Kies op maat

Inloggen Menu

3D print materialen onderzoeksminor/Materials for 3D printing research minor15 EC (Onderzoek Chemie en Materialen; English-Nederlands)

3D printen maakt het mogelijk om echte maatwerkproducten te creëren. Op materiaalkundig gebied zijn er echter nog heel wat uitdagingen. Ben jij geïnteresseerd om samen met ons deze uitdagingen te tackelen, kies dan voor deze onderzoeksminor.  Let op: dit is geen theoretische minor.

Bij deze onderzoeksminor van Zuyd werk je in de moderne labs van CHILL in het hart van Nederlands grootste chemie en materialenterrein Brightlands Chemelot Campus. Er staat altijd een opdracht uit het werkveld centraal met een duurzame component. Je bent dus meteen al maatschappelijk verantwoord bezig.

Je werkt samen met meerdere studenten (young professionals), een ervaren professional als dagelijks begeleider en een coach (een docent/onderzoeker van Zuyd). Dit team noemen we een Community for Development (CfD). Naast de inhoudelijke kennis die je opdoet, vinden wij jouw persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk en zorgen we voor persoonlijke begeleiding. Je kan gebruik maken van alle voorzieningen van Brightlands Chemelot Campus, zoals de gratis sportfaciliteit en gratis BOOST trainingen door CHILL. Wanneer je interesse hebt, zullen we je ook helpen zoeken naar een afstudeeropdracht in de regio.

 

3D printing makes it possible to create truly customized products. However, there are still many challenges in the field of material science. If you are interested in tackling these challenges with us, choose this minor! Please be aware this is not a theoretical minor.

 In this Zuyd research minor, you will work in the modern labs of CHILL in the heart of The Netherlands' largest chemical and materials site, Brightlands Chemelot Campus. You will work on an assignment from industry with a circular and sustainable component. So you're immediately  involved in socially responsible innovations right away.

You work together with several students, an experienced professional as a daily supervisor and a lecturer/researcher from Zuyd University of Applied Sciences. We call this team a Community for Development (CfD). In addition to the knowledge you gain, we find your personal development very important and we provide personal guidance. You can use all the facilities of Brightlands Chemelot Campus, such as the free sports facility and the free BOOST workshops by CHILL. If you are interested, we will also help you look for a graduation assignment in the region.

Leerdoelen

 • De onderzoeksopdracht en de realisatie daarvan staat voorop
 • Competenties onderzoeken, experimenteren/ontwikkelen en zelfsturing.
 • Ontwikkeling van stage niveau II richting afstudeerniveau III.
 • Eigen initiatief
  • Door contact met de opdrachtgever is er de mogelijkheid om de competentie ”adviseren, in- en verkopen‟ op niveau I aan te tonen.
  • Door gebruik te maken van kennis van anderen en anderen gebruik te laten maken van jouw kennis (bv bij de werkbesprekingen) kan de competentie “leidinggeven, managen” op niveau I aangetoond worden.
  • Door goed om te gaan met bestellen en opslag tijdens het project is er de mogeijkheid om de competentie “beheren/coördineren” op niveau I aan te tonen.

 

 • The research assignment and its realization are paramount
 • Researching competencies, experimenting/developing and self-management.
 • Development of internship level II towards graduation level II.
 • Own initiative
  • Through contact with the client, the opportunity to demonstrate the competency of 'Advice | Procurement & Sales' at level I.
  • By using the knowledge of others and letting others use your knowledge (e.g. during work discussions), the competency of “Instruction | Supervision | Teaching | Coaching” at level I can be demonstrated.
  • By efficient use of the ordering and storage systems you can demonstrate level I of “Management | Coordination”

Ingangseisen

 • Nederlands- en Engelstalige studenten die jaar 1 en 2 van onderstaande opleidingen met succes hebben afgerond.
 • Een derdejaarsstage met goed gevolg hebben doorlopen (bij vrijstelling voor stage, dien je aan de stage eisen te voldoen)
 • Mogelijk uit een breed aantal opleidingen zoals Chemie; Chemical Engineering, Chemische Technologie; Applied Science; Materiaalkunde; Sustainable Energy.

 

 • Dutch and English-speaking students who have successfully completed years 1 and 2 of the courses below.
 • Have successfully completed a third-year internship (if exempt from an internship, you must meet the internship requirements)
 • Entry from a wide number of courses such as Chemistry; Chemical Engineering, Chemical Technology; Applied Science; Materials science; Sustainable Energy.

Literatuur

Alles is te vinden via:

 • pubmed.org
 • Scifinder Scholar: toegang via IP adres van Zuyd en/of van CHILL.
 • Science Direct: via bibliotheek Hogeschool Zuyd of rechtstreeks via internet
 • Boeken (bv uit bibliotheek Life Sciences, via docent of opdrachtgever)

Everything can be found via:

 • www.pubmed.org
 • Scifinder Scholar: access via IP address of Zuyd and/or CHILL.
 • Science Direct: via Zuyd University of Applied Sciences library or directly via the internet
 • Books (e.g. from the Life Sciences library, via teacher or client)

Rooster

Je programma wordt in overleg met jouw coach en ervaren professional opgesteld. Je bent de meeste tijd op locatie aanwezig.

In de eerste week van de minor vindt een kennismakingsprogramma plaats. In deze week krijg je uitgebreid informatie over de opdracht, CHILL, de campus en leer je de mensen kenen met wie je zal samenwerken.

De onderzoeksopdracht wordt gerealiseerd volgens het Community for Development (CfD) concept. Dus samen werken met studenten, een ervaren professional als dagelijks begeleider en een docent/onderzoeker.

Je hebt dus:

- CfD overleg

- afstemmen met mede studenten onderling

- overleg met opdrachtgever

- veel praktijk

- posterpresentatie met pitch

- feedback bijeenkomsten

- workshops/boosts (optioneel)

 

Your program is drawn up in consultation with your coach and experienced professional. You are on location most of the time.

An introductory program takes place in the first week of the minor. During this week you will receive detailed information about the assignment, CHILL, the campus and you will get to know the people with whom you will work.

The research will be done in a Community for Development (CfD). You will work together with other student, an experienced professional for daily guidance and a lecturer/researcher.

You will have:

- CfD meetings

- Meetings with the other students

- Client meetings

- A lot of experimentation

- Posterpresentation including pitch

- Feedback meetings

- Work shops/boosts (optional)

Toetsing

De hele CfD heeft een stem bij de beoordelingen. Een onafhankelijk assessor is de eindverantwoordelijke voor de beoordeling en heeft in die zin dus de zwaarste stem.

Weging:

- Onderzoeksrapportage 4 EC

- Onderzoeksuitvoering 4 EC

- Onderzoeksvoorbereiding 4 EC

- Zelfsturing 3 EC

Voor alle onderdelen geldt een weging van 25 % en een minimumcijfer 5,5.

 

The entire CfD has a voice in the assessments. An independent assessor is ultimately responsible for the assessment and in that sense has the ultimate responsibility.

Components:

- Research Report 4 EC

- Research Implementation 4 EC

- Research Preperation 4 EC

- Self-management 3 EC

A ratio of 25% and a minimum grade of 5.5 applies to all components.

Aanvullende informatie

Locatie: Brightlands Chemelot Campus, Geleen

Via een tussenpersoon gevestigd in Sittard-Geleen kan relatief makkelijk gedeelde, gemeubileerde woonruimte gehuurd worden voor korte termijn.

Shared, furnished living space can be rented relatively easily for the short term through an intermediary based in Sittard-Geleen.