Kies op maat

Inloggen Menu

Circulaire Economie

Je leert een concreet actieplan te maken om een organisatie naar keuze (bv een woningcorporatie, ziekenhuis, of event bureau) circulair te reorganiseren om daarmee o.a. de klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. Op de arbeidsmarkt en bij stages is er veel vraag naar medewerkers die dit beheersen. De minor is geactualiseerd n.a.v. de evaluaties van het afgelopen studiejaar. Je dient iets te weten van:

  1. De uitgangspunten van circulaire economie. Wat is de 0-situatie waarin de organisatie verkeert? Wat zijn de doelstellingen voor de komende periode?
  2. Hoe kom je tot een implementatieplan om tot die verbeteringen te komen. Dus hoe reorganiseer jij een organisatie of afdeling van opmaken en weggooien naar 100% hergebruik;
  3. Het opstellen van eisen en wensen voor het inkoopproces i.h.k.v. duurzaam inkopen van materialen en diensten;
  4. Het functioneel ontwerpen, herinrichten en exploiteren van gebouwen. Hoe maak jij verantwoorde keuzes die de duurzame prestatie van de dienstverlening optimaliseren;
  5. Het analyseren en beïnvloeden van gedrag van consumenten en medewerkers in duurzame richting;
  6. Het onderbouwen van de gemaakte adviezen en keuzes.

Leerdoelen

Deze minor biedt je de nieuwste kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van circulaire economie op weg naar 2030. De volgende deelgebieden komen aan bod: facility en service management, bedrijfskunde, inkoop, catering, huisvesting, gebouwde omgeving en last but not least gedrag van consumenten en medewerkers.

Basis voor deze minor is een externe opdracht. Hierbij staat het begrip circulaire economie centraal. De algemene vraag is: hoe kunnen we diensten, productie en consumptie zo inrichten dat de goederenstroom zo veel mogelijk gesloten is en dat er dus niet of nauwelijks grondstoffen verloren gaan en er (vrijwel) geen afval ontstaat. We streven naar aan 100% hergebruik. We gebruiken hierbij o.a. het werkboek Circulair Organiseren van Prof Jan Jonker e.a.. Dit werkboek is gratis ‘down te loaden’ via https://www.circulairebusinessmodellen.nl/publicaties/aanvragen-gratis-publicatie/

Een van de voorbeelden is de energievoorziening die duurzaam opgewekt en gebruikt dient te worden, zodat negatieve effecten, denk aan klimaatverandering, vermeden worden. Maar dit geldt voor alle materialen en grondstoffen in elke organisatie. Dus bijvoorbeeld voor een event management bureau, een ziekenhuis, een gemeente of een producent van automaterialen. Circulaire economie is een economische wijze van produceren en consumeren die duurzaam is. Dat betekent minder, bewuster en beter voor de volgende generatie.

Bij bijvoorbeeld het ontwerpen van een gebouw wordt voor een belangrijk deel vastgelegd hoe de exploitatie van dat gebouw zal plaatsvinden. En ook de wijze waarop het gebouw ná het gebruik hergebruikt of gerecycled kan worden wordt in de ontwerpfase grotendeels vastgelegd. Daar 40% van de klimaatverandering veroorzaakt wordt door de gebouwde omgeving is het van belang in de ontwerpfase de juiste beslissingen te nemen.

Tot slot als derde voorbeeld, dat circa 20% van de klimaatverandering een gevolg is van voedselproductie en –consumptie. Dat betekent dat de catering een belangrijk aandachtspunt is bij het zo circulair mogelijk verlenen van diensten.

Voor o.a. facility managers, bouwkundigen, inkopers en HR-medewerkers liggen er dus kansen om in het hele proces van ontwerpen, (her)gebruiken en soms afdanken van materialen keuzes te maken die de totale duurzaamheidsprestatie aanzienlijk verbeteren. In deze minor leer je de nieuwste methodieken om de noodzakelijke keuzes beargumenteerd te maken. Daarbij maak je, via excursies en gastcolleges, ook kennis van bestaande best practices.

Aan de hand van je eigen projectopdracht breng je het geleerde in praktijk.

Aanvullende informatie

Minor wordt momenteel nieuw ontwikkeld.

De Minor is bedoeld voor alle opleidingen.

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn.

Toetsing

Adviesrapport voor opdrachtgever, beoordeling schriftelijk groepsrapport, 5 EC's.

Adviesgesprek voor opdrachtgever (of gedelegeerde, bij voorbeeld docent), individueel mondeling tentamen, 5 EC's.

Kennistoets, individueel schriftelijk tentamen, 5 EC's

Rooster

De minor bestaat uit: hoorcolleges, werkcolleges, excursies, projectwerk en eindpresentatie.

De projectgroep dient een adviesrapport te ontwikkelen. Daarom wordt van iedere student volledige inzet en dus aanwezigheid verwacht bij alle onderdelen.

De contacttijden zijn verspreid over de hele week overdag. Op woensdag is student roostervrij. Gemiddeld ca 10 uur per week