Kies op maat

Inloggen Menu

Studenten

Informatie voor studenten

Kies Op Maat is een service voor studenten; zij profiteren van het informatie-aanbod en van de procedures. Ook zij hebben een aantal verantwoordelijkheden.

Doelgroep Kies Op Maat

Kies Op Maat richt zich primair op studenten aan de deelnemende instellingen, die als onderdeel van hun eigen studie een module willen volgen bij een andere instelling. Dat betekent dat er voor de andere studenten een afwijkende weg gevolgd moet worden, hoewel de informatie op de site voor iedereen beschikbaar is.

Rechten en plichten

Van de student wordt verwacht dat deze:

Stappen van zoeken tot slagen
In onderstaande beschrijving wordt het keuzeproces globaal beschreven. Voor meer gedetailleerde informatie: raadpleeg de pagina's onder het kopje Thema's in de hoofdnavigatie van dit procedureboek.

Informatie over vakken en minoren

Via trefwoorden en met gebruiik van verschillende filters kan gezocht worden naar onderwijs. Kijk daarbij goed of een vak een "vak'' of een "minor'' is en let op de periode waarin de module achtereenvolgens aangeboden wordt. Ook de inschrijfperiode is van belang. Voor het gekozen vak kan vervolgens een leerovereenkomst aangemaakt worden, nadat eerst een account is aangemaakt.

Hoe te handelen met de leerovereenkomst?

1. De student print de leerovereenkomst (in drievoud voor de gastinstellingen waar het per post moet worden aangeleverd) uit en ondertekent zelf(alle drie)de overeenkomst(en), om aan alle betrokkenen aan te geven dat dit zijn keuze is;

2. Dan gaat de student met de leerovereenkomst(en) naar zijn examencommissie. Met de ondertekening geeft de examencommissie aan dat deze het met de aanmelding eens is en dat de studieresultaten zullen worden erkend;

3. Vervolgens moet de ondertekende leerovereenkomst naar de gastinstelling. Dat kan op drie manieren:

1. Per post: De student stuurt de drie overeenkomsten naar het contactadres van de gastinstelling (het adres: onder het kopje Contact in de leerovereenkomst);

2. Per e-mail: Sommige gastinstellingen bieden de mogelijkheid om een gescande exemplaar van de leerovereenkomst per mail toe te sturen. Het mailadres staat dan afgedrukt op de leerovereenkomst onder het kopje Contact in de leerovereenkomst.

3. Via een upload in het aanmeldsysteem van de betreffende gastinstelling; De url staat onder het kopje Contact in de leerovereenkomst.

4. De gastinstelling beoordeelt de leerovereenkomst en stuurt, bij acceptatie, twee ondertekende exemplaren terugof uploadt het ondertekende exemplaar. Één getekend exemplaar is bedoeld voor archivering bij de thuisinstelling, en één houdt de student zelf. De student print de leerovereenkomst in drievoud (indien van toepassing)uit en gaat ermee naar de examencommissie.

Let op: Hierna volgt pas de echte inschrijving!

Studievoortgang en certificering

Bij de studie van de gekozen module ontvangt de student de reguliere begeleiding van de gastinstelling; de verantwoordelijkheid voor de algemene studieloopbaanbegeleiding blijft bij de thuisinstelling liggen. Na afloop wordt de student als ook de thuisinstelling (via de KOM-site) op de hoogte gesteld van het resultaat van de afgelegde examens. De student ontvangt van de gastinstelling een certificaat of een ander gewaarmerkt bewijsstuk. De student levert dit document in bij zijn examencommissie bij de thuisinstelling als bewijs dat het gevolgde onderwijs met succes is afgesloten. Op basis daarvan worden door de thuisinstelling het resultaat erkend en de studiepunten toegekend en opgenomen in het studentinformatiesysteem en, indien van toepassing, in het studentportfolio van de thuisopleiding

De afspraak is dat de "gast"-studenten behandeld worden en zich gedragen alsof het eigen studenten zijn van de instelling. Daar past wel de verantwoordelijkheid bij als student, om je zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de gebruiken, afspraken en voorzieningen van de opleiding en de instelling waar je te gast bent.

Evaluatie

Zowel tijdens als na het volgen van een vak of minor is het belangrijk de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Hiervoor worden de gebruiken van de onderwijsverzorgende instelling gevolgd.

Studenten die ingeschreven zijn bij een instelling die niet aangesloten is bij Kies Op Maat

Studenten van instellingen die niet bij Kies Op Maat zijn aangesloten, kunnen zich niet beroepen op de regels en afspraken van dit procedureboek; alleen de aangesloten instellingen hebben afspraken gemaakt over de naleving van de hierin opgenomen afspraken.

Een student die ingeschreven is bij een instelling die niet deelneemt aan Kies Op Maat kan toch gebruik maken van de informatie op deze site. De leerovereenkomst kan in dat geval de basis vormen voor informatieverschaffing bij zowel de thuisinstelling als ook de gastinstelling. Belangrijkste verschil is echter dat de verrekening nog niet geregeld is. De student kan de leerovereenkomst uitprinten en gebruiken binnen zijn/haar thuisinstelling zodat de relevante gremia en functionarissen in de thuisinstellingen geïnformeerd zijn over de module die elders gevolgd wordt. Ook kan de leerovereenkomst gebruikt worden bij de gastinstelling waardoor eenduidig vastgelegd is van welke instelling de student afkomstig is en welke module gevolgd wordt. Zaken als financiële verrekening dient de student zelf te regelen wanneer daar niet al op een andere manier (buiten Kies Op Maat) afspraken over gemaakt zijn tussen de instellingen. Het is mogelijk dat hiertoe initiatief wordt genomen door de gastinstelling, op het moment dat de leerovereenkomst daar wordt aangeboden.

Advies aan studenten van instellingen die niet participeren in Kies Op Maat: voorkom dat je achteraf geconfronteerd wordt met de kosten die samenhangen met de uitwisseling. Controleer, voordat jij je aanmeldt voor een minor, of jouw hogeschool aangesloten is bij Kies op Maat. Is dat niet het geval dan zijn er geen afspraken over de te betalen kosten. Het kan zijn dat je de kosten voor het volgen van de minor zelf moet betalen. Als je besluit om een minor te gaan volgen bij een instelling die wel is aangesloten bij Kies op Maat neem dan direct na je aanmelding contact op met de betreffende contactpersoon van de instelling die de minor aanbiedt. Emailadressen tref je aan onder deze link. Jullie kunnen dan, eventueel in samenspraak met jouw instelling, afspraken maken over de betaling van de kosten.

Houd rekening met kosten die meer kunnen bedragen dan € 2.000,=.

Het kan ook zo zijn dat de gastinstelling een andere werkwijze hanteert. Maar zorg er zelf voor, om verrassingen te voorkomen, dat je daar vóór aanvang van de minor duidelijkheid over hebt.