Kies op maat

Inloggen Menu

Topadviseur - Farm advisory expert

Een groot aantal bedrijven houdt zich bezig met het adviseren van ondernemers met een primair agrarisch bedrijf. Dit kunnen (intensieve) veehouderij-, akkerbouw- en/of tuinbouwbedrijven zijn. Bedrijven die zich bezighouden met advisering zijn banken, accountants, gespecialiseerde adviesbureaus en voerleveranciers.

Het werk van de bedrijfsadviseur bestaat uit een groot aantal verschillende taken. In willekeurige volgorde zijn dat: klantenwerving, netwerken, individuele advisering en coachen van ondernemers. Naast vakinhoudelijke kennis staat ook de ondernemer als klant centraal. Hoe je het advies brengt is dus minstens zo belangrijk als wat je adviseert.

De adviseur heeft een persoonlijke, soms langdurige, band met de klant en is er zelf verantwoordelijk voor dat de klant tevreden is. Hij zal daartoe klantgerichte adviezen geven, waarbij in specifieke situaties standaardoplossingen kunnen worden toegepast maar in een groot aantal gevallen zijn innovatieve adviezen noodzakelijk. Het advies kan in verschillende vormen aangeboden worden: een eenmalig advies of een langer lopend begeleidingstraject via een korte notitie, een rapport of mondeling.

Een adviseur kan ook optreden als kennismakelaar tijdens bijvoorbeeld een studieavond of een demodag en functioneren als intermediair tussen ondernemer en bedrijfsleven of overheid. Door contacten te leggen en onderhouden met andere bedrijven die ook op het bedrijf komen (banken, voervertegenwoordigers etc.). Naast de dienstverlening voor bestaande klanten heeft de adviseur als taak nieuwe klanten te werven en te binden. Om dit te bevorderen is de adviseur ook in staat nieuwe diensten of adviesproducten te ontwikkelen.

Een adviseur werkt in een team onder de verantwoordelijkheid van een leidinggevende. Hij zal tegenover zijn leidinggevende ook verantwoording moeten afleggen over zijn prestaties. Dat gebeurt in de vorm van omzetrapportages en functioneringsgesprekken.

De adviseur kan op verzoek ondersteuning krijgen van zijn collega’s in het team of van zijn leidinggevende.

Leerdoelen

Na het succesvol volgen van deze minor ben je in staat:

 • om voor complexe en specifieke bedrijfssituaties innovatieve oplossingen voor te stellen, gebruikmakend van recente onderzoeksgegevens, en daar effectief mondeling en schriftelijk met de ondernemer over te communiceren.
 • instrumenten te ontwikkelen waarmee de effecten van de gegeven adviezen kunnen worden gemeten en geëvalueerd incl. kosten/baten overzicht van gegeven adviezen.
 • in te spelen op de specifieke wijze van beslissen door de ondernemer en de agrariër te motiveren en te ondersteunen bij de implementatie van de gegeven adviezen.
 • een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met een ondernemer.
 • een studiegroepbijeenkomst of demodag te organiseren en te leiden en daarbij gebruik te maken van de juiste advies-, analyse- en communicatietechnieken.
 • contacten te leggen en onderhouden met andere bedrijfsadviseurs en bedrijven die ook een relatie met het bedrijf hebben (banken, voervertegenwoordigers, overheid etc.)
 • acquisitie uit te voeren en ten behoeve van deze acquisitie nieuwe adviesproducten te ontwikkelen en praktijkrijp te maken.
 • in een functioneringsgesprek met een senior-adviseur zijn werk te verantwoorden en eigen kansen en bedreigingen als bedrijfsbegeleider te benoemen en te verbeteren.

Deze minor biedt de mogelijkheid om de volgende Aeres Hogeschool competenties op niveau 3 te trainen en te laten beoordelen: presenteren, innoveren, samenwerken, organiseren, ondernemen, globaliseren en leiding geven en zelfreflectie.

