Kies op maat

Inloggen Menu

Ecologisch Advies en natuurontwikkeling - Ecological Advise (15.0 of 30.0 EC)

Landbouwgronden zijn interessante plekken voor beleidsmakers van natuurontwiikkeling. Ingrepen die de waterhuishouding, grondwaterstand, geografische vorm en toplaag aanpassen, dragen bij aan een vervorming van landbouw naar natuur. Grondaankopers als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan echter vaak voor de vraag: ‘welke aanpassingen moeten we nu doen?' Interessante voorbeelden zijn te vinden in de "Handreiking monitoring natuurontwikkeling: ideeënboek bij het opstellen van monitoringsplannen voor natuurontwikkeling" van de WUR.

Studenten die deze minor doen, wordt aangeraden om ook de minor Ecologisch Advies te volgen (AECA). Samen met deze minor ontstaat er een brede kennis op het gebied van ecologie, gebiedsontwikkeling en advies.

Je draait minimaal 168 uur mee bij een ecologisch adviesbureau of de afdeling ecologie van een multidisciplinair adviesbureau. Daarnaast werk je aan het uitvoeren van een praktijkopdracht waarbij jij je richt op het meelopen met natuurontwikkelingsprojecten én zelf verantwoordelijk bent voor het maken van minimaal 3 GiS-kaarten. Je volgt colleges waar systeemanalyse en GiS-verdieping je gaat helpen beter te begrijpen hoe natuurontwikkeling in zijn werk gaat. De module loopt 2,5 dag per week van september tot januari en is de combineren met de minor AECA.

Leerdoelen

In al de functies die een afgestudeerde in de branche van mens/natuur effecten kan vervullen zijn de volgende AERES-competenties van belang.

 

 • Onderzoeken: de student voert een ecologisch onderzoek uit naar de effecten van een menselijk ingreep in een gebied op de flora en fauna in het gebied.
 • Presenteren: de student kan zijn advies begrijpelijk en overtuigend overbrengen aan collega adviseurs en/of de opdrachtgever
 • Duurzaam handelen: de student levert een bijdrage aan een het duurzame relatie tussen de mens en de leefomgeving en is zich bewust van de verschillende aspecten en discussies die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.

De kennis die de student via de cursussen en trainingen aan het eind van de minor heeft opgedaan:

 • Studenten begrijpen de context van (R.O.-)procedures, de rol van betrokken partijen, de rol van de ecologisch adviseur;
 • Studenten weten hoe de natuur in Nederland beschermd is (Europese en Nationale wetgeving en natuurbeleid);
 • Studenten kunnen goede en duidelijke GiS-kaarten maken en kunnen op eigen iniatief data verwerken tot een leesbare kaart.
 • Studenten kunnen bepalen welke effecten aanvaardbaar zijn op basis van natuurwetgeving en beleid;
 • Studenten begrijpt welke maatregelen vallen onder mitigatie en welke maatregelen vallen onder compensatie en weet welke mitigatie en compensatiemogelijkheden er zijn (o.a. aan de hand van soortenstandaarden);

Aanvullende informatie

Deze minor start in september 2020 en duurt 6 maanden.

Ecologisch advies én Natuurontwikkeling (AECA+AECN)

Module: Deze minor loopt van september tot januari en is een combinatie van de twee 15ECTS minoren genaamd AECA en AECN. Samen vormen zij een 30ECTS-module. Beiden zijn ook afzonderlijk te volgen.

Inhoud:
De effecten van, door de mens veroorzaakte, veranderingen in een gebied worden vaak bepaald door ecologische adviesbureaus. De gevolgen en adviezen van die beoordeling worden verwerkt in een ecologische effectrapportage. De junior ecologisch adviseur weet waar de bijzondere natuurwaarden voorkomen of weet het te achterhalen met literatuur- en veldonderzoek. Ook is bekend welke natuurwaarden gevoelig zijn voor de verschillende vormen van menselijke (antropogene) verstoring (licht, geluid, beweging, verontreiniging, verdroging, et cetera). Op basis van deze kennis wordt ingeschat wat de gevolgen zijn van een ruimtelijke ingreep op natuurwaarden, aangegeven in hoeverre dit strijdig is met wet- en regelgeving en worden oplossingen bedacht om het één en ander (toch) mogelijk te maken.

Gedurende de module draai je minimaal 28 dagen mee met een ecologisch adviesbureau of de afdeling ecologie van een overheidsinstelling. Daarnaast werk je aan het uitvoeren van een praktijkopdracht waarbij je de effecten beoordeelt die een bepaalde verandering in het gebied (zoals bouwen van nieuwe wijk of gebruik van gebied als festivalterrein) heeft op de flora en/of fauna in het gebied.

Dus; wil jij soortenkennis combineren met wetgeving én ben je creatief genoeg om maatregelen te verzinnen een kaarten te maken die ervoor zorgen dat zowel de soort of het natuurgebied áls de ruimtelijke ingreep, zonder effecten, samen verder kunnen? Dan is deze minor voor jou!

Ingangseisen

De student kan de volgende beroepstaken uitvoeren:

 • Inventarisaties uitvoeren (PECS)
 • onderzoek doen (PECO/HECO)
 • een advies geven (specialisatiemodule HSDI/HSNA/HSPL) 
 • De studenten van de majors TB zullen aan bovenstaande eisen voldoen. De minor staat ook open voor studenten van andere majors. Overleg met de coördinator is dan wenselijk.

Toetsing

AECN01

 • Naam: Assessment
 • Studiepunten: 7
 • Type examen: Opdracht (ecologische effectrapportage)

AECN01

 • Naam: GiS
 • Studiepunten: 4
 • Type examen: Portfolio

AECN02

 • Naam: Systeemanalyse
 • Studiepunten: 4
 • Type examen: Tentamen/portfolio

Literatuur

Er worden PowerPoints en een basisdocument Ecologisch Advies verstrekt via de digitale leeromgeving.

Rooster

Op dinsdagen in de weken: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 1, 2.

Tussendoor werk je aan de beroepstaak middels werkplekleren bij een ecologisch adviesbureau.