Kies op maat

Inloggen Menu

Horizons in Hospitality (Nederlands/English)

De minor Horizons in Hospitality is ontwikkeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in gastvrijheid. We streven ernaar te werken met studenten van verschillende faculteiten/studierichtingen om zo het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Het programma wordt gecoördineerd door HMSM -docenten en het onderwijs wordt verzorgd in samenwerking met externe deskundigen. De HMSM docenten werken nauw samen met de minor studenten die zelf verantwoordelijk zijn voor onderdelen van het programma, zoals het organiseren van gastcolleges en excursies. De voertaal in plenaire sessies is Engels. In de onderwijsgroepen wordt gestreefd naar een Engelstalige onderwijsgroep naast Nederlandstalige onderwijsgroepen. Nederlandstalige studenten kunnen 2 van de 4 opdrachten in het Nederlands uitvoeren (Journal en Eigen Product). Bij de opdracht Project en Horizons in Hospitality Team kan het zijn dat Engels de voertaal is, als Engelstalige studenten in die teams zitten.

Steeds meer organisaties zien in dat het essentieel is om de gast/ klant/ cliënt/ patiënt centraal te stellen. Waarom doen ze dat? Maar bovenal: hoe doe je dat binnen een specifieke organisatie of situatie?

In deze minor ga je gastvrijheid doorgronden en zul je leren hoe je als in- of externe adviseur gastvrijheid binnen organisaties, maar ook bijvoorbeeld in wijken of steden kunt versterken.

Tijdens deze minor ontmoeten we verschillende professionals. We kijken naar de ethiek, geschiedenis en ook de psychologie van gastvrijheid. Daarnaast bestudeer je verschillende gastvrijheidsmodellen en leer je deze toe te passen. Je leert wat er binnen een organisatie nodig is om tot échte gastvrijheid te komen. In een projectteam onderzoek je gastvrijheid in een zelfgekozen sector of organisatie; je presenteert en rapporteert je bevindingen aan de opdrachtgever, projectbegeleider en mede-studenten.

Kortom: de minor Horizons in Hospitality biedt je de mogelijkheid je breed te oriënteren in de wereld van gastvrijheid. Je denkt na over trends en ontwikkelingen, nieuwe markten, interculturele thema’s, maar ook over ethische kwesties en dilemma’s, over risico’s en kansen. In een – liefst multidisciplinair-team verken je de grenzen van de gastvrijheid. Je stuurt in hoge mate je eigen leerproces en je bent voor een belangrijk deel dus zelf verantwoordelijk voor het resultaat.

De thema’s die aan bod komen zijn:

1. Hospitality: wat is gastvrijheid?

We kijken naar de geschiedenis van de gastvrijheid, naar filosofische en ethische aspecten ervan en we proberen in beeld te brengen wat door verschillende (ervarings-)deskundigen onder het begrip wordt verstaan, om zo te komen tot een gastvrijheidmodel dat we kunnen gebruiken als uitgangspunt voor verder onderzoek.

2. Hospitality Development: hoe ontwikkel je ‘gastvrijheid’?

Kun je gastvrijheid ontwikkelen? En zo ja, hoe dan? We denken na over gastvrijheidsontwikkeling binnen organisaties. Wat betekenen de inzichten op het gebied van gastvrijheid voor gasten, medewerkers en de vormgeving van processen en systemen binnen organisaties?

3. Horizons in Hospitality: hoe pas je deze inzichten toe in verschillende sectoren?

Kun je de gastvrijheidsinzichten toepassen in verschillende sectoren? En welke waarde voegt dit toe? Zo ja, hoe dan? Welke trends en ontwikkelingen zijn relevant? Hoe kun je als organisatie hierop inspelen?

Content:

The minor Horizons in Hospitality has been developed for who are interested in hospitality. We would like to work with students from different (educational) backgrounds, so we can look at the subject from very different angles. The programme is coordinated by staff of HMSM and will be set up in cooperation with external experts of different fields of expertise. Furthermore, the HMSM staff works closely with the minor students who are responsible for the organisations of specific programme elements, such as guest lectures and excursions.

More and more organisations acknowledge the importance of putting guests/ customers/ clients/ patients first. Why is this? And more importantly: how do you do this in a specific organisation or situation?  

In this minor you will analyse hospitality and you will learn to advice organisations how to improve their hospitality. You will study the ethics, history and psychology of hospitality. Furthermore, you will study different models of hospitality and together with your fellow students develop a new model of hospitality. You will learn what is necessary to develop true hospitality in an organisation. You will present and report your findings to your client, project coach and fellow students. In this minor you will also make a trend tour and you will meet professionals in order to experience concrete examples and to create a platform for co-creation.

