleid: tijdens deze cursus wordt in gegaan op de diverse wet en regelgeving waar de agrarische ondernemer mee te maken heeft. Onder andere de verwerkingsplicht, wet verantwoorde groei melkveehouderij, derogatie, het stelsel van fosfaatrechten, stalbalans, en het stelsel van dierrechten komen hier aan bod.
 • Financiering: Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de criteria die door banken worden gesteld voor de beoordeling van een financieringsaanvraag. Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: kredietbeleid, het opstellen van de prognose, de interne organisatie van een bank, de taken van bijzonder beheer, de rol van de accountmanager, de diverse vormen van zekerheden en hoe deze worden vastgelegd.
 • Training adviseren: tijdens deze training wordt gedurende een aantal bijeenkomsten in gegaan op de persoonlijke rol en effectiviteit van de adviseur. Gedurende de training werken studenten aan een eigen persoonlijk portfolio en dienen ze voor de training diverse opdrachten uit te werken.

Daarnaast vormen de intervisie bijeenkomsten en gastlessen een verdieping op actuele onderwerpen waar de hedendaagse ondernemersadviseur mee heeft te maken.

Het werkveld:
De bereidheid van het werkveld tot medewerking bij de ontwikkeling is groot en ze worden daarom ook betrokken bij de uitvoering van deze minor bieden ondersteuning, voorzien in een behoefte vanuit het werkveld, bieden gastlessen aan. Hier wordt ingegaan op actuele thema’s waar accountantskantoren vanuit hun groeiende adviesrol steeds meer bij betrokken worden.

De minor zal worden uitgevoerd in samenwerking met agrarisch gerichte accountants advies kantoren, zoals ABAB, Accon AVM, Alfa, Countus en Flynth, maar er zijn ook volop contacten en er is regelmatig inbreng vanuit andere bedrijven in vooral de agri business. Naast de beroepsgerichte trainingen en workshops verzorgd door een aantal van de genoemde bedrijven stellen verschillende (accountants- en advies) bedrijven leer werkplekken beschikbaar gedurende de praktijkperiode van deze module.

Leerdoelen

Om de beroepstaken van “agrarisch adviseur en accountant” naar behoren uit te voeren heb je de volgende AERES-competenties  nodig. In overleg kun je ook andere competenties toevoegen en laten beoordelen door de begeleider op het accountantskantoor en de begeleidend docent. Evalueer met enige regelmaat jouw functioneren en leg dit vast in het beoordelingsformulier.

Competentie Innoveren
Creëren van nieuwe en originele ideeën, producten, diensten, werkwijzen en toepassingen door het combineren van formele en informele informatie, bestaande en nieuwe oplossingen/aanpakken.

Niveau 3:
- improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie
- stimuleert anderen tot creatief denken en handelen
- is proactief bij mogelijke problemen in een complexe omgeving en stelt alternatieve oplossingen voor
- improviseert in complexe situaties.

Competentie Plannen en Organiseren
Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om doelstellingen te bereiken. Sturen van acties en conform planning de werkzaamheden in beweging zetten.

Niveau 3:
- legt relaties tussen verschillende werkzaamheden in de organisatie en stemt eigen werkzaamheden hierop af
- verdeelt taken en activiteiten en coördineert verschillende werkzaamheden tussen meerdere mensen en houdt overzicht
- stuurt anderen in hoofdlijnen aan in de uitvoering van hun werkzaamheden en spreekt ze daar ook op aan
- past doelen en planningen indien nodig aan

Competentie Zelfsturen
Heeft inzicht in het eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten.

Niveau 3:
- stelt zich ook in complexe situaties leergierig en reflecterend op; stelt vragen en toont eigen onzekerheid
- deelt leerervaringen met anderen, ook als hier niet expliciet om gevraagd wordt
- brengt ideeën over professionele ambities in en vraagt hierop feedback en ondersteuning

Leerdoelen:

 • De student kan een administratie voeren dan wel cliënten of assistenten begeleiden bij het voeren van een administratie
 • De student kan een administratie en een jaarrekening (laten) samenstellen
 • De student kan op administratief gebied als aanspreekpunt voor cliënten fungeren
 • De student kan een fiscale winstberekening opstellen (als basis voor het verzorgen of controleren van aangiften voor cliënten)
 • De student kan de behoefte aan agrarisch fiscale adviezen onderkennen en (laten) vervullen
 • De student kan de administratie met betrekking tot het mestbeleid voor een agrarische cliënt voeren
 • De student kan beoordelen of een agrarisch ondernemer binnen de kaders van de mestwetgeving opereert
 • De student kan beoordelen welke veranderingen in de bedrijfsvoering van een agrarische klant raakvlak hebben met het mestbeleid.
 • De student kan in contacten met cliënten adviesbehoeften onderkennen en signaleren
 • De student kent de criteria de banken hanteren voor de beoordeling van een kredietvoorstel
 • De student ken de verschillende vormen van zekerheden en hoe deze i.r.t. financiering dienen te worden vastgelegd.
 • De student is op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. bancair kredietbeleid en wat dit betekent voor het verkrijgen van financiering voor een agrarisch ondernemer.