Verder beschik je over specifieke kennis op het gebied van advisering zoals kennis over beïnvloedingsstijlen, non-verbale communicatie en beslissing- en communicatiestrategieën.

Ingangseisen

Je bent in staat:

 • een bedrijfssituatie in kaart te brengen en de ondernemer(s) te typeren.
 • op basis van bedrijfsgegevens een sterkte-zwakte analyse te  maken van de verschillende bedrijfsonderdelen van een agrarisch bedrijf
 • een schriftelijk advies te geven voor een eenvoudig door de ondernemer genoemd bedrijfsprobleem gebruikmakend van bestaande oplossingen
 • een plan voor strategische bedrijfsontwikkeling te schrijven rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen in de omgeving
 • de consequenties van het strategisch-bedrijfsplan en optimaliseringsplan voor overige bedrijfsonderdelen in te schatten
 • bij het uitvoeren van een analyse op de juiste wijze gebruik te maken van de beschikbare analyseprogramma’s en op het bedrijf beschikbare technische en economische informatie.
 • analyse resultaten uit te werken in een voor de ondernemer overzichtelijk rapport.

Verder beschik je over kennis van de verschillende dier- en veehouderij of tuin- en akkerbouw disciplines.

Studenten die de hoofdfase van de opleiding Dier- en Veehouderij of Tuin- en Akkerbouw van de Aeres Hogeschool met goed gevolg hebben afgelegd kunnen ervan uitgaan dat ze voldoen aan bovenstaande instroomvoorwaarden.

Literatuur

ATBA1: Praktijkopdrachten

ATBA2 (De klant):
Competent adviseren, Roel grit, Marco Gerritsma, ISBN 978-90-01-380045
Adviseren als tweede beroep (3e herziene druk), Hannah Nathans, ISBN 90-13-02880-2
In de les uitgereikte materialen.

ATBA3 (Het product):
Competent adviseren, Roel grit, Marco Gerritsma, ISBN 978-90-01-380045
Adviseren als tweede beroep (3e herziene druk),   Hannah Nathans, ISBN 90-13-02880-2
In de les uitgereikte materialen.

ATBA4 (Het geld)
Competent adviseren, Roel grit, Marco Gerritsma, ISBN 978-90-01-380045
Adviseren als tweede beroep (3e herziene druk),   Hannah Nathans, ISBN 90-13-02880-2
In de les uitgereikte materialen.

Rooster

De maandagen in de weken: 36, 38, 40, 43, 47, 49 en 51.
Verder werk je op een stagebedrijf om beroepstaken uit te voeren.

Toetsing

Code: ATBA1
Naam: Leertaken en Assessment
Studiepunten: 11
Type examen: Assessment

Code: ATBA2
Naam: Adviesvaardigheden
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Code: ATBA3
Naam: Advies in de praktijk
Studiepunten: 1
Type examen: Schriftelijk examen

Ter voorbereiding op de proeve van bekwaamheid werk je aan een aantal beroepstaken, concreet ingevuld met praktijkopdrachten die horen bij de functie van adviseur verstrekt door het moduleteam of het bedrijfsleven (via minor stage). Iedere student begeleidt in ieder geval gedurende de looptijd van de module een tweetal agrariërs en organiseert een studiegroepbijeenkomst of demonstratiedag. Op basis van de uitgevoerde beroepstaken ontvang je feedback op de eerder genoemde competenties.

Na het uitvoeren van deze beroepstaken wordt de proeve van bekwaamheid uitgevoerd die bestaat uit een selectie van onderstaande beroepstaken. Ook hier wordt de beroepstaak ingevuld met een concrete praktijkopdracht. Het bedrijfsleven is betrokken bij de beoordeling van deze PvB. Met deze PvB worden de eerder genoemde Aeres Hogeschool competenties bedoeld die je nodig hebt om een Top Bedrijfsadviseur te worden beoordeeld op niveau 3.