Kies op maat

Inloggen Menu

Veevoeding en Gewas - Dairy cow nutrition and Fodder Crops

Veevoeding en Gewas, droge stof?

Deze Minor biedt een goede invulling om je verder te specialiseren en je daardoor goed voor te bereiden op de grote diversiteit aan banen die beschikbaar zijn in de veevoedingsbranche, teelt van voedergewassen en mestgebruik in de rundveehouderij.

Nationaal en ook internationaal zijn er veel vacatures bij toeleverende, verwerkende en onderzoekende bedrijven in de melkveehouderij, met name als het gaat om veevoeding en teelt van voedergewassen. Als Aeres Hogeschool afgestudeerde vervul je hierin de rol van: zelfstandig ondernemer, (voedings)adviseur (algemeen tot specialistisch), gewasdeskundige, onderzoeker, nutritionist, verkoopleider of kwaliteitsmanager. Mogelijk ben je zelfs al werkzaam binnen deze sector en vervul je al een dergelijke rol.

Focus op banen!

Bij de geschetste beroepen lever je diensten als specialistische voedingsadviezen of maak je producten zoals rantsoenberekeningen of recepten voor mengvoeders. Ook kun je denken aan het berekenen van een bedrijfsspecifieke excretie met een daarbij behorend advies voor de melkveehouder. Het kan ook zijn een advies over het voederwinningsplan of het bemestingsplan. Voorlichtingsrapporten of presentaties van recente ontwikkelingen op het gebied van ruwvoerteelt of bemesting en mineralenhuishouding voor medewerkers in de buitendienst of veehouders behoren tot de taken van het beroep. Uiteraard worden aan deze producten en diensten hoge kwaliteitseisen gesteld.

Bij het (gras)zaadveredelingsbedrijf vorm jij de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Problemen vanuit de praktijk vragen om een beantwoording bij de veredeling en andersom.

Bovengenoemde beroepen vereisen een kennisniveau ontleend aan de praktijk en aan gedegen onderzoek (toegepast en fundamenteel). Mogelijk ben je werkzaam als assistent onderzoeker of ben je zelf verantwoordelijk voor het onderzoek en de mogelijk rapporten of artikelen in vakbladen die je over de resultaten schrijft.

Bij het formuleren van een advies zal voortdurend een afweging gemaakt moeten worden tussen meerdere oplossingen. Vaak is er sprake van een dilemma waar je als adviseur, ondernemer of onderzoeker mee te maken krijgt. Daarom wordt een sterk beroep gedaan op je creativiteit en innoverend vermogen. Hiervoor heb je de juiste houding, vaardigheden en vakkennis nodig voor het geven van een vakkundig advies (adviseur), het implementeren van dit advies (ondernemer) of het opzetten van een praktijkproef (als onderzoeker).

Kortom het toekomstige beroep vormt zowel uitgangspunt als doel bij deze minor!

 

Leerdoelen

Binnen deze minor krijg je volop de gelegenheid om je startbekwaam te maken voor je (eerste) beroep. Het profiel van dit beroep bepaalt voor een groot deel de competenties die je (eindtermen) bij de Proeve van Bekwaamheid van deze minor moet demonstreren. Deze eindtermen kunnen per minor per gekozen beroep binnen de veevoedingssector enigszins verschillen. Om jouw persoonlijke eindtermen voor deze minor te kunnen formuleren, analyseer je jouw favoriete beroep met bijbehorende activiteiten en beroepscompetenties.

De Aeres Hogeschool heeft een 10-tal algemene competenties geformuleerd. Een 3-tal hiervan moet  in het afstudeerjaar op eindniveau (BSc) worden gerealiseerd. Door matching van de door jou geformuleerde beroepscompetenties met deze 10 kun je een of meerdere van deze Aeres Hogeschool competenties op eindniveau (BSc) laten zien. Voorbeelden van beroepscompetenties zijn:

  • Kan als veevoederspecialist binnendienst ten behoeve van buitendienstmedewerkers in de mengvoedersector een (ondersteunend) voorlichtings-/ adviesrapport schrijven (Aeres Hogeschool competentie 3, 4 en 5)
  • Kan als zelfstandig adviseur voor een melkveehouder een bedrijfsspecifieke excretie berekenen en hierover adviseren (Aeres Hogeschool competentie 3, 4 en 9)

De op deze wijze verkregen beroeps-specifieke competenties neem je op in een het minorcontract. In de eerste Minor-week formuleer je een selectie van de Aeres Hogeschool competenties naar beroepscompetenties en geef je aan welke van deze competenties je in deze Minor op niveau 3 gaat doen.

Ingangseisen

Vereist competentieniveau: de 10 Aeres Hogeschool competenties zijn afgerond op niveau 2 (hoofdfase). Verder zijn er mogelijkheden om op basis van aantoonbaar praktijkniveau aan deze voorwaarden voor competentieniveau te voldoen.

Wat betreft kennis vormen de volgende onderdelen de vereiste basis:

  • Module HBOV Bedrijfsproblemen oplossen en adviseren – Onderdeel: Veevoeding
  • Module HSBP Strategische bedrijfsplanning – Onderdeel: Gewas en mest
  • Module HSPD(O) De specialist – Onderdelen: Voeding Herkauwers en Voederwinning

We gaan er vanuit dat je vertrouwd bent met inhoud en toepassing van:

  • Handboek Melkveehouderij (focus op Hoofdstuk 2,3,5 en 6)
  • CVB tabellenboek
  • Praktijkgids bemesting of www.bemestingsadvies.nl 
  • Vinden en lezen van wetenschappelijke publicaties op dit vakgebied.

Toetsing

Code: AVVG1
Naam: Assessment Bedrijfsopdracht
Studiepunten: 9

Code: AVVG2
Naam: Vakkennis
Studiepunten: 2 

Code: AVVG3
Naam: Beroepstaken
Studiepunten: 4

De competenties worden bij deze minor op verschillende momenten getoetst:
Beroepstaak 1 Recent Advances in Dairy Nutrition - beoordeling met cijfer
Beroepstaak 2 Buitenlandse excursie – beoordeling met een cijfer
Schriftelijk examen Veevoeding en gewas - beoordeling met een cijfer
Slotsymposium Veevoeding en Gewas - beoordeling met een cijfer
Externe bedrijfsopdracht (Proeve van bekwaamheid) - beoordeling met een cijfer

Geen van de onderdelen AVVG 1, 2 of 3 mag met een cijfer lager dan 5,5 worden afgerond.

Literatuur

Wordt tijdens de cursussen aangegeven.

Rooster

Niet open voor aanmelding:

-het eerste semester: de donderdagen in de weken 37, 39, 41, 44, 48, 50 en 1.

-het tweede semester (bij voldoende deelname): de donderdagen in de weken 5, 7, 10, 12, 16, 19 niet, 21 en 23.

Tussendoor werk je 2 dagen per week aan beroepstaken op bedrijven.