Kies op maat

Inloggen Menu

Gezonde gewassen - Crop health

Doel van de minor is op een competentie- en praktijkgerichte manier kennis te maken met strategische bedrijfsontwikkelingen en CoE projecten voor de duurzame teelt en gewasbescherming van gezonde gewassen met een duurzaam bodembeheer.

Keus uit banen
Deze minor leidt op tot een gewilde Bedrijfsadviseur, Teeltbegeleider, Onderzoeker of Beleidsmedewerker. Als gevolg van vergrijzing bij de diverse adviesbureaus, gewasbeschermingsfirma’s (zowel chemisch als biologisch), handel, onderzoek en beleid neemt de vraag naar HBO-afgestudeerden met inzicht in en kennis over gezonde gewassen met onderzoekservaring de komende jaren alleen maar toe.

Ben je al werkzaam in deze sector, dan kun je met deze minor je kennis en competenties verder aanscherpen om te groeien in je functie.

Karakteristiek van de functies

 • Functies met eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, kennis en netwerk waarin professionaliteit en opbouw van vertrouwen bij de klanten en opdrachtgevers voorop staan.
 • Sparringpartner voor ondernemers, individuele bedrijven, studiegroepen, telersverenigingen, veilingen, coöperaties, zaadbedrijven, plantenkwekers en toeleveranciers.
 • Rekening houden met actuele ontwikkelingen op (teelt-)technisch gebied, op management-niveau, in het onderzoeksveld en in het beleid.
 • Verantwoording afleggen aan de Senior of directe leidinggevende.
 • Ethisch en verantwoordelijk handelen en onderzoeken teneinde de positie van klant, opdrachtgever en organisatie niet in gevaar te brengen.
 • Specialist (afhankelijk van de functie) op het gebied van gezonde gewassen, duurzame teelt, gewasbescherming, bodembeheer, bemesting, bedrijfsvoering, afzet, wet- en regelgeving, economie en strategie.
 • Geven van lezingen, acquireren van (onderzoeks-)projecten, opstellen en (laten) uitvoeren van adviezen, beleidsplannen en onderzoek.
 • Bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen en deze integreren in adviezen, projecten en onderzoeksvoorstellen.
 • Resultaten worden gemeten aan de hand van het geleverde product en klanttevredenheid. 

Leerdoelen

Om bovenstaande goed te kunnen uitvoeren heb je kennis van en inzicht in recente ontwikkelingen op het gebied van gewasgezondheid, gewasbescherming, teelt, bemesting, bedrijfsvoering, afzet, wet- en regelgeving, economie en strategie. Na het beëindigen van deze minor kan je:

 • adviezen geven ten aanzien van de teelt van gezonde gewassen: (strategische) teelt-, bemesting- en gewasbeschermings­maatregelen, bouwplannen en bedrijfsvoering.
 • een analyse maken van gegevens van de klant/opdrachtgever met als einddoel een strategisch bedrijfsplan, onderzoeksvoorstel of -rapport op te stellen.
 • netwerk onderhouden.

Daarvoor heb je de volgende vijf (van tien) Aeres Hogeschool competenties ontwikkeld op niveau 3:

 •   2. samen werken
 •   3. presenteren
 •   5. innoveren
 •   9. duurzaam handelen
 • 10. globaliseren

Aanvullende informatie

Ingangseisen

Intern:
In het 2e jaar hebben de studenten HBOT gevolgd, in het 3e jaar HSPT/O of HSBP. Een student(e) die in het derde jaar deze modules heeft afgerond kan ervan uitgaan dat hij/zij voldoende basis heeft. Heb je dit niet, dan moet het boek Gewasbescherming Omschreven extra bestudeerd worden.

Extern:
Geïnteresseerden in deze minor hebben minimaal Spuitlicentie 1 en hebben kennis op gebied van ziekten, plagen en onkruiden. Je kunt de meest voorkomende onkruiden in tuin- en akkerbouw herkennen en ziekten en plagen determineren aan de hand van symptomen in het gewas. Je kent de basisprincipes van het gezond houden van de bodem en bent op de hoogte van wet- en regelgeving rond bemesting en gewasbeschermingsmiddelen.

Toetsing

Examen: De kennis opgedaan in de M weken, excursies en practica, wordt getoetst door het afnemen van een schriftelijk examen. (Portfolio moet met minimaal voldoende zijn afgerond.)

Portfolio: Voldoende wanneer alle beroepstaken met een voldoende zijn afgerond.

Assessment: Bestaat uit het organiseren van een symposium waarop de studenten van deze minor hun respectievelijke Strategisch Gewas Gezondheidsplan op Bedrijfsniveau (SGGB’s) of onderzoeksrapport aan een publiek van docenten, betrokken bedrijfsleven en medestudenten professioneel zullen presenteren. Dit wordt individueel beoordeeld door een ‘Duurzaamheids Commissie’ bestaande uit docenten en externen op basis van een bepaald format met punten. Het beste plan krijgt de GGD-prijs: gewas – gezond & duurzaam!

De minor wordt hiermee getoetst op de volgende CAH competenties:

Samenwerken: Je kunt met de Senior, teamleider en telers samenwerken  om je doelstellingen te halen.

Presenteren/Adviseren: Je kunt je product op een inhoudelijk correcte en overtuigende wijze presenteren aan de klant.

Innoveren: Je houdt je van de ontwikkelingen op je vakgebied en aanpalende gebieden op de hoogte en weet deze te vertalen naar adviezen en onderzoek voor de klant. Je weet eigen ideeën en combinaties van ontwikkelingen te toetsen en in de markt te zetten.

Duurzaam handelen/Ondernemen: Je kunt je inleven in je (ondernemende) klant en kunt vanuit die gedachte de klant goed adviseren over de kansen en bedreigingen in de markt waarbij duurzaam handelen op de voorgrond staat.

Globaliseren: Je kunt internationale ontwikkelingen vertalen naar de situatie van de klant en je staat open voor internationale ambities van de klant.

AGGW1
Assessment
Studiepunten: 4
Type examen: Presentatie SGGB / onderzoeks-rapport in zelf te organiseren Symposium, beoordeeld door Duurzaamheidscommissie bestaande uit docenten en externe deskundigen

AGGW2
Kennis
Studiepunten: 6
Type examen: Schriftelijk examen over aangeboden cursussen

AGGW3
Portfolio
Studiepunten: 5
Type examen: Alle leertaken minimaal met 'Voldoende' afgesloten

Literatuur

AGGW1
Assessment
Bedrijfsopdrachten, coaching, zelfstudie

AGGW2
Kennis
Informatie op Blackboard

AGGW3
Portfolio
Zelfstudie en informatie op Blackboard

Rooster

Semester 1 2020-2021
Do: week 36, 38, 40, 43, 47, 49, 51

Tussendoor werk je 2 dagen per week aan beroepstaken op bedrijven.