Kies op maat

Inloggen Menu

Vitale Bodem - Vital Soil

De afgelopen jaren is er een grote, hernieuwde, interesse in de bodem ontstaan in sectoren zoals landbouw/voedsel, natuurbeheer en ruimtelijke ordening. Volgens de FAO zal er in 2050 70% meer voedsel geproduceerd moeten worden om de groeiende wereldbevolking te voeden. Daarnaast zal het produceren van voldoende voedsel, dat tevens van hoge kwaliteit is, gecombineerd moeten worden met het beschermen van ons leefmilieu. Dat kan alleen maar met een duurzaam gebruik van een vitale bodem. De bodem speelt ook een cruciale rol bij vele functies en ecosysteemdiensten.

Doel van de minor is op een competentie- en praktijkgerichte manier kennis te maken met en het toepassen van de meest recente inzichten in duurzaam bodembeheer en de effecten daarvan op het landgebruik, zoals; landbouw, stedelijke ontwikkeling, natuurbeheer etc.

De inbreng vanuit ons lectoraat duurzaam bodembeheer speelt daarbij een grote rol. 

Beroepsprofiel
In de minor “Vitale bodem” staat een gezond en veerkrachtig bodemsysteem centraal.

Na het beëindigen van deze minor ben je voorbereid op functies in het werkveld, waarbij specialisme op het gebied van duurzaam bodembeheer de hoofdrol speelt. Je vervult daarin de rol van top-adviseur of praktijkonderzoeker.

Kennis van het bodemsysteem speelt een steeds nadrukkelijkere rol in beroepsprofielen van Aeres Hogeschool. De kennis en vaardigheden die opgedaan worden in de minor zijn dus ondersteunend aan de verschillende grondgebonden sectoren.

Leerdoelen

Onderwerpen die in de minor aan bod komen, zijn onder meer de fysieke bodemgesteldheid/structuur, waarbij je o.a. de bodem visueel leert te beoordelen op structuurkwaliteit in relatie tot duurzaam bodembeheer. Vervolgens zal het belang en nut van een gezond bodemleven, dat zorgt voor een weerbare en productieve bodem, toegelicht worden. Ook de verschillende analysemethoden van de diverse bodemaspecten (uitgevoerd door bedrijven als Altic, BLGG, Eijkelkamp etc.) worden nader bekeken. Hierbij worden ook de nieuwste ontwikkelingen zoals bodemscans en digitale bodemkartering uitgelicht (Agrometius, Dacom, Medusa).

Na het beëindigen van de minor kun je de kennis in bovenstaande onderwerpen toepassen en integreren in de praktijk.

Competenties die daarbij getraind en getoetst worden, op niveau 3, zijn:

- Duurzaam handelen
- Onderzoeken
- Innoveren
- Samenwerken
- Globaliseren
Hieraan zal gewerkt worden middels een aantal lesdagen en een veldweek.

Voorlopige thema’s lesdagen:

- Algemene principes bodemkunde (opfriscursus “Wat is een goede bodemkwaliteit?”)
- Bodemecologie
- Structuurbeoordeling & verbetering
- Analyse methoden
- Digitale bodemkartering: bodemkunde in relatie tot Geografische Informatie Systemen & Precisielandbouw
- Organische stof: Kwantiteit & Kwaliteit
- Bodem in relatie tot landbouwproductie, bouwplan/rotaties en gewaskwaliteit
- Bodemadvies, procesgericht

Veldweek

Aan het eind van de minor zal er een veldweek bodemkunde plaats vinden, waarin kennis toegepast en ervaring op het gebied van veldwerk opgedaan kan worden. Hierbij komt onder andere het beoordelen van bodems, het karteren van een gebied en het vormen van een (landbouwkundig) advies aan de orde.

Ingangseisen

De student heeft een algemene kennis van de bodem (zoals in de module PBAN, HPLB).

Rooster

Semester 2.
Op vrijdagen in de weken 7, 10, 12, (16 niet), 19, 21, 23 en 25.
Er wordt ook een Veldweek georganiseerd. Deze datum is nog niet bekend. 

Toetsing

Examen: De kennis opgedaan in de lesdagen en excursies, wordt getoetst door het afnemen van een schriftelijk examen. (Portfolio moet met minimaal voldoende zijn afgerond.)

Portfolio: Voldoende wanneer alle beroepstaken met een voldoende zijn afgerond.

Assessment: De studenten organiseren gezamenlijke een symposium waarin ze een aantal onderwerpen presenteren waar ze gedurende de minor aan gewerkt hebben. Dit wordt individueel beoordeeld door een ‘Duurzaamheids Commissie’ bestaande uit docenten en externen op basis van een bepaald format met punten.


Code: AVBM1
Naam: Assessment
Studiepunten: 6
Type examen: Symposium duurzaam bodembeheer, beoordeeld door Duurzaamheidscommissie bestaande uit docenten en externe deskundigen

Code: AVBM2
Naam: Kennis
Studiepunten: 6
Type examen: Schriftelijk examen over aangeboden cursussen

Code: AVBM3
Naam: Veldweek
Studiepunten: 3
Type examen: Eindopdracht