Kies op maat

Inloggen Menu

Food Quality & Health

Door o.a. de groeiende wereldbevolking, de hogere eisen aan voedselveiligheid, gezondheid èn kwaliteit van voeding en de invloed van voedselproductie op het milieu, wordt de (wereldwijde) voedingssector uitgedaagd om op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve methoden om de voedselproductieketen te optimalise-ren. Wil jij hierin een rol spelen? Dan is deze minor zeker iets voor jou!

 

Als generalist Food Quality & Health kun jij de verbindende factor worden tussen primaire sector, de supply chain en de verwerkende voedingsmiddelenindustrie en daardoor nauw betrokken zijn bij gezonde innovaties in voeding op het gebied van productie, voedselveiligheid en milieu.

Beschrijving programma:

Bij deze minor wordt enerzijds gekeken naar voeding en gezondheid en anderzijds naar duurzame voedselproductie en kwaliteitszorg. Binnen deze kaders komen onder andere de volgende thema’s aan bod: voedingskunde, bio-inhoudsstoffen, voedselvertering, gezondheid, voedselkwaliteit, wetgeving, voedselveiligheid, post harvest technology, analysetechnieken, logistiek, maatschappelijke vraagstukken, alternatieve (plantaardige) eiwitbronnen en milieu-invloeden. Bij het behandelen van deze onderwerpen kom je daarnaast in aanraking met bedrijven en lectoren die bezig zijn met nieuwe, creatieve initiatieven op het gebied van gezonde, veilige en duurzame voeding. Binnen individuele en (multidisciplinaire) groepsprojecten krijg je de kans om je nader te verdiepen in zelf gekozen onderwerpen. Met welke onderwerpen je aan de slag wilt binnen projecten mag je zelf bepalen, mits het natuurlijk met humane voeding te maken heeft. Er wordt daarbij uitgegaan van veel zelfstandigheid.

 

Na het volgen van deze minor heb je de kennis en vaardigheden om vanuit verschillende invalshoeken te redeneren en zo bijvoorbeeld als adviseur of onderzoeker een goede gesprekspartner te vormen bij nieuwe (multidisciplinaire) initiatieven vanuit de primaire voedingssector, (voedingsmiddelen) bedrijven of de overheid.

 

Bij ‘akelige’ problemen is het speelveld slecht omlijnd en zijn de regels onvolledig, veranderlijk of zelfs tegenstrijdig. In zulke ongestructureerde situaties is de generalist in het voordeel. Opgebouwde expertise heeft weinig meerwaarde. Men moet eerder een beroep doen op improvisatievermogen en out of the box denken. Een generalist lost een probleem op door kennis te lenen uit andere domeinen. [Dijkgraaf, 2021]

 

Testimonial (student 20-21)

Een minor waarbij er een mooie verbinding wordt gelegd tussen theoretische kennis en de voorbeelden vanuit de praktijk. Er wordt veel aandacht besteed aan actuele thema's binnen voeding en gezondheid deze actuele thema's worden door gastlessen extra onderbouwd die voor veel diepgang van de minor zorgen. Het beste van alles is dat er niet getoetst wordt via een tentamen maar via een assessment waarbij je veel beter de opgedane kennis kan aantonen dan in een tentamen. Door deze manier van toetsing wordt je gestimuleerd om dieper in de materie te duiken, het hele proces leer je hier door in plaats van alleen wat nodig is voor een tentamen. Dat zou hbo breed opgepakt moeten worden :)

 

 

 

Leerdoelen

  • De student(e) is in staat om haar/zijn kennis van voedingskunde, kwaliteitszorg, duurzaamheid en gezondheid te gebruiken om nieuwe originele ideeën betreffende (humane) gezondheid en voeding te ontwikkelen en haar/zijn mening te verdedigen binnen een onbekende situatie.
  • De student(e) is in staat om binnen een multidisciplinaire groep samen te werken om een volledige voedingsketen in kaart te brengen en daarbij alle facetten van de module aan bod te laten komen op een relevante manier.
  • De student(e) is in staat om individueel een project met praktijkcomponent rondom humane voeding uit te voeren waarbij originele ideeën worden gezocht en meningen onderbouwd.
  • De student(e) is in staat om op een professionele manier te communiceren en samen te werken met docenten en medestudenten.
  • De student(e) is in staat om een populaire wetenschappelijk artikel te schrijven dat onderbouwd is met wetenschappelijke bronnen over een actueel thema, met daarin haar/zijn mening gevend over het gekozen thema.

Ingangseisen

Deze minor is gericht op 3e of 4e jaars HBO bachelor studenten met interesse in voeding in het algemeen en kwaliteit & gezondheid in het bijzonder.

 

Vooraf dient men tenminste basale kennis te bezitten aangaande biomoleculen / macronutriënten. In overleg kan aangeraden worden om je te verdiepen in enkele specifieke onderwerpen, afhankelijk van eerder gevolgde vakken.

Literatuur

De benodigde literatuur (dictaten / readers / artikelen / etc.) wordt digitaal ter beschikking gesteld via MS Teams

Rooster

​​​De contactmomenten op school betreffen een variatie aan hoor- en gastcolleges, projectoverleg en waar mogelijk excursies. De (deels online) contactmomenten worden zoveel mogelijk op 2 dagen per week gepland, al kan daar in praktijk van afgeweken worden. In de afgelopen jaren waren dit steeds maandag middag en donderdag ochtend.​ 

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een kennisassessment dat aan het einde van de 20 weken wordt afgenomen. Daarvoor geldt een bodemcijfer van 5.5. Daarnaast dienen verschillende verslagen / opdrachten met een voldoende te worden afgesloten. Ook dient er een voldoende gescoord te worden m.b.t.  professionele houding.