Kies op maat

Inloggen Menu

Agrarisch Waterbeheer

Klimaatverandering leidt tot meer weersextremen, waardoor er in toenemende mate sprake is van periodes met wateroverlast en droogte. Met name de landbouwsector ondervindt hier de gevolgen van. Door bodemverbetering, het creëren van meer waterberging en het vasthouden en bergen van water kunnen de negatieve effecten deels worden ondervangen.

Daarnaast is er in Nederland nog steeds sprake van grond- en oppervlaktewatervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De landbouwsector is hier, voor een belangrijk deel, verantwoordelijk voor.

In deze minor krijg je kennis van en inzicht in de problematiek van wateroverlast en droogtebestrijding en de oorzaken en gevolgen van watervervuiling. Daarnaast leer je om innovatieve en creatieve oplossingen te verzinnen op zowel bedrijfs- als gebiedsniveau. Door dit vervolgens uit te dragen zal je verandering binnen de agrarische sector stimuleren en een bijdrage leveren aan de realisatie van een duurzame kringlooplandbouw.

Gedurende de 7 contactdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Waterkwantiteit
  • Waterkringloop en waterbalans
  • (Peilgestuurde) drainage en fertigatie
  • Waterberging
  • Gevolgen van klimaatverandering op bedrijfs- en gebiedsniveau
  • Oplossingsrichtingen
 • Waterkwaliteit
  • Kringlopen van stikstof en fosfaat
  • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Effecten van maatregelen op waterkwaliteit
  • Oplossingsrichtingen
 • Blauwe diensten en verdienmodellen
 • Beleid en bestuur

Een deel van de lessen zal door gastdocenten en agrariërs worden verzorgd.

Gedurende het semester gaat de student gemiddeld 2 dagen per week minoropdrachten uitvoeren bij een zelf te kiezen bedrijf of instelling (b.v.: waterschap, LTO, Agrarisch Collectief, gemeente, onderzoeksinstituut, provincie). Er is ook een mogelijkheid om ingezet te worden bij onderzoek van het lectoraat Agrarisch Waterbeheer.

Leerdoelen

Aan het eind van deze minor heeft de student inzicht in de waterproblematiek van de agrarische sector en is hij in staat om op bedrijfs- en gebiedsniveau adviezen te geven op het gebied van droogtebestrijding, voorkomen van wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit.

Daarnaast kun je de volgende competenties in deze minor ontwikkelen:

 • Onderzoeken: Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met behulp van een geschikte onderzoeksmethode.
 • Innoveren: Gebruikt creativiteit om nieuwe, bruikbare producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen.
 • Organiseren: Plant activiteiten en voert ze uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat.
 • Duurzaam handelen: Verantwoordt eigen handelen met respect voor waarden, normen en gericht op het evenwichtige gebruik van beschikbare bronnen.

Ingangseisen

De student heeft affiniteit met de agrarische sector en heeft basiskennis van bodem en water.

Toetsing

De student voert concrete opdrachten uit voor het bedrijf, of de instelling naar eigen keuze. De keuze van het bedrijf, of de instelling en de uit te voeren opdrachten worden, in overleg met zijn opdrachtgever en de lector, vastgesteld. Het is ook mogelijk om een onderzoeksopdracht voor het lectoraat Agrarisch Waterbeheer uit te voeren.

Code:                               AAWB01
Naam:                              Bedrijfs- of onderzoeksopdracht
Studiepunten:                  15
Type examen:                  Rapport, presentatie, CGI
Periode:                           Tweede semester op de donderdagen

Literatuur

Naam:                               Basis Waterbeheer
Uitgever:                           Aeres Hogeschool, 2016

Rooster

Deze minor wordt aangeboden in het tweede semester op donderdagen in de weken: 5, 7, 10, 12, 16, 21, 23.