In short, in the minor Horizons in Hospitality you will be challenged to explore the borders of hospitality in a multidisciplinary team. You will look at the world (of hospitality) through modern, critical, sometimes stubborn though always challenging glasses. The student will steer his/ her own learning process and is therefore, for an important part, responsible for his/ her own results.

During the minor the following themes will be covered:

1) Hospitality: what is hospitality?

We will analyse the history of hospitality, including the ethical and philosophical aspects. We will try to map the views of different (experience)experts on the definition and research different hospitality models that can be used for the project.

2) Hospitality development: how do you develop hospitality?

Is hospitality manageable? And if yes, how? We will think about hospitality development in organizations. What do insights into hospitality mean for guests, employees and the design of processes and systems within organizations?

3) Horizons in hospitality: how to apply hospitality insights in different sectors?

Is it possible to apply the hospitality insights that have been learned, in different sectors? And if yes, how? What value does it add? What trends and developments are relevant? How can you make use of these trends and developments as an organization?

Leerdoelen

Basiscompetentie en leerdoelen (kennis, vaardigheden, attitude) Horizons in Hospitality:

De student:

- ontwikkelt een visie op het begrip gastvrijheid en kan dit opschrijven/presenteren in de vorm van een paper of ander gekozen vorm (Persoonlijk Gastvrijheids Product);

- geeft, in co-creatie, mede vorm aan het onderwijsprogramma, in een Horizons team;

- is in staat om zijn/haar persoonlijke Horizons in Hospitality journey te ontdekken en te beschrijven (Journal met mondeling);    

- kan een opdrachtgever adviseren over de manier waarop hij/zij gastvrijheid binnen zijn/haar organisatie kan vormgeven (Adviesrapport Project). 

Basic competences and learning goals (knowledge, skills, attitude) ‘Horizons in Hospitality’:

The student:

- Develops a vision on ‘hospitality’ and can elaborate on this in a paper or other professional product (Personal Hospitality Product);

- Participates in the development of the educational programme, by means of co-creation, in a Horizons team

- Is able to discover their personal Horizons in Hospitality Journey and to describe it (Journal);

- Is able to apply these models in varying contexts and is able to identify the critical success factors of hospitality;

- Is able to advise a client about the way they can develop hospitality in their organization (Advisory Report).

Aanvullende informatie

De voertaal in plenaire sessies is Engels. In de onderwijsgroepen wordt gestreefd naar een Engelstalige onderwijsgroep naast Nederlandstalige onderwijsgroepen. Nederlandstalige studenten kunnen 2 van de 4 opdrachten in het Nederlands uitvoeren (Journal en Eigen Product). Bij de opdracht Project en Horizons in Hospitality Team kan het zijn dat Engels de voertaal is, als Engelstalige studenten in die teams zitten.

Doelgroepen: alle opleidingen

Horizons in Hospitality is een minor waar gastvrijheid centraal staat. We behandelen hoe binnen verschillende sectoren (in- en externe) gastvrijheid ontwikkeld kan worden. Verschillende perspectieven en multidisciplinariteit zijn zeer waardevol binnen deze minor. Studenten uit alle faculteiten zijn dan ook welkom. In eerdere edities hebben studenten deelgenomen van verschillende opleidingen van Zuyd en daarbuiten (exchange).

Ingangseisen

Student moet goed beeld hebben van het werkveld waarin hij/zij gaat acteren. Enige onderzoekservaring is prettig. Goede beheersing van het Engels.

Propedeuse moet behaald zijn.

Toetsing

De volgende onderdelen worden getoetst:

  • Product naar aanleiding van persoonlijke gastvrijheidsvraag; personal Hospitality product (3 EC, 20%)
  • Project voor opdrachtgever; project assignment (6 EC, 40%)
  • Reisverslag & mondeling assessment; assessment based on Horizons Journal (4,5 EC, 30%)
  • Co-creatie/mede vormgeven aan het onderwijs in een team, Horizons Team (1,5 EC, 10%)

Literatuur

Twee boeken en 25 euro excursiekosten./Two books and 25 euro for excursions.

Rooster

De onderwijscontacttijden vinden verspreid plaats over de hele week.

Onderwijsvormen: 

Interactieve hoor- en werkcolleges; Onderwijsgroepen; Reflectie en feedbacksessies; Ontmoetingen met mensen uit het werkveld; Gastcolleges; Projectonderwijs; Co-creatie; Zelfstudie; Excursies

Learning Activities:

Interactieve lectures and workshops; Tutorial groups;       Group sessions/interactive learning sessions/ reflection and guidance; Meetings with professionals, partially on location; Guest lectures; Working on a project (individually or in a team); Co-creation; Self study; Excursions