Kies op maat

Inloggen Menu

Kwaliteitszorg

Informatie over kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg richt zich op twee terreinen:

 1. Kwaliteitszorg van de organisatie rond en de webapplicatie achter Kies Op Maat;
 2. Kwaliteitszorg van modulen (vakken en minoren).

Op beide terreinen zijn twee aspecten van belang:

Rond de begrippen treft u elders in de procedures informatie aan. Op deze pagina vindt u nadere informatie over de kwaliteitsborging rond de processen, procedures en systemen van Kies Op Maat. Onderaan treft u informatie aan over de kwaliteitszorg rond modulen.

Deelprocessen
De volgende zeven deelprocessen worden onderkend rond Kies Op Maat:

Deelproces Kwaliteitsaspecten
Werving
 • verstrekken van informatie vanuit de beheerorganisatie naar de instelling over de consequenties van deelname aan Kies Op Maat;
 • afsluiten van de contracten met thuis- en gastinstellingen;
 • organisatie scholing van medewerkers;
 • invoeren basisinformatie door de thuis-en gastinstelling;
Informatieverzameling en beheer
 • selectie vakken en/of minoren door de gastinstelling;
 • invoeren en beheren informatie over vakken en/of minoren door de gastinstelling;
Keuzeprocessen
 • zoeken van informatie door de student;
 • invullen leerovereenkomst door de student;
 • verwerken door student, thuis- en gastinstelling;
Inschrijfproces
 • inschrijven bij de gastinstelling
Communicatie
 • informeren van thuisinstelling over afronding module
Technisch beheer
 • beheer van webapplicatie;
 • beheer van processen samenhangend met webapplicatie;
Evaluatie
 • evaluatie procedures en systemen door diverse betrokkenen;

Kwaliteitszorg minoren
Hieronder vindt u een basis voor de kwaliteitseisen van Kies Op Maat met betrekking tot de in te voeren minoren vanuit instituten. Uitgangspunten voor de kwaliteitszorg van de minoren zijn daarbij: eenvoud, effectiviteit en transparantie. Als onderdeel van de opleidingsprogramma's moeten de minoren bovendien voldoen aan de eisen van accreditatie.

De deelnemende instellingen houden elkaar op de hoogte van de wijze waarop de kwaliteit van de minoren binnen de instellingen wordt bewaakt.


Kwaliteitsperspectieven
De kwaliteit(szorg) van de minoren wordt bezien vanuit twee perspectieven:

 1. De kwaliteit(szorg) van de minor op zichzelf (verantwoordelijkheid van aanbiedende instituut / de aanbiedende opleiding);
 2. De kwaliteit(szorg) van het leertraject van de student (verantwoordelijkheid van de opleiding waar de student is ingeschreven).


1. Kwaliteitscyclus van de minoren op zichzelf
De interne kwaliteitszorg is de verantwoordelijkheid van het instituut / de opleiding die de minor aanbiedt.

De interne procedures rond de kwaliteitsbewaking van minoren worden uitgewisseld tussen de deelnemende instellingen.

De opleiding analyseert de evaluatiegegevens en trekt hieruit zelf conclusies t.a.v. doelstellingen, (al dan niet opnieuw aanbieden) verbetermaatregelen en/of borging van succesfactoren. Hierbij dient men er vanuit te gaan dat de minor(en) wordt meegenomen in audits en accreditatietrajecten bij instellingen.

2. De kwaliteit(szorg) van het leertraject van de student
De kwaliteitszorg over het leertraject van de student is de verantwoordelijkheid van de opleiding waar de student is ingeschreven.
Ook voor de kwaliteitszorg van het leertraject van de student is het format richtinggevend. De examencommissies van de opleidingen toetsen of de doelstelling(en) en eind-termen relevant zijn voor de opleiding waarvoor wordt opgeleid (eindcompetenties en niveau) en of sprake is van voldoende samenhang met het majorprogramma. De examencommissies nemen in het OER of in het reglement van de examencommissie op wanneer, hoe en door wie deze toetsing plaatsvindt.