Ingangseisen

In het beginniveau van deze minor wordt voorzien door het volgen van onderstaande modulen:

 1. Basiskennis belastingrecht boxenstelsel
 2. Kennis over het stelsel van gebruiksnormen (mestbeleid)
 3. Kennis over agrarische bedrijfsanalyse

Studenten die twijfelen over hun begin niveau wordt aangeraden tijdig contact op te nemen met het module team.

NB: voor studenten die al eerder tijdens hun studie het vak bedrijfsadministratie hebben gevolgd kunnen tijdens het eerste semester het vak agrarische bedrijfseconomie volgen in plaats van bedrijfsadministratie.

Externe studenten
De minor is ook toegankelijk voor studenten van buiten Aeres Hogeschool Dronten. Een bedrijfskundige, tuin en akkerbouw of een dier- en veehouderij studie biedt voldoende aansluiting.

Deze minor omvat 15 ects waardoor in veel gevallen nog een tweede minor dient te worden gekozen om tot een totaal van 30 ects te komen. Over het algemeen sluiten de minoren Top Bedrijfsadviseur of de minor Bestuurder en bedrijfsopvolger goed aan om minorstages te combineren. Overigens zijn ook andere combinaties mogelijk.

Literatuur

Cursus Boekhouden (AAAA2)
Boekhouden geboekstaafd 1
12e druk, H.  Fuchs,           
ISBN 978 9001 81898 2
Boekhouden geboekstaafd 1 Opgaven
12e druk H. Fuchs
ISBN 978 9001 82053 4

Cursus agrarisch belastingrecht (AAAA3)
Reader agrarisch fiscaal recht

Modulewerkboek AAAA 2019-2020
Losse werkmap voor hand-outs en achtergrondinformatie, ook voor mestboekhouding, mestbeleid en financiering.

Rooster

Deze minor wordt in het 1e en 2e semester (najaar en voorjaar) van schooljaar 2024-2025 aangeboden. De twee wekelijkse lesdagen vinden plaats tijdens onderstaande weken (onder voorbehoud)

Najaar in de weken, op dinsdagen: 36, 38, 40, 42, 47, 49 en 51.
Voorjaar in de weken, op dinsdagen: 5 (niet di tentamendag), 7, 10, 12, 16, 19, 21 en 23.

Toetsing

Code: AAAA1
Naam: Assessment
Aantal studiepunten: 9
Type examen: Leertaken naar keuze, incl. advies opdrachten en assessment (portfolio)

Code: AAAA2
Cursus boekhouden
Aantal studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen (1x per jaar alternatieve invulling mogelijk voor studenten met boekhoudkennis)

Code: AAAA3
Naam: Cursus agrarisch belastingrecht
Aantal studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Code: AAAA5
Naam: Cursus mestboekhouding, beleid en financiering
Aantal studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

De student werkt gedurende de module aan en aantal beroepsproducten, leertaken, in overleg met de begeleidend docent wordt hieruit een keuze gemaakt.

Het assessment bestaat uit een Final Assessment op grond van een portfolio. Dit portfolio en de leertaken moeten voldoende zijn om te kunnen deelnemen aan het assessment.

Naast lessen worden diverse gastcolleges vanuit de praktijk aangeboden, deze sluiten aan bij de cursussen, geven een praktische vertaalslag en gaan in op de actualiteit.

Het portfolio en de leertaken moeten voldoende zijn om te kunnen deelnemen aan het assessment.

Je bent geslaagd en verdient 15 studiepunten voor deze minor als:

 • het Final Assesment met minimaal een voldoende is beoordeeld;
 • het portfolio en de leertaken met minimaal een voldoende is beoordeeld;
 • de examens “boekhouding”, “agrarisch belastingrecht” en “mestboekhouding, beleid en financiering” met gemiddeld minimaal een 5,5 zijn beoordeeld; Een 5 is toegestaan en kan door een behaalde 7 of hoger worden gecompenseerd.

Assessment:
De assessment is de eindopdracht van de module waarin jij laat zien dat je alle kennis en vaardigheden die je gedurende de module opdoet voldoende beheerst. Het hoofdstuk bevat een beschrijving van het assessment. De wijze van beoordeling, het beslismodel, de organisatie van het assessment en de toelatingsvoorwaarden.

Aanvullende informatie

De gemiddelde studiedruk voor deze minor bedraagt 2,5 dagen per week. Voor deze minor ben je verplicht minimaal 2 dagen per week stage te lopen op een agrarisch accountants- of advieskantoor of bank. Daarnaast wordt er eens per twee weken een lesdag ingeroosterd. Ervaring leert dat een stage van 2 dagen per week moeilijk is te vinden. Studenten uit Dronten wordt dan ook geadviseerd de afstudeerstage (of afstudeerwerkstuk) te koppelen aan deze minor. Studenten van buiten Dronten die twee minoren volgen kunnen in een aantal gevallen de minorstages bundelen tot een grotere stage van rond de 80 dagen. Bijvoorbeeld de stages van de minor Top Bedrijfsadviseur of de minor Bestuurder en bedrijfsopvolger zijn goed te combineren. Andere combinaties zijn mogelijk in vooroverleg.